SCP-2747
ocena: +5+x
coverart.jpg

Okładka płyty Radiohead I/O, instancji SCP-2747.

Identyfikator podmiotu: SCP-2747

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Poziom zagrożenia: Zielony Czarny ●

Specjalne Czynności Przechowawcze: Algorytmy strażnicze Fundacji mają za zadanie monitorować media internetowe i drukowane pod kątem wzmianek o frazach kluczowych, aktywujących SCP-2747. Wszystkie dopasowania mają być oznaczane i przekazywane do Departamentu Analityki, który dostarczy dalsze potwierdzenie manifestacji SCP-2747. W przypadku pozytywnej identyfikacji, wszystkie dotknięte media zostaną odpowiednio skorygowane poprzez standardowe protokoły zmiany mediów Fundacji (912-A "TWILIGHT ZONE", 943-A "POISONED WELL").

Opis: SCP-2747 jest zjawiskiem pojawiającym się w mediach drukowanych i internetowych, polegającym na tym, że platformy poświęcone dyskusji o dziełach fikcji zaczynają wspominać nieistniejące instancje fikcyjnego medium. Pomimo tego nieistnienia, artykuły, posty, komentarze i inny powiązany metakontent stworzony w odniesieniu do nieistniejącej pracy będzie traktować je jako prawdziwe. Nieistniejący twór fikcji może być wspominany przez różne osoby w różnym charakterze, od krótkich wzmianek na forum po tematykę całych esejów akademickich.

Opisy, zrzuty ekranu, zdjęcia fizycznych kopii i krótkie fragmenty tekstu z tego dzieła często można znaleźć w mediach dotkniętych SCP-2747. Ich opisy są całkowicie zgodne ze sobą, a możliwe okazało się zrekonstruowanie całych segmentów fikcyjnych mediów, poprzez ich opisy zaczerpnięte z meta-treści wygenerowanych przez SCP-2747. Lista fikcyjnych mediów wygenerowanych przez SCP-2747 została załączona poniżej (patrz Załącznik A).

Tam, gdzie to możliwe, dotknięte materiały mogą być przypisane do istniejących osób; jednakże, gdy przesłuchiwane, osoby te niezmiennie zaprzeczają, że napisały dotknięte materiały i zaprzeczają istnieniu fikcyjnych mediów, o których mowa.

SCP-2747 nigdy nie został udokumentowany w czasie rzeczywistym; wszystkie zaobserwowane do tej pory przypadki zostały zarejestrowane po wydarzeniu. Żaden przypadek nie został udokumentowany przed styczniem 2008 roku. Powód tej zależności nie jest znany. jest zgodny z obserwacjami patafizycznymi, udokumentowanymi w całości w Załączniku B.

Obecną hipotezą Departamentu Analityki jest to, że SCP-2747 reprezentuje dowód naturalnie występującej anafabuły lub antynarracji: skupiska współzależnych znaków, ikonografii i narramów1, które po włączeniu w wystarczającym stopniu do fikcyjnej konstrukcji, prowadzą do wzajemnego unicestwienia. Rekonstrukcja właściwości anafabuły z pierwszej ręki jest niemożliwa, ze względu na jej anomalną naturę, ale opisy z drugiej i trzeciej ręki zostały wygenerowane przez Procedurę Obserwacyjną LUCID CHALICE i załączone poniżej (patrz Załącznik B). Może ona oddziaływać poprzez warstwy narracji metafikcyjnej, tzn. metanarracja zawierająca anafabułę przestanie istnieć w ramach narracji, a następnie sama narracja zniknie z naszej rzeczywistości.2 Kluczowym identyfikatorem anafabuły jest to, że niezmiennie reprezentuje ona antagonistę pracy lub anatemę we wszystkich manifestacjach SCP-2747, prawdopodobnie ze względu na nieodłączne elementy narremu wskazujące na jej obcą, a zarazem centralizującą naturę.

AKTUALIZACJA: Powyższa hipoteza została potwierdzona jako działający model SCP-2747. Proszę odnieść się do Załącznika B.

AKTUALIZACJA: Po pomyślnym zakończeniu Procedury Obserwacyjnej LUCID CHALICE (patrz Załącznik B), należy wdrożyć następujące procedury.

  • W żadnym momencie właściwości anafabuły opisane w Załączniku B nie mogą pojawić się w prawdziwym życiu, czy to w wyniku celowego, czy naturalnego działania. Każdy przedmiot, osoba lub zdarzenie, który ma więcej niż poziom istotności wynoszący α w stosunku do progu podobieństwa, powinien mieć go zmieniony za pomocą wszelkich możliwych środków.
  • Dostęp do informacji dotyczących SCP-2747, w szczególności informacji zawartych w Załączniku B, powinien być ściśle ograniczony tylko dla poziomów dostępu 4-2747 i 3-ANALYTICS.
  • Ze względu na patafizyczne implikacje i nieodłączną niemożliwość zabezpieczenia SCP-2747, jak wyszczególniono w Załączniku B, ma on zostać natychmiastowo zaklasyfikowany jako Keter.

Załącznik A: Częściowa lista manifestacji SCP-2747

Załącznik B: Spostrzeżenia i wnioski z procedury LUCID CHALICE

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported