Język starodewicki

ocena: +6+x

JĘZYK:
Starodewicki


Populacja L1: 0 Klasa języka: Denaskulo1 Kod trójznakowy: DAV

Uwaga na temat lingwistyki dewickiej

Badania nad językami, którymi posługiwali się Dewici, są bardzo unikalne w dziedzinie językoznawstwa historycznego. Wiele aspektów kultury dewickiej, w tym ich język, zostało stworzonych zupełnie niezależnie od innych znanych nam kultur. W związku z tym język starodewicki znacznie różni się od wszystkich swoich sąsiadów i jest klasyfikowany jako język izolowany2.

Niezależnie od tego, wiele historycznych języków izolowanych jest znanych i badanych przez współczesnych lingwistów. Najważniejszą różnicą między dewickim a innymi językami jest sposób, w jaki język ewoluował w czasie. Podobnie jak inne aspekty kultury dewickiej, ich język zmieniał się i ewoluował w bardzo niewielkim stopniu w ciągu swojej długoletniej, utrwalonej na piśmie historii3.

Historyczne dewickie zapisy dzieli się zazwyczaj, nieco arbitralnie, na cztery następujące języki:

Starodewicki Obejmuje najwcześniejsze dostępne nam dewickie materiały i
wszystkie zapisy aż do zniszczenia i aneksji sąsiedniego państwa
sarkickiego ok. 1000 r. p.n.e.
Średniodewicki Obejmuje materiały dewickie napisane po 1000 r. p.n.e. i przed
rozpadem państwa Dewitów około 200 roku naszej ery.
Późnodewicki Obejmuje zapisy dewickie datowane na okres po 200 r. n.e. i przed
końcem niezależności Dewitów około 1300 roku naszej ery.
Neodewicki Obejmuje materiały w języku dewickim wyprodukowane po utracie
niepodległości przez pozostałe grupy rodzimych użytkowników języka.

Dokument ten ma stanowić nowoczesne wprowadzenie do języka starodewickiego, który jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Fundacji ze względu na liczne zapisy prowadzone w tym języku, omawiające wczesny sarkicyzm i Anomalną Grupę Kulturową Xia.

Fonologia

Ze względu na to, że język starodewicki jest językiem wymarłym, jego dokładna wymowa pozostaje nieznana. Jednak na podstawie transliteracji słów dewickich na sąsiednie języki wywnioskowano teoretyczną realizację następujących fonemów.

Samogłoski

Przednie Tylne
Przymknięte i /i/ u /u/
Środkowe e /e/ o /o/
Otwarte a /a/ á /ɒ/

Następujące dyftongi4 są obecne:

Początkowe a Początkowe e Początkowe i
Końcowe u au /a͡u/ eu /e͡u/
Końcowe o ao /a͡o/ io /i͡o/
Końcowe á eá /e͡ɒ/ iá /i͡ɒ/
Końcowe e ae /a͡e/
Końcowe i ai /a͡i/

Spółgłoski

Wargowe Przedniojęzykowo-
-dziąsłowe
Zadziąsłowe Miękko-
podniebienne
Faryngalne
Nosowe m /m/ n /n/
Zwarte p /p/ b /b/ t /t/ d /d/ k /k/ g /g/
Zwarte
ejektywne
ṭ /tʼ/ ḳ /kʼ/
Szczelinowe f /ɸ/ s /s/ z /z/ š /ʃ/ x /x/ h /ħ/
Aproksymanty v /ʋ/ r /ɹ/
Boczne l /l/

Fonotaktyka

W starodewickim obowiązują następujące zasady fonotaktyczne:

  • Maksymalna sylaba to CVCC5
  • Geminaty6 są dozwolone tylko dla nosówek i spółgłosek ejektywnych.
  • W zbitkach spółgłoskowych nie są dozwolone spółgłoski ejektywne. Jeżeli spółgłoska łączy się z taką ejektywną, ta pierwsza jest usuwana.
  • Bezdźwięczne spółgłoski zwarte nieejektywne stają się przydechowe, gdy znajdują się na końcu słowa.

Gramatyka

Rodzaje

Dość nietypowo jak na język syberyjski, starodewicki posiadał rozbudowany system rodzajów gramatycznych (lub klas nominalnych). System ten dotyczył zarówno liczby mnogiej, jak i koniugacji czasowników. W odniesieniu do grup zawierających kilka rodzajów stosowano hierarchię, aby określić, którego należy użyć w odniesieniu do całości. Grupa była zawsze określana przy użyciu "najwyższego" rodzaju, która się w niej znajdowała. Rodzaje w systemie dewickim są następujące, od najwyższej do najniższej w hierarchii:

Wiodący / Forma otwarta Konceptualny / Forma wygłosowa Ożywiony / Forma "A" Nieożywiony / Forma "B"
Najczęściej używany w odniesieniu do władców, liderów, sił napędowych w świecie materialnym, a czasami także innych rzeczowników, gdy są one podmiotem zdania. Rzeczowniki te zazwyczaj, choć nie zawsze, zawierają samogłoskę otwartą (á lub a) w ostatniej sylabie. Używany w odniesieniu do idei, pojęć religijnych, liczb i innych rzeczy, z którymi nie można wejść w fizyczną interakcję. Duża część tych rzeczowników kończy się nosówkami lub spółgłoskami zwartymi. Używane w odniesieniu do obiektów fizycznych, które są do pewnego stopnia żywe, takich jak ludzie, zwierzęta i rośliny. Rzeczowniki te rzadko mają jednolite cechy, które odróżniają je od rzeczowników innego rodzaju. Używane w odniesieniu do obiektów fizycznych, które nie są żywe, takich jak skały, narzędzia i różne materiały. Rzeczowniki te rzadko mają jednolite cechy, które odróżniają je od rzeczowników innego rodzaju.
Przykłady:
Potniá "Właściciel niewolników"
Urdal "Król"
Przykłady:
Tivik "Jeden"
Heug "Duch"
Przykłady:
Leux "Dziecko"
Hiz "Drzewo"
Przykłady:
Hiázai "Język"7
Šeg "Skała"

Deklinacja rzeczowników i przymiotników

Starodewicki posiadał trzy liczby gramatyczne — pojedynczą, mnogą i, co ciekawe, neutralną lub "zerową" liczbę nieodnalezioną w żadnym innym języku z tego regionu. Jako przykład:

Pojedyncza Mnoga Neutralna
Ḳast Ḳastau Mazḳast
"Jeden owoc" "Wiele owoców" "Brak owoców"

Liczba pojedyncza jest zawsze nieoznaczona. Jednakże rzeczowniki w liczbie mnogiej i zerowej są oznaczane za pomocą przyrostka, który określa ich liczbę i rodzaj, podobnie jak każdy przymiotnik odnoszący się do nich. Deklinacje te są następujące:

Wiodący Konceptualny Ożywiony Nieożywiony
Pojedyncza
Mnoga -(t)8a -(t)in -(t)en (t)au
Zerowa maz-

Dzierżawczość z kolei jest określana przez zupełnie odrębny zestaw przyrostków, które są przypisane do posiadanego i zmieniają się w zależności od rodzaju i osoby posiadającego. Jeżeli posiadanym jest rzeczownik w liczbie mnogiej, przyrostki te są dodawane po przyrostku liczby mnogiej.

Pierwsza osoba Druga osoba Trzecia osoba
Pojedyncza -fai -lok -sae
Mnoga -feut -láket -saed
Zerowa -šu

Ponadto istniał prosty przedrostek przymiotnikowy, á-, który mógł być użyty do przekształcenia dowolnego rzeczownika w przymiotnik. W przypadku, gdy rzeczownik przekształcany w przymiotnik sam posiada przymiotniki, są one również oznaczane przedrostkiem. Na przykład:

Rzeczownik Przymiotnik
Kaes "góra" Ákaes "górzysty"
Disat "trzy" Ádisat "trzeci"

Zdrobnienia

W starodewickim istniał rzadko odnotowywany system zdrobnień. Z nielicznych zachowanych przypadków wynika, że polegał on na podwojeniu ostatniej samogłoski i ostatniej spółgłoski w rdzeniu. Ta zdrobniała forma mogła być używana albo obraźliwie (jak w "urdalal", "mały król", poświadczone jako prześmiewczy tytuł dla nieznanego obcego władcy), albo z sympatią (jak w "xaofaof", "kwiatuszek", poświadczone jako matczyne przezwisko dla córki).

Przegłos spółgłosek zwartych

Język starodewicki zawierał unikatowy dla siebie system przegłosu spółgłosek zwartych, oparty o relację pomiędzy statusem społecznym mówiącego i słuchacza. System ten nie był zwykłą allofonią, ale centralną i gramatyczną częścią języka, tak jak dowodzą tego odzwierciedlenia owego przegłosu w dewickim systemie piśmienniczym.

Dewicki przegłos spółgłosek zwartych zakładał zmianę wszystkich takich głosek na inny ich zestaw, jeśli słuchacz był z dużo wyższej bądź niższej warstwy społecznej. Te dwa "zestawy" nazywa się odpowiednio Rejestrem Wysokim i Rejestrem Niskim, w kontraście do neutralnego Rejestru Bazowego.

Rejestr Bazowy Rejestr Wysoki Rejestr Niski
b p b
d t d
g k g
p p b
t d
k g
t
k

Jako przykład, zdanie "król zamknął drzwi":

Hios satoku urdal

w Rejestrze Wysokim brzmiałoby:

Hios saṭoḳu urtal

a w Rejestrze Niskim następująco:

Hios sadogu urdal

Koniugacja czasowników

Koniugacja czasowników w starodewickim była nieco skomplikowana — każdy czasownik miał 50 unikalnych form w zależności od liczby, czasu, osoby i rodzaju.

W starodewickim obecne były dwa czasy: przyszły i nieprzyszły. Czas nieprzyszły był nieoznaczony, za to przyszły oznaczano w rodzajach ożywionym, konceptualnym i wiodącym poprzez przyrostek -ge. W rodzaju nieożywionym zmieniał się on na -ke.

Liczba zerowa była oznaczana w obu czasach tak samo, poprzez przedrostek maz-. W tej liczbie nie określało się żadnych informacji o rodzaju czy osobie.

Osoba w czasowniku zapisywana była poprzez użycie pierwszej spółgłoski przedrostka dołączonego do czasownika. Dla pierwszej osoby była to spółgłoska t, a dla drugiej i trzeciej po kolei x oraz s.

Samogłoska w owym przedrostku ustalana była przez zarówno osobę, jak i liczbę czasownika. W osobie pierwszej i drugiej samogłoską tą było i w liczbie pojedynczej, a w mnogiej — u. W trzeciej osobie liczby pojedynczej było to a; w trzeciej osoby liczby mnogiej — á.

Na koniec należało ustalić rodzaj, co działo się na kilka różnych sposobów. W rodzaju ożywionym w tym celu nie dołączano żadnego przedrostka w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a w pozostałych koniugacjach dołączając nieoznaczone przedrostki. W rodzaju nieożywionym dołączano nieoznaczone przedrostki, a pierwsza spółgłoska podstawowego czasownika stawała się w miarę możliwości geminatą.

W rodzaju konceptualnym na koniec przedrostka dodaje się r. Dla czasowników w rodzaju wiodącym, przedrostki są nieoznaczone, podczas gdy pierwsza samogłoska czasownika podstawowego przechodzi proces mutacji, w którym zostaje zastąpiona bardziej otwartą samogłoską. Ponieważ a i á są samogłoskami całkowicie otwartymi, nie podlegają one zmianom, podobnie jak wszystkie dyftongi.

Samogłoska
podstawowa
Staje się
i e
u o
e a
o á
a a
á á

Dla zilustrowania, poniżej przedstawiono różne koniugacje czasownika nuxe ("jeść") oraz ich tłumaczenia.

Nuxe "Ona/On zjadł/a", lub "Ona/On je"
Nuxege "Ona/On zje"
Tinnuxeke "Ono zje"
Maznuxe "Nikt nie (z)jadł" lub "Nikt nie je"
Maznuxege "Nikt nie zje/nie będzie jadł"

Składnia

Ogólny porządek zdań i wyrażeń czasownikowych w starodewickim był następujący: dopełnienie-orzeczenie-podmiot (OVS). Przymiotniki były zawsze umieszczane przed rzeczownikami, do których się odnoszą. Poniekąd z powodu całkowitego braku przypadków rzeczowników, ten szyk zdania był niezwykle sztywny, a materiały odbiegające od niego są rzadkie i zazwyczaj są to krótsze prace stworzone przez niższe klasy społeczne.

Warto zauważyć, że gdy mowa o rzeczowniku należącym do rodzaju wiodącego, za brak szacunku uznawano umieszczenie go na jakiejkolwiek pozycji w zdaniu obok podmiotu, aby zachować jego władzę. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobie, w jaki Dewici opisują zarówno osoby lub siły rodzaju wiodącego, które aprobują, jak i te, których nie aprobują.

Starodewicki całkowicie pozbawiony był jakiejkolwiek formy kopuli10. Aby stwierdzić równoważność między dwoma rzeczownikami, mówca po prostu umieszczał jeden z nich jako obiekt, a drugi jako podmiot zdania. Ponieważ nie niesie to ze sobą informacji o czasie, wszelkie zmiany tej relacji w czasie muszą być określone za pomocą dodatkowego zdania.

W starodewickim używano wyrażeń przyimkowych. Zazwyczaj były one umieszczane przed podmiotem, podobnie jak przymiotniki.

Słownictwo

Zaimki

Wiodący Konceptualny Ożywiony Nieożywiony
Pierwsza osoba l.poj. tai nau tau
Druga osoba l.poj. ṭaḳá namḳa tuza
Trzecia osoba l.poj. tintau naxiá taniá surau
Pierwsza osoba l.mn. taiai xunau xutá
Druga osoba l.mn. ḳuṭa xunma xuxe
Trzecia osoba l.mn. tixtiá naxau taosa suxrau
Zerowa mazšu

Zaimek zerowy był używany przede wszystkim w odniesieniu do rzeczowników, których mówca nie znał. Było to szczególnie przydatne przy formułowaniu pytań, chociaż ograniczający charakter zaimka oznaczał, że starodewickie pytania akceptowały tylko rzeczowniki jako odpowiedzi, a pytania były zawsze sformułowane odpowiednio do tego ograniczenia. Na przykład:

Mazšu xinuxe tuza?

Co zjadłeś?11

Zaimki wskazujące12 tworzone były poprzed dodanie wskazującego przyrostka -ne na końcu dowolnego istniejącego zaimka.

Rzeczowniki

Ṭao Ludzka ofiara
Giáh Osoba
Raex Ofiara religijna
Teá Bestia, drapieżnik
Reg Ptak
Mašai Krew
Kae Ciało
Adv Księga
Xiábbeá Granica
Peuv Brąz
Laohor Przyczyna, fakt, powód
Leux Dziecko
Neuh Obywatel
Pádn Miasto
Daev Dewa
Hezhum Spustoszenie, zniszczenie
Vaduk Władza, suwerenność
Hios Drzwi
Aiktue Duże państwo, imperium13
Xaehn Koniec
Dauhk Ogień
Xaof Kwiat
Ḳast Owoc
Peá Bóg, bóstwo
Zeu Trawa
Ṭaulo Grób
Teán Głowa
Taef Serce
Vaon Dom
Kiáth Koń
Urdal Król, władca
Ner Brak
Maopt Liść
Fiáb Życie
Kifenn Tęsknota
Kaes Góra
Saro Księżyc
Tivik Jeden
Aidr Pałac
Aok Miejsce
Kao Rzeka
Baox Droga
Iohk Droga
Nelk Sarkita
Ḳun Niewolnik
Deág Żołnierz
Heug Duch, pomniejsze bóstwo
Geát Kamień
Daošre Złodziej, intruz
Hiázai Język
Hisp Drzewo
Tiálḳ Wojna
Ṭeukm Broń
Aint Rana
Ba Gniew
Vam Matka
Ojciec

Czasowniki

Tiḳá Wojować
Tema Być w stanie coś zrobić
Paba Gniewać się
Pove Nazywać, mianować
Toku Zamykać
Dáṭe Dowodzić
Mauš Pokrywać krwią
Hele Ochładzać
Tuṭá Ciąć
Hezu Niszczyć
Musu Umierać
Tiha Robić
Nuxe Jeść
Ḳofá Zniewalać
Pone Wiedzieć
Duhau Podpalać
Xáṭe Maszerować (w kontekście armii)
Giho Zmusić, sprawić (że ktoś coś zrobi)
Báli Otwierać
Ḳefe Umieszczać
Naḳa Rządzić
Ganu Ustawiać, zaznaczać
Raxka Składać w ofierze
Gusá Wysyłać
Hizá Mówić
Ṭofi Dźgać, uderzać

Przymiotniki

Iárx Czarny
Tairx Niebieski
Liomao Daleki
Murx Zielony
Beulae Stary, starożytny
Ḳuešae Prawdziwy
Vihe Błyszczący
Aifš Wysoki, wielki, wspaniały
Baih Słaby
Taiš Biały

Funktory

Ṭá W, na
Mašeza Ale, jednakże
Iob Więcej, bardziej
Šue Najbardziej
Meš Nie, żaden, nic
W stronę (czegoś)
Maixe Tutaj
Kut Z

System pisemny

System piśmiennictwa w starodewickim był abugidą14, pisany od góry do dołu, od lewej do prawej. Wynika to z faktu, że pismo to pierwotnie rozwijało się jako metoda pisania na drzewach, choć ze względu na ich organiczny charakter niewiele inskrypcji w tym medium jest dostępnych do współczesnych badań.

Zapis spółgłosek

Spółgłoski w każdym słowie zaznaczane są w pionowej linii od góry do dołu. Słowa natomiast oddzielane są specjalnym separatorem.

Separator słów WordSeparator.png

Poniżej znajduje się lista wszystkich liter oznaczających spółgłoski, wraz z ich odpowiednikami w alfabecie łacińskim.

ConsonantTable.png

Zapis samogłosek

Samogłoski zapisywano za pomocą trzech różnych symboli, z których każdy reprezentował stopień otwartości samogłoski. Symbole te mogły być umieszczone po obu stronach spółgłoski zależnie od tego, czy samogłoska była bardziej przednia, czy tylna. Taki system pozwalał na łatwe rozróżnienie wszystkich 6 podstawowych samogłosek starodewickiego.

VowelTable.png

W przypadku wyrazów zaczynających się samogłoską, zapisywało się ją na separatorze poprzedzającym słowo.

Aby zapisać dyftongi, dwa znaki samogłoskowe łączono graficznie w jeden. Jeśli oba znajdowały się po tej samej stronie linii spółgłosek, odbywało się to bez większych modyfikacji. Gdy jednak były one po dwóch różnych stronach, pomiędzy nimi rozciągał się poziomy łącznik.

Jeśli następna spółgłoska była wygłosem sylaby, wówczas znak drugiej samogłoski zajmował miejsce normalnie zajmowane przez samogłoskę spółgłoski nagłosowej. Jeżeli następująca po niej spółgłoska jest nagłosem osobnej sylaby, jest ona przesuwana w dół.

System liczbowy

Dewickie uwielbienie liczb pierwszych, szczególnie siódemki, rozciągało się na system liczbowy używany w ich języku. Pomimo tego, że większość badaczy zgadza się co do tego, że opisany tu system nie był tym używanym przez większośc populacji15, był on najprawdopodobniej tym używanym w dokumentacji i dialekcie klas wyższych, więc jest to jedyny starodewicki system liczbowy, którego zapisy zachowały się.

Starodewicki system liczbowy był w stanie opisać dowolną liczbę naturalną oprócz 1 i oparty był o rozkład na czynniki pierwsze16. Wynika z tego, że Dewici byli pierwszymi znanymi odkrywcami podstawowego twierdzenia arytmetyki, wyprzedzając "Elementy" Euklidesa o co najmniej 1300 lat.

Ponieważ istnieje nieskończona liczba liczb pierwszych, w starodewickim istniał podsystem umożliwiający opisanie pozycji danej liczby pierwszej na liście liczb pierwszych. Podsystem ten był septymalny (siódemkowy), chociaż 4 i 6 były reprezentowane za pomocą ich czynników pierwszych, a nie unikalnych cyfr, a ostatnia liczba była zawsze cyfrą, a nie dowolną liczbą septymalną. Ogólny system numeryczny starożytnych Dewitów wykorzystywał 7 cyfr do reprezentowania pierwszych 7 liczb pierwszych, a pozostałe były tworzone przy użyciu podsystemu septymalnego. Liczby pierwsze nie mieszczące się w pierwszych 7 wyróżniają się tym, że są zapisywane od lewej do prawej, a nie od góry do dołu, jak reszta pisma dewickiego.

Dewici prawdopodobnie nie uważali 1 za liczbę - choć istniało słowo oznaczające tę liczbę, nie istniała cyfra o tej wartości. W rzadkich przypadkach, gdy 1 występuje w zachowanej matematyce dewickiej, słowo to jest zapisywane za pomocą zwykłej ortografii, a nie przedstawiane liczbowo.

Poniżej znajduje się lista cyfr dewickich.

Cyfry.jpg

Poniżej znajdują się przykłady różnych poświadczonych liczb zapisanych tym systemem. Uwaga: ponieważ liczby są wyrażane przez mnożenie czynników pierwszych, kolejność zapisywania cyfr od góry do dołu jest bez znaczenia17. Kolejność ma znaczenie tylko wtedy, gdy liczby pierwsze są zapisywane przy użyciu podsystemu septymalnego.

Liczba (cyfry arabskie) Liczba (cyfry dewickie) Wymowa dewicka Dosłowne tłumaczenie
55
55.png
Lok kafšan kut Pięć z jedenaście
141
141.png
Tu átu mán kut Trzy z trzecią dwójką
9032
9032.png
Mán mán kut mán kut átu tu kut tu kut xafak kut Dwa z dwa z dwa z trzy-z-trzy-z-trzy-z siedemnaście

Przykładowy tekst

Tekst znaleziony na pustym grobowcu Duvtaena, uważanego za dewickiego generała, pochodzącego z okresu rozbicia cywilizacji Dewitów.

Ádaevavaon deág tai. Ṭeukmsae tai. Duvtaen tai. Ápádnfeut leux xipove tai.

Tiálḳ eá tai sagosá pádnfeut. Teátenen tihazu18. Komitenen tiḳáfá.

Tiálḳ ṭá timosu tai. Maixe ṭaulofai sákefe deágenfai. Daošre saṭáfige ápádnfeut ba.

Jestem żołnierzem Dewonu. Jestem jego bronią. Jestem Duvtaen. Jestem nazywany (przez ciebie) Dzieckiem naszego Miasta.

Nasze miasto wysłało mnie na wojnę. Zniszczyłem wiele19 bestii. Zniewoliłem wielu Komisów20.

Zginąłem na wojnie. Moi żołnierze postawili tu mój grób. Gniew naszego miasta uderzy w każdego intruza.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported