SCP-1730

ocena: +15+x
warning.png
SCP-1730
Poziom3
Klasa podmiotu:
zneutralizowane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none

warehouse.png

Główne biuro SCP-1730. Główne wejście do poziomów piwnicznych znajduje się pod tą strukturą.


location.png

Park Stanowy Big Bend Ranch, Texas, USA.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Teren w promieniu 2 km od SCP-1730 zamknięto, a w promieniu 1 km ustanowiono strefę kwarantanny. Personel, który zamierza wejść do SCP-1730 musi najpierw przejść przygotowania do Kontaktu z Zagrożeniami Klasy VII, w tym zastosowanie zmodyfikowanego i wzmocnionego kombinezonu hermetycznego "Maxwell-Harden" przeznaczonego do kontaktu z materiałami niebezpiecznymi. Zastosowanie tych środków ochronnych może mieć miejsce tylko przy bramie głównej kwarantanny Tymczasowego Ośrodka 23.

Osoby usiłujące opuścić obszar objęty kwarantanną muszą najpierw poddać się protokołom dokładnego odkażania, zarządzonym przez personel ochrony kwarantanny. Osoby, które nie spełnią parametrów ekstrakcji z obszaru kwarantanny, muszą zostać zatrzymane w celu dalszego odkażenia lub, w przypadku gdy odkażenie okaże się niewykonalne, likwidacji.

Aktualizacja Przechowywania ██.██.████: Niebezpieczne jednostki biologiczne i stwarzające zagrożenie poznawcze spowodowały wiele ofiar wśród ekip ratunkowych. Mobilna Formacja Operacyjna Zeta-9 "Mole Rats" została przydzielona do wszystkich bieżących działań poszukiwawczych.

Aktualizacja Przechowywania ██.██.████: Ze względu na wydarzenia opisane w Logu Eksploracyjnym 7, wszelkie przyszłe eksploracje SCP-1730 zostały zawieszone na czas nieokreślony, do czasu uzyskania zgody Nadzorców.

Aktualizacja Przechowywania 01.02.2016: W związku z informacjami zebranymi przez zespoły nadzorujące Fundacji, prace poszukiwawcze i ratownicze na terenie Ośrodka 13 nie są już bezterminowo zawieszone. Szczegóły będą udostępniane w zależności od potrzeb. Przydzielone jednostki Mobilnych Formacji Operacyjnych zostaną powiadomione przez swoich przełożonych.

Aktualizacja Przechowywania 15.05.2017: Mobilne Formacje Operacyjne Apollo-3 "Game Wardens" i Tau-5 "Samsara" zostają aktywowane i przydzielone do eksploracji SCP-1730. Zobacz Dodatek 1730.8, aby poznać szczegóły.

Aktualizacja Przechowywania 22.06.2017: W związku z wydarzeniami opisanymi w Dodatku 1730.9, SCP-1730 został przeklasyfikowany na ZNEUTRALIZOWANE. Trwają dodatkowe prace badawcze. Raporty z odprawy będą udostępniane w miarę ich odtajniania.

Opis: SCP-1730 jest dużym kompleksem budynków 15 km na północny zachód od granicy USA i Meksyku w Parku Stanowym Big Bend Ranch, który został odkryty 5 czerwca ████ r. Ze względu na odizolowany charakter kompleksu i niski wskaźnik przeżywalności osób, które się z nim zetknęły, możliwe jest, że SCP-1730 był już wcześniej odkryty, ale nie został zgłoszony.

SCP-1730 posiada znaki identyfikacyjne i zawiera dokumenty potwierdzające tezę, że był on w pewnym momencie Fundacyjnym Ośrodkiem 13, pierwotnie zlokalizowanym w pobliżu Nome na Alasce. Jest to sprzeczne z obecnymi zapisami, które pokazują, że Ośrodek 13 był projektem, który, choć miał być zbudowany w Nome, został porzucony na rzecz większego i bardziej zaawansowanego Ośrodka 19 i nigdy nie został ukończony. Flora znajdująca się na miejscu została zidentyfikowana jako pochodząca z regionu Alaski. Nie wiadomo, jak SCP-1730 znalazł się w obecnym miejscu.

power.jpg

Elektrownia SCP-1730.

SCP-1730 jest poważnie zrujnowany i sprawia wrażenie opuszczonego przez dłuższy okres czasu. Generator prądu nadal działa w uszkodzonym stanie, pomimo wielu wycieków paliwa i pożarów w całym obiekcie. Spowodowało to przerywane awarie zasilania w całym obiekcie, utrudniające działania poszukiwawcze i ratownicze.

Pochodzenie SCP-1730 jest nieznane, podobnie jak natura wielu anomalnych bytów znajdujących się w jego wnętrzu. Potwierdzono, że piętra piwniczne od drugiego do piętnastego1 były wykorzystywane do przechowywania bytów, jednak stan zabezpieczeń znacznie się pogorszył.

bleed.jpg

Wiadomość umieszczona na południowo-zachodniej klatce schodowej prowadzącej na trzeci poziom podziemi.

Uważa się, że gdzieś na niższych kondygnacjach podziemnych obiektu znajduje się grupa ocalałych ludzi. Na całym terenie odkryto napisy w języku angielskim, zawierające ostrzeżenia takie jak "niebezpieczeństwo" i "zginiesz tu", oraz inne wiadomości, takie jak "nie moje ciało" i "krwaw". W kilku różnych miejscach w podziemiach znaleziono powtarzającą się wiadomość "Co się stało z Ośrodkiem 13?".

Kilka logów danych zostało zebranych przez pozostałe działające terminale znajdujące się w obiekcie, z których istotne dane są zawarte w poniższych załącznikach. Warto zauważyć, że istnieją rozbieżności pomiędzy logami a tym, co zostało ustalone podczas eksploracji, w tym układem terenu, składem personelu i występującymi anomaliami.

Dodatek 1730.1: Odzyskany Log

Dodatek 1730.2: Odzyskana wiadomość automatyczna

Dodatek 1730.3: Transkrypty logów eksploracji

Dodatek 1730.4: Dane odzyskane z terminala elektrowni

Dodatek 1730.5: Zebrane zapisy danych


Dodatek 1730.6: Odebrana transmisja audio

Następująca transmisja audio została odebrana przez urządzenia monitorujące rano 1 lutego 2016 roku. Transmisja, zarówno mowa, jak i następujący po niej zaszyfrowany sygnał, powtarzały się w ciągłej pętli od momentu wykrycia. Treść transmisji jest dostępna poniżej.

explo.jpg

Dostęp do obszaru badawczego SCP-1730.

Dodatek 1730.7: Aktualizacja planu poszukiwań

W świetle ostatnich informacji zebranych przez zespoły obserwacyjne Fundacji, uznano za stosowne ponowne wysłanie zespołów poszukiwawczych i ratowniczych do Ośrodka 13. Na polecenie Rady Nadzorczej, czynności przechowawcze SCP-1730 zostały zaktualizowane. Rozważa się wysłanie Mobilnej Formacji Operacyjnej Tau-5 ("Samsara"). Szczegóły wkrótce.

Dodatek 1730.8: Transkrypty logów eksploracji i odzyskiwania


Dodatek 1730.9: Transkrypt logu odzyskiwania

Dodatek 1730.10: Sprawozdanie z misji wydobywczej


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported