Propozycja Futurity
ocena: +48+x

Identyfikator podmiotu: Obiekt nie otrzymał numeru systemowego. Nadano kryptonim: Prawdziwy Cel.

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt znajduje się w pomieszczeniu kryzysowym Rady O5, wewnątrz kasy pancernej. Jej otwarcie jest możliwe tylko po wprowadzeniu odpowiedniego kodu na panelu numerycznym w obecności wszystkich członków Rady O5.1 W razie stwierdzenia nieautoryzowanej próby dostępu, zastosowana zostanie procedura KATHARSIS-1 pomimo kategorycznego zakazu jej stosowania, wydanego przez Komitet ds. Etyki. Dostęp do obiektu przysługuje wyłącznie Radzie O5 jako całości, gdy na podstawie sytuacji stwarzającej zagrożenie co najmniej o charakterze końca cywilizacji, podejmie jednomyślną decyzję o jego użyciu.

P7ZI1pV.jpg

Prawdziwy Cel

Opis: Artefakt to aktówka na dokumenty o wymiarach 32 x 24 centymetry. Wykonana jest z jagnięcej skóry, barwionej na czarno, wewnątrz której umieszczono tekturę dla usztywnienia. W jej budowie czy zastosowanych materiałach nie wykryto żadnych czynników mogących wywoływać anomalne działanie.

Obiekt został pozyskany przez docenta Antoniego Bielińskiego herbu Junosza,2 dnia 13 kwietnia 1868 roku.

Aby wywołać anomalne działanie podmiotu należy przyłożyć lub chwycić go co najmniej jedną dłonią, przy czym kontakt nie może być blokowany przez jakikolwiek materiał. Następnie konieczne jest otworzenie rzeczonej aktówki.

Gdy spełnione zostaną powyższe przesłanki, w jej wnętrzu znajdzie się dokładna instrukcja zawierająca informacje w jaki sposób zrealizować cel, o którym dana osoba myślała w momencie kontaktu. W razie braku takich rozważań, instrukcja będzie tyczyć się ostatniego analizowanego problemu.

Należy zaznaczyć, że uzyskane instrukcje zawsze są dostosowywane do możliwości odbiorcy. Oznacza to, że prezentowane w nich rozwiązania zawsze umożliwiają osiągnięcie danego celu w sposób możliwie najszybszy i najmniej dla niego uciążliwy. Jednocześnie są konstruowane tak aby nie możliwe było ich niewłaściwe zrozumienie. Użyte zwroty i sposób ich prezentacji zawsze uwzględniają poziom inteligencji, edukacji, umiejętności czy nawet skojarzeń i życiowych doświadczeń.3

Powyższe stwierdzenia są w całości opracowane na podstawie relacji testerów. Ich weryfikacja w sposób nie budzący wątpliwości nie jest możliwa ze względu na niemożność fizycznej obserwacji kartek, na których podawane są instrukcje.

Wchodzący w interakcje zgodnie twierdzą, że są one widoczne i materialne. Jednak zewnętrzny obserwator nie będzie w stanie ich dostrzec, wyczuć czy też wpłynąć na nie. Niepowodzeniem zakończyły się wszelki próby ich wykrycia przy użyciu środków dostępnych Fundacji. Podobnie zjawiska przyrodnicze czy fizyczne nie mają żadnego wpływu na rzeczone kartki.

W związku z powyższym omawianą materię próbuje się tłumaczyć jako specyficzną halucynację będącą wizualizacją wiedzy otrzymanej przez odbiorcę. Niemniej teoria ta spotyka się z wątpliwościami w związku z faktem, iż wedle relacji testerów, nie znają oni treści pozyskanych instrukcji dopóki się z nimi nie zapoznają. Nawet gdy to nastąpi możliwe jest ich zapomnienie lub pomylenie ich, szczególnie w przypadku długich porad. Co więcej, jeśli tester odłoży daną kartkę ta pozostanie w danym miejscu aż do ponownego podniesienia przez testera, niezależnie od jego innych działań, co sprawia, że możliwe jest zgubienie instrukcji przez testera. Ponadto jeśli dostęp do kartki zostanie fizycznie zablokowany, odbiorca nie będzie w stanie jej pozyskać.

Analizując zjawisko porad udzielanych przez artefakt należy zaznaczyć, że ich realizacja jest zupełnie dobrowolna i nie wywołuje samoistnie żadnych anomalnych zachowań.4 Nie stwierdzono by wchodzący w interakcje byli anomalnie przymuszani do ich realizacji czy też karani za zaprzestanie tej czynności.

Aby dany cel został osiągnięty konieczne jest dokładne wykonywanie podanych poleceń. Nie zastosowanie się do nich może spowodować zaburzenie zaprezentowanego w instrukcji procesu przez co dalsze zalecenia tracą sens.5 Jedynym sposobem ich dostosowania do zmienionych warunków jest ponowny kontakt z artefaktem i uzyskanie nowych porad.

Obiekt jest w stanie udzielać instrukcji tylko dla pojedynczego odbiorcy. Dlatego też chwycenie obiektu przez więcej niż jedną osobę w tym samym momencie nie wywoła żadnych anomalnych reakcji.

Po uzyskaniu instrukcji, w celu ponownego użycia obiektu, konieczne jest jego zamknięcie.

Uwagi Końcowe: Brak.

Załączniki

Poniżej zamieszczono zachowane materiały mówiące o artefakcie. Stanowią one część wyłącznego archiwum Rady O5 i nie posiadają kopii w żadnych innych zbiorach. Ich reprodukcja czy powielanie zawartej w nich wiedzy jest możliwe wyłącznie za specjalną zgodą Rady O5.

2. Materiały Polskiej Organizacji Pomocniczej Sprawy Międzynarodowej (lata 1869 – 1918)

3. Materiały Polskiego oddziału Fundacji SCP (lata 1919 – 1945)

4. Nagrania Nadzorcy Generalnego (lata 1946 - 1989)


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported