Projekt "Brama"
ocena: +11+x
Projekt "BRAMA"▬▬▬════ Wprowadzenie ════▬▬▬

Projekt "Brama" to przedsięwzięcie badawcze, skupiające się na anomalnych właściwościach fizycznych SCP-PL-237 alias Prądu Dziwnego, które wydają się być skojarzone z funkcjonowaniem SCP-PL-293 oraz SCP-PL-257, odpowiadając za ich charakterystyczne właściwości. Powiązania między obiektami wydają się nie być kwestią przypadku, przez co zasugerowano, iż możliwe jest, przy odpowiednim wykorzystaniu poszczególnych elementów, stworzenie stabilnego przejścia międzywymiarowego opartego o technologię Prądu Dziwnego.

▬▬▬════ Elektryczne załamywanie rzeczywistości ════▬▬▬

Prąd Dziwny jako jedną ze swoich właściwości posiada zdolność do niespotykanego nigdzie wcześniej załamywania rzeczywistości w postaci lokalnej, co jest silnie uzależnione od wykorzystania w tym procesie elementów zdolnych do wytwarzania pola elektromagnetycznego, jakim są cewki indukcyjne. Podczas zasilenia Prądem Dziwnym cewki, wokół niej obserwuje się wspomniane zachwiania rzeczywistości, które w dotychczasowych warunkach były możliwe do obserwacji jedynie pośrednimi metodami pomiarowymi. Doktor inżynier Mikołaj Kariow w swoim opracowaniu gromadzącym odkrycia dotyczące właściwości Prądu Dziwnego opisał to zjawisko, sformułowawszy ostatecznie uniwersalne zagadnienie nazwane IV Prawe Kariowa dla Prądu Dziwnego ("Elementy indukcyjne zasilane Prądem Dziwnym posiadają zdolność do lokalnego, punktowego destabilizowania rzeczywistości rzędu setnych części Huma. Zdolność ta jest wprost proporcjonalna do wartości indukcyjności danego elementu i może zostać wzmocniona.")

Zjawisko wykorzystania Prądu Dziwnego do celów podróży międzywymiarowych nie jest nowym zagadnieniem, gdyż ściśle dotyczy działania obiektu SCP-PL-293, gdzie instalacja elektryczna umieszczona na zewnątrz kadłuba czołgu jest w rzeczywistości skomplikowanym urządzeniem teleportacyjnym. Dopiero odkrycie Prądu Dziwnego pozwoliło na zrozumienie, w jaki sposób instalacja funkcjonuje, jednak nadal w niedostatecznym stopniu.

▬▬▬════ Światło w ciemności ════▬▬▬

Odtworzenie efektu teleportacyjnego SCP-PL-293 każdorazowo kończyło się niepowodzeniem z niezrozumiałej przyczyny ze względu na brak istotnego elementu, którego nikt z personelu badawczego nie był w stanie odkryć.

Odkrycie SCP-PL-257 sugerowało posiadanie jedynie nietypowej lampy, której jedyna zdolność to przenoszenie każdej osoby w zasięgu blasku do bezkresnej, pustej otchłani, przez co badania nad obiektem skupiały się właśnie nad rozpoznawaniem obcego, tajemniczego wymiaru. Dokumentacja w języku francuskim, pozyskana wraz z obiektem pozwoliła jedynie poznać, iż obiekt jest częścią bardziej zaawansowanego urządzenia, zwanego jako "Phare Interdimensionnelle", co w wolnym tłumaczeniu przekłada się na "Latarnia Międzywymiarowa". Obiekt SCP-PL-257 miał być rzekomo jednym z istotniejszych, jeżeli nie najważniejszych, elementów owego urządzenia. Pozyskane plany zaskakująco dobrze odzwierciedlały niewielką część konstrukcji SCP-PL-293, a w zestawieniu ze sobą wydawały się tworzyć spójną całość, wskazującą na brak układu koordynującego.

▬▬▬════ Sygnał z otchłani ════▬▬▬

Podczas badań nad SCP-PL-257 z poziomu obcego wymiaru pustki odkryto nagłe pojawienie się promieniowania elektromagnetycznego z zakresu światła widzialnego. Zjawisko to było o tyle nietypowe, gdyż wydawało się istnieć w formie projekcji czterowymiarowej, widocznej bez względu na pozycję obserwatora względem niej. Wyprowadzone później modele matematyczne dla zjawiska wydawały się odpowiadać tym słusznym dla fizyki Prądu Dziwnego. Sama lampa z czasem zmieniła swoją naturę pracy, oscylując zgodnie z projekcją czterowymiarową istniejącą w wymiarze pustki. Późniejsze badania wykazały, iż SCP-PL-257 jest swego rodzaju anteną nadawczą, pracującą na sygnałach nadawanych w paśmie fali elektromagnetycznej widma światła widzialnego. Zasilenie lampy Prądem Dziwnym wydaje się wzmacniać ten efekt i w jakiś sposób stabilizować pracę obiektu. Projekcja czterowymiarowa była w rzeczywistości anomalnym sygnałem nadawanym przez nieznany obiekt z równie nierozpoznanej lokalizacji.

Źródło emisji zostało dopiero po wielu próbach zlokalizowane w formie czysto teoretycznej, opartej na obliczeniach matematycznych. Personel pracujący nad rozszyfrowaniem sygnału był zgodny co do tego, iż pochodzi on z innej rzeczywistości, która jest znana Fundacji pod identyfikatorem Theta-Rho-14 lub SCP-PL-293-1. Nie jest wiadome jednak dokładne położenie obiektu nadającego ten sygnał.

Opierając się na powyższych stwierdzeniach i stojących za nimi niewiadomymi, postanowiono połączyć ze sobą poszczególne odkrycia i wykorzystując posiadaną wiedzę na temat Prądu Dziwnego stworzyć urządzenie, które zdołałoby poprawnie zinterpretować sygnał odbierany przez SCP-PL-257 i następnie wykorzystać go do skoordynowania wytworzonego załamania rzeczywistości z nadzieją na umożliwienie przedostania się do wymiaru Theta-Rho-14 i odkrycie źródła sygnału.


▬▬▬════ Informacje o projekcie "Brama" ════▬▬▬

Głównymi celami stojącymi za projektem "Brama" są:

Zbudowanie maszyny obliczeniowej, która zdolna byłaby do odebrania i zinterpretowania sygnału nadawanego z Theta-Rho-14, a następnie przetworzenie go na sygnał mogący być wykorzystany w dalszych procesach.

Odtworzenie urządzenia zwanego Latarnią Międzywymiarową a następnie wykorzystanie go jako elementu maszyny obliczeniowej.

Zbudowanie urządzenia mogącego stworzyć załamanie rzeczywistości, którego natura byłaby na tyle silna i stabilna, aby owo załamanie mogło zostać z powodzeniem użyte w celach badawczych.

Odkrycie źródła obcego sygnału.

Wstępne, najważniejsze założenia technologiczne projektu zakładają wykorzystanie:

W roli elementów odpowiadających za wytworzenie anomalnego pola elektromagnetycznego zdecydowano o zastosowaniu 24 cewek indukcyjnych dużej mocy, w 8 pakietach po 3 sztuki, zamontowane na konstrukcji o kształcie pierścienia o średnicy 5 metrów.

Do przetworzenia sygnału, sterowania urządzeniem i zapewnienia korekcji załamania rzeczywistości należy stworzyć komputer, który ze względu na konieczność zasilenia Prądem Dziwnym i związanymi z tym faktem niedogodnościami musi zostać wybudowany z użyciem lamp elektronowych, co przekłada się na znaczne rozmiary ostatecznej maszyny; biorąc pod uwagę inne, pozytywne cechy Prądu Dziwnego komputer powinien pobierać mniej mocy i być nieporównywalnie wydajniejszy w porównaniu do typowych komputerów lampowych pierwszych generacji.

Wymagania dotyczące zapotrzebowania na zasilanie całości instalacji Prądu Dziwnego planowane są być pokryte poprzez zbudowanie wytwórczej stacji energetycznej o mocy 10 megawatów [MW]. Wcześniej należy skonstruować odpowiednio mocne generatory będące w stanie wytwarzać Prąd Dziwny.

Brama.png

Projektowy schemat konstrukcyjny Bramy.

Pozostałe informacje:

Lokalizacja realizacji projektu: Techniczny Ośrodek PL-37. Zakłada się stworzenie osobnego budynku, przeznaczonego specjalnie dla wspominanej instalacji.

Szacowany czas prac na wykonanie założeń projektu: 4 lata.


▬▬▬════ Uruchomienie "Bramy" ════▬▬▬

Informacja wstępna: Poniższy log przedstawia kolejne, zarejestrowane czynności mające miejsce podczas pierwszego pełnego uruchomienia instalacji o nazwie roboczej "Brama" lub "przejście".

[00:00] — Załączenie zasilania jednostki sterującej.

[00:09] — Rozpoczęcie nagrzewania lamp.

[00:37] — Zakończenie nagrzewania lamp.

[00:38] — Uruchamianie części składowych jednostki sterującej.

[01:13] — Test systemu.

[01:57] — Zakończenie testu z wynikiem pozytywnym.

[02:05] — Załączenie zasilania obwodu instalacji Latarni Międzywymiarowej.

[02:07] — Obiekt SCP-PL-257 rozpoczął pracę.

[02:10] — Nawiązanie sygnału multiwersalnego.

[02:18] — Ustabilizowanie połączenia. Rozpoczęcie dekomplikacji i konwersji sygnału.

[02:20] — Wyraźny spadek mocy pobieranej przez Latarnię przy zachowaniu stałych parametrów pracy.

[04:56] — Zakończenie dekomplikacji sygnału. Uzyskanie użytecznych koordynatów multiwersalnych.

[06:00] — Załączenie zasilania głównego elementu wykonawczego.

[06:10] — Rozpoczęcie ładowania superkondensatorów.

[06:48] — Pierwsze obserwowalne efekty lokalnego skupienia Prądu Dziwnego — spadek natężenia oświetlenia.

[10:04] — Zakończenie ładowania superkondensatorów. W pomieszczeniu widoczne są humanoidalne postacie, przebywające w bliskiej odległości od elementów czynnych.

[10:10] — Podłączenie instalacji superkondensatorów do głównego elementu wykonawczego.

[10:30] — Rozładowanie ładunku zgromadzonego w superkondensatorach. Cewki tworzące obwód docelowego przejścia rozpoczynają emitować wyładowania snopiaste, które ukierunkowują się w symetryczny środek pierścienia, a następnie łączą.

[10:32] — Widoczny znaczny spadek jasności światła emitowanego przez SCP-PL-257, nie obserwowany nigdy dotychczas.

[10:40] — Czujniki bezpieczeństwa informują o przekroczeniu dopuszczalnej mocy instalacji.

[10:43] — Czujniki bezpieczeństwa informują o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury instalacji.

[10:45] — Wyładowania tworzą wewnątrz okręgu obiekt przypominający kulę plazmy, który niespodziewanie zmienia swoją strukturę w formę dwuwymiarową.

[10:51] — Krytyczne przekroczenie dopuszczalnych wartości pracy instalacji grożące jej uszkodzeniem.

[10:58] — Wydano decyzję o nie wyłączaniu instalacji.

Komentarz zewnętrzny (do usunięcia): Zabijesz nas kurwa

[11:12] — Z wnętrza utworzonego obiektu emitowane są wyładowania elektryczne, uderzające przypadkowo w okolicę.

[11:33] — Informacja o przeciążeniu obliczeniowym jednostki sterującej.

[11:57] — Gwałtowne wyładowanie elektryczne uderza w przewody prowadzące do jednostki sterującej.

[11:59] — Awaria części jednostki sterującej nie pozwala na odpowiednie jej wyłączenie.

Komentarz zewnętrzny (do usunięcia): Wszyscy, ewakuacja

[12:13] — SCP-PL-257 niespodziewanie rozbłyska blaskiem o wysokim natężeniu.

[12:23] — Obiekt wytworzony wewnątrz pierścienia stopniowo się powiększa.

[13:11] — Obiekt wypełnił w całości pierścień, tworząc taflę.

[13:21] — SCP-PL-257 powraca do pierwotnego stanu.

[13:31] — Stabilizacja mocy i prądu pobieranego przez instalację.

[13:47] — Alarmy zgłaszane przez czujniki bezpieczeństwa zostają anulowane.

[14:21] — Instalacja pobiera 30% energii elektrycznej przy zachowaniu stabilnych parametrów pracy.

[14:30] — Byty humanoidalne widoczne przy instalacji niespodziewanie zanikają.

[20:00] — Z racji braku dalszych incydentów i obserwowalnych zmian oraz bacząc na otrzymane wyniki pomiarów stwierdzono poprawne utworzenie przejścia.

Podsumowanie: Uruchomienie zostało zakończone z werdyktem pozytywnym. Otrzymano najwyraźniej stabilną anomalię wymiarową, która powinna pełnić rolę łącznika pozwalającego na swobodną podróż do wymiaru Theta-Rho-14.

Po zakończeniu badań nad naturą przejścia planuje się dokonanie bezzałogowej ekspedycji wstępnej za pomocą robota jezdnego.

▬▬▬════ Badania zdalne wymiaru ════▬▬▬

Wstęp: Niniejszy eksperyment miał za zadanie zweryfikować bezpieczeństwo zbliżenia się do aktywnego przejścia, przeprowadzenie pierwszej interakcji — użycia go oraz odkryciu lokalizacji znajdującej się po jego przeciwnej stronie wraz z potwierdzeniem w niej braku zagrożenia dla załogi ludzkiej.

Przebieg: Łazik automatyczny, wyposażony w aparaturę kontrolno-pomiarową wraz z systemem rejestrującym dźwięk i obraz został zaprogramowany na zbliżenie się do przejścia, częściowe a następne pełne zagłębienie się w jego strukturę oraz wykonanie analizy nieznanej lokalizacji. Na miejscu urządzenie miało za zadanie dokonać rozpoznania bliskiej okolicy oraz analizy składu powietrza i lokalnych parametrów klimatycznych, wraz z pobraniem ewentualnych próbek.

Po umieszczeniu na stanowisku startowym urządzenie rozpoczęło poruszanie się w kierunku przejścia. Po zbliżeniu się na odległość 2 metrów łazik wysunął odgromniki, które następnie uziemił o konstrukcję podłoża. Pomimo panujących niewielkich wyładowań, żadne nie uderzyło w urządzenie. Po schowaniu odgromników i uziemienia łazik zbliżył się do tafli przejścia, po czym powoli wjechał w jego powierzchnię, zagłębiając się w nią i znikając.

Łazik powrócił po 10 minutach. Jego układ jezdny pokryty był szaro-brunatnym pyłem, nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. Wewnątrz pojemników na próbki odnaleziono przedmioty, które okazały się być fragmentami betonu oraz silnie zardzewiałych elementów metalowych, wykonanych ze stali. Analiza powietrza wykazała wysoką zawartość silnie toksycznych związków należących do grupy gazów bojowych, co było jednak odkryciem przewidzianym ze względu na spodziewaną lokalizację wymiaru Theta-Rho-14 po drugiej stronie przejścia.

Analiza materiału wideo ukazała obecność obszernej struktury po przeciwnej stronie przejścia, przypominającą wnętrze ogromnej budowli, prawdopodobnie przeznaczenia przemysłowego. Kamera zarejestrowała liczne zgliszcza, zniszczone, bliżej nieokreślone konstrukcje metalowe, które bezładnie zalegały na sobie wszędzie wokół. Podłoże składające się z lanego betonu pokryte było warstwą pyłu, którego skład wcześniej zidentyfikowano na popiół, pył betonowy, tlenki żelaza i innych metali budowlanych oraz fragmenty pochodzenia organicznego, prawdopodobnie gleby o charakterze jałowym. Wewnątrz lokalizacji stwierdzono istnienie obiektu niezwykle podobnego do Bramy, który funkcjonował wizualnie w sposób identyczny do urządzenia zbudowanego przez Fundację.

Nigdzie nie stwierdzono żadnych oznak ruchu ani obecności istot żywych.

Po stwierdzeniu braku zagrożenia zdecydowano o przygotowaniu załogowej ekspedycji wyposażonej m.in. w odpowiedni osprzęt pozwalający na przetrwanie w toksycznej atmosferze wymiaru.

▬▬▬════ Pierwsza eksploracja załogowa ════▬▬▬

Wstęp: Oddział ekspedycyjny miał za zadanie przeprowadzić dogłębne oględziny lokalizacji znajdującej się po drugiej stronie przejścia oraz zweryfikować konstrukcję alternatywnej Bramy.

Przebieg: Log eksploracji został umieszczony poniżej.

Zespół ekspedycyjny wraz z wyposażeniem ustawia się przed przejściem.

BR-1: Sprawdźcie jeszcze raz, czy wszystko mamy.

BR-3: U mnie w porządku.

BR-2: Tak samo. Swoją drogą, mam déjà vu jak patrzę na ten portal.

BR-1: Będzie dobrze.

Kontrola: Oddział, macie pozwolenie na przejście.

BR-1: Ruszamy. Trzymamy się razem.

BR-3: Nie zginiemy?

BR-1: Nie wiem.

Zespół wchodzi w powierzchnię załamania portalu. Kontakt zostaje przerwany


Informacja: dalszy log został stworzony z materiału audiowizualnego uwiecznionego przez osobiste kamery eksploratorów.


Widoczny błysk światła; obiektyw kamery dostosowuje ostrość. Obraz z kamery rozpoczął rejestrowanie w odcieniach szarości. Widoczni członkowie załogi i znajdująca się za nimi tafla przejścia, oświetlająca pobliskie obiekty.

BR-2: Jesteśmy po drugiej stronie.

BR-1: Jak u was, w porządku?

BR-2: Wszystko gra.

BR-3: Jest git.

Członkowie grupy eksploracyjnej rozglądają się po okolicy, odchodząc nieznacznie od przejścia. Otoczenie jest nieoświetlone, widoczne są słabe promienie światła prześwitujące przez otwory w sklepieniu i ścianach bardzo rozległego pomieszczenia.

BR-1: To jakaś hala?

Członkowie grupy eksploracyjnej załączają znajdujące się na ich wyposażeniu latarki taktyczne, po czym dokonują analizy otoczenia. Obserwowalne są zardzewiałe, zrujnowane konstrukcje metalowe, zwisające licznie przewody elektryczne i popękane rury.

BR-3: Wygląda jak jakaś opuszczona hala przemysłowa.

BR-2: Tylko spójrz, jakie to wszystko ogromne. Ile tu żelastwa i kabli. Co niby tu produkowali?

BR-1: Żelastwo i kable.

Członkowie grupy śmieją się

BR-1: Nie ma tu żywej duszy, idziemy dalej.

Członkowie grupy eksploracyjnej oddalają się od przejścia w sposób umożliwiający objęcie jego struktury w całości przez kamerę. Widoczne są również liczne przewody biegnące od konstrukcji w głąb hali. Na szczycie obiektu znajduje się działająca lampa podobna do SCP-PL-BR-257 usadowiona na smukłej konstrukcji.

BR-3: Nieprawdopodobne. Wygląda niemal identycznie do tego, co zbudowali u nas.

Kamera rejestruje w oddali słabo widoczne punkty świetlne.

BR-2: Chyba tam w oddali stoi nawet komputer.

BR-1: Rzeczywiście. Czyli to stąd nadawany jest sygnał, który przez nas odebrano.

BR-2: Dobrze, ale w takim razie kto go nadaje? Przecież to wszystko nie może być pozostawione samo sobie, działające pośrodku rozjebanego hangaru czy czegoś.

BR-1: Cholera go wie. Zauważyliście, że przez dziury w suficie widać to charakterystyczne, rdzawe niebo?

BR-3: Ah shit, here we go again.

BR-2: Co masz na myśli?

BR-3: Nie będę ukrywać mojej niechęci wobec tego miejsca. Chociaż w życiu nie spodziewałbym się zobaczyć tu… tego wszystkiego.

BR-1: Chodźmy dalej. Uważajcie, aby nie uszkodzić kombinezonów na tych konstrukcjach. Powietrze w oka mgnieniu wykończy każdego z nas.

BR-2: Tu zdecydowanie od dawna nikogo nie było.

BR-3: Szmaciarze?

BR-1: Przejście robi takie wielkie halo, że dawno by się tu zjawili. Jesteśmy tu sami.

Członkowie grupy ekspedycyjnej przemieszczają się powoli po okolicy, badając otoczenie.

BR-1: Zauważyliście te zniszczone, zardzewiałe urządzenia? Wyglądają dosyć… uch, jest w nich coś niepokojącego.

BR-2: Ta, stoją wszędzie, nie mam pojęcia, do czego służyły. Nagromadzenie konstrukcji, izolatorów, jakaś elektrownia czy ki chuj? W ogóle nagrywa się to?

BR-1: Yep. Będą mieli materiału na całe miesiące.

Członkowie grupy ekspedycyjnej po kilkunastu minutach wracają pod przejście.

BR-3: Tu nic więcej nie ma. To miejsce jest zrujnowane.

BR-2: Dobrze, ale nadal nie wiemy, czemu to tu stoi! pokazuje na konstrukcję Kto kurwa zbudował to ustrojstwo, nadał sygnał i nas tu sprowadził?

BR-1: Odwraca się gwałtownie, po czym z lekkim zawahaniem pokazuje w dal Chyba mamy okazję się przekonać.

Dookoła zgliszcz rejestrowane są pojedyncze ruchy. Ze względu na niedostateczne oświetlenie szczegóły są niewyraźne.

BR-1: Jednak coś tu jest. Bądźcie gotowi do odwrotu.

BR-3: Niedobrze…

Nieznany głos: Odzywa się głębokim, mechanicznym tonem Arrête, sales créatures! (Tłumaczenie: Stójcie, plugawe stworzenia!)

BR-2: Kto to powiedział?

BR-1: Tam w cieniu ktoś jest!

Kamera rejestruje na pobliskim podwyższeniu humanoidalny, zacieniony kształt trzymający nieokreślony obiekt.

Nieznany głos: J'ai dit ne bouge pas! Parce que vos tissus vont s'évaporer! (Tłumaczenie: Powiedziałem nie ruszać się! Bo inaczej wasze tkanki wyparują!)

BR-3: Rozumiecie coś z tego? Kto to jest?

BR-1: Nie ruszaj się, bo nas zestrzeli.

BR-2: To co teraz?

BR-1: Jesteśmy w szarej dupie.

BR-3: Kurwa mać…

Kształt humanoidalny wykonuje delikatne poruszenie, po czym opuszcza nieokreślony obiekt.

Nieznany głos: Język polski? Nie sięgam pamięcią, jak długo go nie słyszałem.

Postać powoli schodzi z konstrukcji, zbliżając się do członków grupy. Coraz dokładniejsze szczegóły ukazują, iż postać jest w rzeczywistości lekko podniszczonym robotem humanoidalnym, wykonanym z metalu i tworzywa sztucznego.

BR-3: Czy to… robot?

BR-1: Niesamowite.

Robot: Zbliża się, po czym chwilę obserwuje członków grupy. Wszystkie ruchy wykonuje niezwykle płynnie, porównywalnie do istoty ludzkiej. Nie jesteście jednymi z tych plugawych, godnych pożałowania istot. Dziwne… Kim zatem jesteście i czego tu szukacie? Milczy przez chwilę po zauważeniu funkcjonującego portalu. Przejście… W jaki sposób udało wam się przedostać?! Gdzie jest Brygadzista?!

BR-1: Powoli, bo nie rozumiem. Jakich istot? Kim jest Brygadzista? Dostaliśmy się tu… chwileczkę, nie. Rozumiem, że to Ty stoisz za tym? Pokazuje na portal Przed chwilą celowałeś w nas tym czymś, stałeś się poliglotą, więc może ty nam się grzecznie przedstawisz. I co to do diabła za miejsce?

Robot: Spokojnie, oszczędźmy sobie zbędnych emocji i frustracji. Jedyny powód, z którego tu jesteście oznacza, że plan zakończył się fiaskiem… nie ukrywam, iż spodziewałem się wizyty kogoś zupełnie innego. Chwila przerwy Co się z nimi… Chwila przerwy Cóż, skoro nie mam wyboru w owej sytuacji… Przyjmuje pozycję wyprostowaną, wypinając pierś, słychać cichy trzask Zwę się Racjonalizator, moje uszanowanie. Wykonuje ukłon, słychać pojedyncze skrzypnięcie Jestem osobiście pierwszym dziełem stworzonym przez geniusz niezwykle uzdolnionej osoby, jednego z największych wynalazców… minionej epoki. Znajdujecie się teraz w jego… dawnym azylu, pracowni i kuźni stworzenia.

BR-1: Czyli?

Robot: Rad jestem powitać was w Warsztacie Wielkiego Konstruktora, przybysze.

BR-2: Że gdzie?!

BR-1: O kurwa…


▬▬▬════ Podsumowanie projektu ════▬▬▬

Odkrycie dokonane przez członków ekspedycji zostało uznane za przełomowe. Po raz pierwszy oficjalnie odkryto i potwierdzono istnienie Warsztatu Wielkiego Konstruktora, wspomnianego przez SCP-PL-135-L.

Powiązanie anomalii Prądu Dziwnego z osobistością Wielkiego Konstruktora oraz jego samego z wymiarem Theta-Rho-14 stanowi podstawę dla wielu przyszłych projektów badawczych.

Projekt "Brama" zostaje uznany za zakończony. Zbudowane urządzenie będzie stanowić oficjalną metodę podróży do wymiaru Theta-Rho-14.

W najbliższej przyszłości planuje się przeprowadzenie kolejnych przedsięwzięć, z których najważniejszymi są:

  • Poznać historię Theta-Rho 14 na podstawie nowych odkryć, pozwalających przybliżyć rzeczywisty charakter tej lokalizacji.
  • Dokonać eksploracji Warsztatu wraz z terenem zewnętrznym.
  • Nawiązać współpracę z maszyną humanoidalną określającą siebie imieniem Racjonalizator.
  • Odnaleźć Wielkiego Konstruktora.

| Projekt "Brama" | Admitancja »

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported