Struktura Fundacji SCP

Departament Zarządzania (DZ)

Departament ten prowadzony jest przez Dowództwo O5. Zarządza się w nim wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Fundacji. Do DZ zaliczyć można wszystkie węzły komunikacyjne i kwatery dowodzenia. Departament Zarządzania kontroluje także zasoby finansowe Fundacji i archiwa. Z racji istotności departamentu jego pracownicy podlegają częstym prowokacjom i testom mającym ocenić ich lojalność i wolę zachowania poufności, które zaś składają się na zdolność do pracy na stanowiskach menedżerskich. admin.png

Departament Logistyki (DL)

DL odpowiedzialny jest za transfery zasobów naturalnych, finansowych oraz ludzkich pomiędzy placówkami Polskiej Filii Fundacji SCP. Transportów dokonuje się, używając środków motoryzacyjnych, wodnych, szynowych, powietrznych, kosmicznych i innych. log.png

Departament Produkcji (DP)

DP odpowiedzialny jest za zaspokajanie wszelkich zapotrzebowań materiałowych innych obszarów funkcjonalnych Fundacji.

Departament Produkcji kontroluje kilka ośrodków oraz stref przeznaczonych pod konstruowanie szerokiej gamy przedmiotów różnego przeznaczenia.

ind.png

Departament Inżynierii (DI)

DI odpowiedzialny jest za utrzymywanie sprzętu technicznego oraz wszelkich usług dostępnych w placówkach Fundacji na wysokim poziomie sprawności. Placówki zwracają się do tego departamentu także w sprawach projektowania i konstruowania nowych placówek, połączeń komunikacyjnych pomiędzy nimi oraz przeprowadzania konserwacji i napraw.

Departament Inżynierii można podzielić na kilka dywizji w zależności od tego, jakiego poziomu upoważnienia oczekuje się od przydzielonych do nich pracowników. Warto odnotować, iż dywizje wysokiego poziomu (z pracownikami z upoważnieniami wysokich poziomów) projektują oraz konstruują przechowalnie obiektów klasy Keter, wobec czego odpowiedzialne są również za całodobową współpracę z placówkami, w których takie przechowalnie się znajdują.

eng.png

Wydział Zewnętrzny (WZ)

WZ odpowiedzialny jest za wiele aspektów naszej działalności, w tym:

  • dezinformowanie;
  • usuwanie śladów obiektów oraz działalności Fundacji;
  • pozyskiwanie pracowników klasy D;
  • rekrutowanie pracowników dla Fundacji.

WZ odpowiada za konspirowanie działalności agentów i placówek Fundacji. Wydział ten stanowi swoistą "pierwszą linię Fundacji", gdyż przefiltrowuje on wszelkich potencjalnych kandydatów na pracowników i zajmuje się utrzymywaniem wysokich standardów wśród personelu. Można więc uznać, iż WZ odpowiedzialny jest za zarządzanie kadrami Fundacji, czyli Human Resources.

ecd.png

Agencja Wywiadowcza (AW)

Agencja Wywiadowcza zajmuje się poszukiwaniem, śledzeniem oraz pozyskiwaniem potencjalnych obiektów SCP. AW obarczona jest również zadaniem gromadzenia informacji na temat grup podobnych. Ukryte komórki AW istnieją w każdym ważniejszym miejscu w Polsce; są one zakonspirowane jako obiektu użytku społecznego oraz instytucje. Agenci AW rekrutowani są zwykle z jednostek wojskowych, policyjnych lub detektywistycznych. int.png

Wydział Wewnętrzny (WW)

WW stanowi swoistą "organizację wewnątrz Polskiej Filii Fundacji SCP". Tajne służby Wydziału Wewnętrznego odpowiedzialne są za przeciwdziałanie sabotażom oraz wszelkim wyciekom informacji, na które mogą Fundację narażać jej pracownicy. Struktura WW to ścisła hierarchia. Potencjalni pracownicy WW muszą mieć perfekcyjne rekomendacje, a ich historia służby nie może być krótsza niż 1 rok.

Zazwyczaj każdy pracownik WW przydzielony jest do innego, "oficjalnego" stanowiska pracy, które pozwala mu na swobodne pozyskiwanie wszelkich informacji wewnętrznych. Istnienie Wydziału Wewnętrznego ukrywane jest za pomocą intytulacji WW na "kolejny mityczny departament" SCP-PL.

Czasami jednak niektóre, nieuprawnione do posiadania tej wiedzy osoby dowiadują się o istnieniu WW. Wyjaśnia im się wówczas, iż "prawdziwym" celem WW jest rozpoznawanie i przesłuchiwanie agentów grup podobnych (to zadanie wypełnia Departament Bezpieczeństwa).

isd.png

Departament Formacji Operacyjnych (DFO)

Bezpieczeństwo operacyjne w stosunku do obiektów, na których Fundacja przeprowadza liczne eksperymenty, wymaga wielu wykwalifikowanych profesjonalistów. Odpowiedzią na kwestie bezpieczeństwa, które przerastają prawa lub możliwości funkcjonariuszy ochrony, są Mobilne Formacje Operacyjne. mtf.png

Departament Bezpieczeństwa (DB)

DB odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa we wszystkich placówkach Fundacji. Pracownicy DB szkoleni są w zakresie przeciwdziałania uszkodzeniom przechowalni, wtargnięciom osób nieuprawnionych do placówek, sabotażom i innym sytuacjom problematycznym. sec.png

Komitet ds. Etyki (KE)

Komitet ds. Etyki to niewielki, niezależny departament odpowiedzialny za ewaluacje etyczne Specjalnych Czynności Przechowawczych oraz optymalizację eksperymentów, których wykonywanie wiąże się z marnowaniem lub wyjątkowo okrutnym traktowaniem personelu klasy D lub innych zasobów. Niektórzy pracownicy określają Komitet jako "kiepski żart", ale są to osoby zwyczajnie nieświadome możliwości Komitetu ani jego wpływów. com.png

Departament Nauki (DN)

Efektywna praca naukowców to fundament i główny powód istnienia Fundacji. DN odpowiedzialny jest za badanie wszelkich przechowywanych i nieprzechowywanych, ale znanych obiektów SCP, implementacje procedur przeciwdziałania uszkodzeniom przechowalni, projektowanie urządzeń i preparatów. Pracownicy naukowi rekrutowani są spośród najlepszych i najambitniejszych naukowców różnych dziedzin. sd.png

Departament Medycyny (DM)

DM odpowiedzialny jest za utrzymywanie zdrowia pracowników SCP-PL na wysokim poziomie. W związku z pracą, która wykonywana jest w Fundacji, medycy często napotykają się na przypadki problematyczne, których doprowadzenie do porządku wymaga obszernej wiedzy medycznej. Wiedza pozyskana metodami Fundacji pozwoliła na kształcenie medyków w kilku specjalizacjach dodatkowych, np. antymemetycznej. med.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported