Propozycja Dr Clef
ocena: +18+x

SCP-001 sfotografowany z punktu obserwacyjnego w Ośrodku 0. Na uwagę zasługują cztery płonące "skrzydła" znajdujące się nad i po obu bokach postaci.

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Euclid/Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Z racji natury SCP‐001 nie wymaga się aplikacji żadnych
procedur zabezpieczających. Należy przeprowadzać całodobowy monitoring podmiotu z miejsca oddalonego o co najmniej 10 [km] od ustalonej wcześniej lokacji (Ośrodek 0). Lokalizacja Ośrodka 0 jest znana jedynie aktualnemu administratorowi SCP oraz jednemu agentowi wyznającemu wiarę abrahamiczną, którego poziom upoważnienia to nadzorca (O5-14). Zadanie tego agenta polega na monitoringu SCP-001 z Ośrodka 0; O5-14 jest autoryzowany do podjęcia każdego działania, które uzna za potrzebne w razie aktywacji SCP-001. Jeżeli zachowanie SCP-001 ulegnie jakiejkolwiek zmianie agent ten jest zobowiązany natychmiast powiadomić administratora i wszystkich nadzorców, jako że może to oznaczać scenariusz PATMOS końca świata klasy XK.

Jeżeli SCP-001 w jakikolwiek sposób stanie się aktywny personel zobligowany jest natychmiast zapoznać się z działem Patmos Rozkazów Stanu Wyjątkowego. Algorytmy dekodujące Rozkazu Patmos Stanu Wyjątkowego posiada wyznaczony obserwator, który przebywa na obszarze Ośrodka 0. Algorytmy te należy przetransmitować do biur Fundacji SCP wyłącznie w razie aktywacji SCP-001. Pracownicy którzy odgrywają istotną rolę w jednym lub wielu aspektach wykonania Rozkazu Patmos Stanu Wyjątkowego powinni mieć na uwadze poniższe wytyczne bezpieczeństwa:

  • Utrzymywanie dobrych relacji z jednym lub kilkoma zorganizowanymi ugrupowaniami związanymi z wiarą abrahamiczną.
  • Posiadania i trzymanie "pod ręką" zapasu następujących obiektów: wody święconej, różańca, krucyfiksu, dywaniku modlitewnego, krzyża bądź innego symbolu pobłogosławionego przez kapłana abrahamicznego o randze biskupa lub ekwiwalentnej, egzemplarz pisma abrahamicznego (Torah, Biblia, Quran) oraz standardowy zapas środków awaryjnych w formie przenośnej (torba).
  • W razie zaistnienia premilenijnej możliwości wniebowzięcia istotni pracownicy muszą wyznaczyć drugorzędnego operatora (niewyznającego wiary abrahamicznej), który otrzyma informację o lokalizacji głównego egzemplarza Rozkazu Patmos Stanu Wyjątkowego oraz modyfikatora antymemetycznego, który ochroni ich przed działaniem memetycznego środka uśmiercającego. Operator musi być przygotowany do objęcia głównych obowiązków w razie potrzeby.
  • Utrzymać znajomość innych podmiotów SCP które mają związek ze scenariuszami PATMOS końca świata klasy XK.

Opis: SCP-001 to humanoid mierzący około siedmiuset (700) łokci wysokości, obiekt znajduje się w bliżej nieokreślonej lokalizacji, w okolicach przecięcia się rzek Tygrysu i Eufratu. Pozyskano następujące informacje o podmiocie:

  • Na ramionach, plecach, skroniach oraz nadgarstkach bytu znajdują się lśniące, przypominające skrzydła wyrostki. Nigdy nie dokonano dokładnego policzenia ich, jednakże większość obserwatorów widzi od dwóch (2) do sto ośmiu (108); średnia wynosi tu cztery (4).
  • Broń, prawdopodobnie miecz lub nóż (SCP-001–2). Przedmiot emituje płomienie o temperaturze porównywalnej z temperaturą Słońca. Stwierdzenie to bazuje na analizie spektrograficznej, jednakże nie odnotowano efektów niszczenia otoczenia z powodu intensywnego promieniowania cieplnego. Każdy, kto zbliży się do bytu na odległość mniejszą niż 1 [km] zostanie uderzony mieczem i w efekcie przestanie istnieć. Wszelkie wrogo nastawione wobec SCP-001 działania prowadziły do zniszczenia atakującego; bez znaczenia był tutaj zasięg (szczegóły w raporcie z incydentu odnośnie do: podwodnego eksperymentu balistycznego na Oceanie Indyjskim z 26 grudnia 2004 roku).
  • SCP-001 wygląda, jakby stał w pozycji modlitewnej, co potwierdza jego pochylona głowa; obiekt w rękach trzyma SCP-001–2 skierowany ostrzem do przodu. Według danych z archiwum Założyciela od [ZMIENIONO] lat obiekt nie zmienił postawy.
  • Ludzie wystawieni na oddziaływanie SCP-001 donoszą o słyszeniu głosów w myślach. Głosy wydają polecenia do których testerzy nie są w stanie się nie ustosunkować. Najczęstszym poleceniem jest "ZAPOMNIJ", po którym tester odchodzi z obszaru oddziaływania SCP-001 oraz nie pamięta swojego spotkania z podmiotem. Z rzadka donoszono o innych poleceniach, najpopularniejszym z nich było to otrzymane przez Założyciela — "PRZYGOTUJ SIĘ". Założyciel stwierdził, że zainicjowało ono założenie [ZMIENIONO], by katalogować i zabezpieczać wszelkie nadnaturalne lub paranormalne artefakty, które uważa się za stwarzające poważne zagrożenie wobec ludzkości w jej obecnym położeniu. Dzisiaj organizacja ta znana jest pod nazwą Fundacji SCP.
  • Obserwatorzy twierdzili że SCP-001 zdaje się stać naprzeciwko niezwykle wielkich wrót. Dalekodystansowe fotografie ujawniły, iż za nimi znajduje się zagajnik, w którym widać wiele innych, podobnych do podmiotu bytów, a także kilka nieznanych drzew owocowych. Na uwagę zasługują dwa, nieprawdopodobnie wielkie drzewa owocowe usytuowane na środku zagajnika: jedno wygląda jak zwyczajna jabłoń, drugie zaś wydaje nieznane na Ziemi owoce opisywane jako [USUNIĘTO].

Założyciel stwierdził, że wrota za SCP-001 mogą w istocie prowadzić do [USUNIĘTO], co odpowiada starożytnym, babilońskim zapisom oraz treściom zwojów znad Morza Martwego. Dedukcją można w ten sposób dojść do stwierdzenia, iż SCP-001 to [USUNIĘTO].


Dodatek 001–a: Eksperymenty w związku z: zasięgiem oddziaływania śmiercionośnego SCP-001–2.

1. EKSPERYMENT A: 1 pracownik klasy D został poinstruowany, by zbliżył się ku SCP-001 na jak najbliższą odległość — pieszo.
Rezultat: Po kontakcie wizualnym z SCP-001, tester otrzymał od niego polecenie "ODEJDŹ.". Tester natychmiast się odwrócił od podmiotu i zaczął iść w przeciwnym kierunku. Pomimo powtarzanych mu rozkazów kontynuowania eksperymentu, ten odmawiał. W związku z tym doszło do terminacji testera, po której powiązanych z działaniem pracowników spotkała śmierć — prawdopodobnie przez SCP-001–2.

2. EKSPERYMENT B: 1 zdalnie sterowany robot badawczy zbliżył się terenowo do SCP-001.
Rezultat: Po zbliżeniu się na odległość 1 [km] od SCP-001, robot badawczy uległ zniszczeniu, prawdopodobnie przez SCP-001–2. Wszelkie następne próby przeprowadzenia zdalnego rozpoznania okazały się równie bezskuteczne.

3. EKSPERYMENT C: 100 wcześniej zaprogramowanych robotów bezzałogowych (dronów) zostało zbliżonych do SCP-001 z różnych stron naraz.
Rezultat: Koordynacja udana, wszystkie 100 dronów przekroczyło granicę 1 [km] w jednym momencie; jednakże wszystkie też zostały w jednej chwili zniszczone przez SCP-001–2. Obserwator z z Ośrodka 0 oświadczył, że SCP-001–2 zdawał się "atakować we wszystkie strony naraz". SCP-001 nie zmienił swojej postawy w czasie tego działania.

4. EKSPERYMENT D: Z odległości 3 [km] wystrzelono pocisk naprowadzany przewodowo.
Rezultat: SCP-001-2 zniszczył pocisk, kiedy ten przekroczył odległość 1 [km], jednocześnie zagładzie uległa placówki, która go wystrzeliła i całość jej personelu.

5. EKSPERYMENT E: Wielogłowicowy Interkontynentalny Pocisk Balistyczny został wystrzelony z atomowego okrętu podwodnego SCP — "Nautilusa".
Rezultat: Patrz Podwodny Eksperyment Balistyczny Na Oceanie Indyjskim z 26 grudnia 2004 roku.

6. EKSPERYMENT F: SCP-076 oraz Mobilna Formacja Operacyjna Omega 7 zostali poinstruowani, by zbliżyli się pieszo do SCP-001.
Rezultat: SCP-076 odmówił wykonania misji, pomimo iż nie został poinformowany o jej naturze. Po zapytaniu, dlaczego, SCP-076 odparł "Nie. Po prostu nie".

7. EKSPERYMENT G: SCP-073. W związku z komplikacjami podczas eksperymentu F SCP-073 nie został poinformowany o celu podróży, dopóki nie znalazł się w Ośrodku 0.
Rezultat: SCP-073 zbliżył się do obszaru pieszo. Po ujrzeniu SCP-001 SCP-073 wpadł w roztrzęsienie i poprosił o zakończenie eksperymentu. Podmiotowi wydano rozkaz kontynuowania testu. W tym momencie symbol na czole SCP-073 stał się [USUNIĘTO]. Eksperyment przerwano ze względu na [USUNIĘTO]. Szczegóły w Dodatku 001-aa.

Dodatek 001-aa: Zgodnie z rozkazem operacyjnym administratora nie wyraża się zgody na kolejne eksperymenty w związku z: SCP-001. Wzbrania się wystawiać inne desygnaty SCP na oddziaływanie SCP-001. SCP-001 nie może być wykorzystywany do niszczenia niebezpiecznych obiektów. Szczegóły opisane są w zrewidowanych procedurach bezpieczeństwa.DODATEK: Dnia ██.██.████ r. Fundacja otrzymała transmisję następującej treści.

WYDANIE ROZKAZU PATMOS-OMEGA STANU WYJĄTKOWEGO

UWAGA: Całość personelu Fundacji.

Następującą wiadomość otrzymano około ████:██:██, dzisiaj rano z Ośrodka 0.

SCP-001 opuścił swoją lokalizację. Wrota są Otwarte. Jadą naprzód.
O B_że, to jest piękne…

panmiałwładzępanwładałpanbędziewładałnawiekipan
miałwładzępanwładałpanbędziewładałnawiekipanmiał
władzępanwładałpanbędziewładałnawiekipanjestbogiempanjestbogiem
panjestbogiempanjestbogiempanjestbogiempanjest
bogiempanjestbogiempanjestbogiemWYSŁUCHAJIZRAELUPANJESTJEDEN

W związku ze zbiegiem czasu transmisji z niedawnym incydentem w związku z SCP-995, otwarciem SCP-616 oraz aktywacją SCP-098 Fundacja zobligowana jest rozpocząć przygotowania pod scenariusz końca świata klasy XK. Natychmiast należy zabezpieczyć SCP-076 i SCP-073. Całość personelu otrzymuje rozkaz odblokowania i odszyfrowania Rozkazu Patmos–Omega Stanu Wyjątkowego, a następnie wykonania zawartych w nim instrukcji. Należy zabezpieczyć Ośrodek 19 oraz zneutralizować lub zlikwidować całość nieistotnych podmiotów SCP oraz personelu. Powtórzenie: w związku ze zbiegiem czasu transmisji z niedawnym incydentem w związku z SCP-995, otwarciem SCP-616 oraz aktywacją SCP-098 Fundacja zobligowana jest rozpocząć przygotowania pod scenariusz końca świata klasy XK. Natychmiast należy zabezpieczyć SCP-076 i SCP-073. Całość personelu otrzymuje rozkaz odblokowania i odszyfrowania Rozkazu Patmos–Omega Stanu Wyjątkowego, a następnie wykonania zawartych w nim instrukcji. Należy zabezpieczyć Ośrodek 19 oraz zneutralizować lub zlikwidować całość nieistotnych podmiotów SCP oraz personelu. Powtórzenie: w związku ze zbiegiem czasu transmisji z niedawnym incydentem w związku z SCP-995, otwarciem SCP-616 oraz actywacją SCP-098 Fundacja zoligwana jest rozpczać przygotowania ppd scenariusz końca świata klasy XK. N@tychmiast należy zabezpieczyć SCP-076 i SCP-073, Kaina i Abla, mych dwóch synów. Nadchodzę całość personelu otrzymuje rozkaz odblokowania i odszyfrowania miejcie się na baczności, bo stoję we wrotach i pukam, a jeżeli jakikolwiekjakikolwiekjakikolwiekjakodpodążać
wwszyscy wszyscyw khaf3242!$$@iżemujrzałnowyrajinowąziemirekęowoczzz
█████████
█████████
█████████
███ [ZANIK SYGNAŁU]

Po kontakcie z Ośrodkiem 0 O5-14 stwierdził, że nie wysłał absolutnie żadnej wiadomości, a SCP-001 pozostaje w bezruchu. Transmisję początkowo potraktowano jako mistyfikację. Jednakże po bliższej analizie wiadomości wyszło na jaw, iż jej znacznik czasowy wskazuje na [ZMIENIONO] lat w przyszłości. Skompilowano teorię zakładającą [USUNIĘTO].


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported