O Fundacji SCP

Ludzkość w obecnym stanie istnieje od setek tysięcy lat, jednakże dopiero kilka ostatnich cokolwiek dla nas znaczyło.

Co zajmowało nam czas przez te niezliczone lata? Garbiliśmy się w jaskiniach przy tlących się ogniskach, baliśmy się rzeczy, których nie byliśmy w stanie zrozumieć. Nie wiedzieliśmy, dlaczego słońce co rano wschodzi znad horyzontu; czym były te wielkie ptaki z ludzkimi głowami; skały, które ożywały; monstra, na których widok traciło się zmysły. Zwaliśmy je "bogami" i "diabłami". Błagaliśmy, by oszczędziły nam swego gniewu; modliliśmy się o zbawienie.

Niektóre z nich pomarły, a ludzkość zaczęła sobie w końcu radzić. Świat nabiera coraz więcej sensu. Jednakże niewyjaśnione zjawiska będą nam towarzyszyć już zawsze; wygląda na to, że sam Wszechświat wymaga egzystencji rzeczy, których nigdy nie będziemy w stanie pojąć

Ludzkość nie może się bać. Nikt inny nas nie ochroni. Czas stawić czoła zagrożeniom.

Reszta ludzkości pozostaje niedoinformowana, ale my musimy z ciemnością walczyć, zabezpieczać ją i izolować od sfery publicznej. Niech będzie innym dane żyć w rozkosznej iluzji normalnego świata.
scp-logo-signature.png
Zabezpieczamy. Przechowujemy. Chronimy.

— Administrator


Misja

Potajemnie i globalnie Fundacja SCP działa poza jurysdykcją, wspierana i poruczana przez każdy liczący się rząd świata. Organizacja ta realizuje zadanie izolacji zjawisk, bytów oraz obiektów naruszających definicję normalności. Anomalie te stwarzają niebywałe zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego w różnych aspektach, tak fizycznych, jak i psychicznych.

Operacje Fundacji mają za zadanie utrzymywać globalne przekonanie o normalności, by populacja mogła kontynuować swe życie bez strachu, braku zaufania ani wątpliwości odnośnie do własnych przekonań. Organizacja za misję swoją przyjmuje również uniezależnianie ludzkości od wpływów pozaziemskich, pozawymiarowych oraz poza wszechświatowych.

Nasza misja to:

Zabezpieczanie

Fundacja zabezpiecza anomalie celem zapobiegania wchodzeniu ich w kontakt z cywilami lub grupami podobnymi. Organizacja dokonuje tego metodami obserwowania, podsłuchiwania oraz pozyskiwania anomalii.

Przechowywanie

Fundacja przechowuje anomalie celem zapobiegania ich wpływowi oraz rozszerzaniu się pola oddziaływania poprzez przemieszczanie, ukrywanie, rozkładanie albo utrzymywanie sfery publicznej w przekonaniu o nieistnieniu zjawiska.

Chronienie

Fundacja chroni ludzkość przed wpływem anomalii i na odwrót, dopóki zjawiska te nie zostaną w pełni zrozumiane bądź nowe teorie naukowe nie zostaną opracowane na ich bazie. Fundacja, wykorzystując metody ostateczne, może także anomalie neutralizować lub niszczyć, jeżeli zostają one uznane za zbyt niebezpieczne do przechowywania.

Działalność Fundacji

Tajne operacje Fundacji przeprowadzane są na całym świecie celem wypełniania naszego zobowiązania, jakim jest główna misja organizacji.

Specjalne Czynności Przechowawcze

Fundacja utrzymuje rozległą bazę danych o anomaliach wymagających aplikacji specjalnych czynności przechowawczych, które zazwyczaj skraca się do postaci akronimu "SCP". Głowna baza danych fundacji zawiera podsumowania takowych anomalii i opisy awaryjnych protokołów konserwacyjnych oraz tych do aplikacji w razie konieczności ponownego zabezpieczenia obiektu po uszkodzeniu przechowalni bądź podobnym zdarzeniu.

Anomalie mogą przybierać różne formy; znajdą się pośród nich obiekty, byty, lokacje, a nawet zjawiska. Anomalie przyporządkowujemy do jednej z kilku klas obiektów, a następnie zabezpieczamy w jednej z miriady bezpiecznych placówek Fundacji bądź na miejscu znalezienia anomalii, jeśli relokacja byłaby problematyczna.

Bezpieczeństwo operacyjne

Operacje Fundacji objęte są najwyższymi klauzulami tajności. Wszyscy pracownicy Fundacji zobowiązani są przestrzegać zasad związanych z upoważnieniami bezpieczeństwa, mieć wiedzę uznawaną za konieczną na ich stanowiskach oraz znać reguły kategoryzowania informacji. Pracownicy uznani za winnych pogwałcenia protokołów bezpieczeństwa Fundacji zostają zidentyfikowani, ubezwłasnowolnieni i poddani procedurze dyscyplinarnej.

Organizacje rywalizujące i grupy podobne

Fundacja nie jest jedyną organizacją mającą odpowiednią wiedzę i zdolności, by wchodzić w interakcje z anomaliami lub je wykorzystywać. Podczas gdy niektóre z owych organizacji mają cele zbieżne z Fundacyjnymi i mogą z nami kooperować celem zapewniania bezpieczeństwa ogólnoświatowego, wiele z nich nastawionych jest oportunistycznie i materialistycznie względem anomalii; poszukują one sposobów, by adaptować anomalie na własny użytek. Pracownikom Fundacji przypomina się, że osoby należące do jednej z takich grup należy uznawać za podejrzane, a współpracować wyłącznie po otrzymaniu jasnej, uprzedniej zgody przełożonych. Nieustosunkowanie się do tych zaleceń skutkować będzie terminacją, bądź nałożeniem innej kary dyscyplinarnej na winnego.

hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported