SCP-3457
ocena: +5+x
crown

Żelazna Korona Longobardów, jeden z artefaktów, który może zostać użyty w SCP-3457, wystawiony w katedrze w Monzie.

Identyfikator podmiotu: SCP-3457

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obecne przechowywanie SCP-3457 jest realizowane poprzez współpracę pomiędzy Fundacją, a Globalną Koalicją Okultystyczną na warunkach ustalonych w Porozumieniu z Kolonii. Przechowywanie fizycznych komponentów SCP-3457 zostało powierzone Koalicji, która może zajmować się nimi w dowolny sposób, jaki uzna za konieczny; Fundacja zajmuje się natomiast, ochronę wszystkich informacji związanych z wykorzystaniem tych fizycznych komponentów jako części SCP-3457.

Celem zachowania integralności tych czynności i zapobiegnięciu potencjalnym nadużyciom SCP-3457 przez którąkolwiek ze stron, obie organizacje są zobowiązane do nieujawniania sobie nawzajem szczegółów implementacji przydzielonych im procedur reagowania i zabezpieczenia. Szczegóły operacyjne dotyczące aktywnych działań przechowawczy mogą być udostępniane wedle uznania. Obecna polityka Fundacji przewiduje ostrzeganie operatorów Koalicji w przypadku, gdyby jakaś Mobilna Formacja Operacyjna zostałaby wysłana do zabezpieczenia SCP-3457, w celu uniknięcia możliwych przypadkowych zakłóceń z jej strony. Podobnie, agenci terenowi Fundacji powinni się natychmiastowo wycofać i skontaktować się z centralą operacyjną w celu potwierdzenia, jeśli operatorzy Koalicji poinformują, że interweniują w sprawie obiektu, który jest komponentem SCP-3457

Informacje o tym, jak można przeprowadzić SCP-3457 zostały rozproszone wśród archiwów Fundacji na zarówno cyfrowych, jak i fizycznych nośnikach danych; żaden z ośrodków nie przechowuje kompletnej kopii tych danych. Lista ośrodków zaangażowanych w przechowywanie SCP-3457 jest znana tylko Radzie O5 i wybranym przez nią upoważnionym osobom z P4.

Opis: SCP-3457 jest zestawem okultystycznych czynności stopnia א, powszechnie znanych jako "Rytuał Salomona" z powodu rzekomego związku z owym królem. Jeśli zostanie przeprowadzony prawidłowo, poskutkuje on Zdarzeniem Klasy GR "Pojawieniem się Wrogiego Demiurga". Ukończenie Rytuału pozwala na dowolną zmianę natury zdolności taumaturgicznych, jak i również na dokonanie fundamentalnych zmian w naturze samej taumaturgii, umożliwiając użytkownikowi uzyskanie całkowitej kontroli nad występowaniem zdolności okultystycznych wśród populacji ludzkiej.

Ukończenie SCP-3457 wymaga przeprowadzenia dwóch odrębnych rytuałów, z których pierwszy będzie skutkować stworzeniem boskiej istoty służącej jako demiurg zdolny do kontrolowania natury taumaturgii. Wymaga to użycia kilku artefaktów o znaczeniu religijnym lub mitologicznym; rytuał ten wykorzystuje zbiorową ludzką wiarę w boską moc, która jest obecna w artefaktach, manifestując się następnie w postaci nowego rzeczywiście boskiego bytu.1 Chociaż dokładny zakres możliwości demiurga nie jest w pełni znany, pozyskane dokumenty wskazują, że jest on w stanie fundamentalnie zmienić podstawowe prawa rządzące korzystaniem z taumaturgii i jej efektami.

Dokładne kryteria wymagane, aby obiekt kwalifikował się do zostania użytym jako fizyczny komponent w Rytuale, znane są tylko Globalnej Koalicji Okultystycznej. Koalicja donosi jednak, że ██% kwalifikujących się obiektów znajduje się pod jej opieką lub pod opieką jednej z jej organizacji członkowskich. Uważa się, że pozostałe ██% jest obecnie rozproszone pomiędzy resztkami Obskuracorps,2 paraprzestępczymi syndykatami pokroju Rebelii Chaosu i wieloma różnorakimi instytucjami religijnymi. Dodatkowo, niewielka liczba owych artefaktów jest publicznie dostępna w muzeach na całym świecie, jako część wspólnej akcji Koalicji i Inicjatywy Horyzontu, mającej na celu schwytanie osób, które zamierzały użyć owych artefaktów do przeprowadzenia Rytuału Salomona.

Przed rokiem 1881 obecność istniejącego demiurga czyniła wykonanie pierwszej części Rytuału zbędną. Aczkolwiek wykonanie drugiej części było uniemożliwione przez owego demiurga, który podjął środki obronne, aby uniemożliwić ludzkim taumaturgom przeprowadzenie drugiego rytuału. Pozyskane dokumenty mówią o kilku próbach przeprowadzenia SCP-3457 w przeszłości, z których wszystkie zakończyły się całkowitym zniszczeniem grup próbujących tego dokonać przez demiurga. Obecnie nie wiadomo, czy demiurg ten został również stworzony w wyniku pierwotnego przeprowadzenia SCP-3457, czy też był on istotą, która pierwotnie wyłoniła się w związku z naturą taumaturgii. Niezweryfikowane informacje pozyskane od pozostałości Obskuracorps wskazują na to, że mógł zostać stworzony przez starożytnych hebrajskich taumaturgów. Jednakże, biorąc pod uwagę źródło tych informacji, są one wysoce podejrzane i nie mogą być traktowane jako wiarygodne. Po zabiciu demiurga przy użyciu nieznanych środków podczas Szóstej Wojny Okultystycznej, ponownie stało się możliwe przeprowadzenie SCP-3457.3

Druga część Rytuału służy do kontrolowania demiurga i jest mechanizmem, dzięki któremu można dowolnie manipulować taumaturgią. Siedem artefaktów, zwanych "Kluczami Salomona", oznaczonych od SCP-3457-B1 do SCP-3457-B7, jest wymaganych do jego ukończenia. Dokładna natura i lokalizacja tych przedmiotów nie jest znana Fundacji, jednak wszystkie siedem artefaktów znajduje się obecnie pod opieką Koalicji. Pomyślne jego ukończenie daje użytkownikowi całkowitą kontrolę nad demiurgiem, pozwalając mu na dowolne zmiany w podstawach natury taumaturgii. Obecnie nie istnieją żadne znane środki, które mógłby temu zapobiec.

Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzenia rytuału weszły w posiadanie Fundacji po schwytaniu w 1944 roku dowódcy Obskuracorps Konrada Weissa, który ujawnił, że Obskuracorps zamierza przeprowadzić SCP-3457. Na podstawie tych informacji, Fundacja wraz z Allied Occult Initiative4 rozpoczęła wspólną operację, celem uniemożliwienia przeprowadzenia owego Rytuału. Podczas tej operacji Obskuracorps próbowało użyć SCP-3457, celem usunięcia zdolności taumaturgicznych u wszystkich osób nieniemieckiego pochodzenia, jako części swoich wysiłków, realizując ideologiczną wiarę w wyższość rasy germańskiej. Jednocześnie zamierzali nadać okultystyczne zdolności każdemu członkowi organizacji związanej z ówczesnym rządem niemieckim (przede wszystkim Obskuracorps, SS i nazistowskiemu dowództwu). Jednakże dzięki wspólnym działaniom Fundacji i AOI, próba przeprowadzenia SCP-3457 została przerwana, a Obskuracorps została zniszczona i rozproszona, kończąc tym Siódmą Wojnę Okultystyczną. Po tej bitwie Fundacja i AOI podpisały Porozumienie z Kolonii, które ustanowiło obecne czynności przechowawcze SCP-3457.

Dodatek A: Wstępny plan projektu Operacji Broken Eclipse.

PROPOZYCJA OPERACJI FUNDACJI

Kryptonim Operacji: Broken Eclipse
Nadzorca ds. Kontaktów: Dr Ulysses Malcom
Kierownik Operacji: Agent Maggy E. Grant


Preambuła: Wiedza o tym, jak można przeprowadzić SCP-3457, choć nie jest powszechna, jest znana przez szereg organizacji okultystycznych i niezależnych taumaturgów. Wiedza ta zagraża integralności środków przechowawczych SCP-3457 i stwarza ryzyko dalszych prób jego przeprowadzenia. Celem zapewnienia ciągłego zabezpieczenia SCP-3457 i zapobiegnięciu powtórzenia się wydarzeń z Siódmej Wojny Okultystycznej, konieczne jest usunięcie tej wiedzy z populacji okultystów na całym świecie. W tym celu proponowane jest przeprowadzenie operacji na dużą skalę, aby osiągnąć ten cel w dwóch fazach operacyjnych.

Faza 1: Tajni agenci zostaną osadzeni w głównych organizacjach okultystycznych, celem zidentyfikowania osób i dokumentów dotyczących SCP-3457. Organizacje członkowskie Globalnej Koalicji Okultystycznej będą dodatkowo kontrolowane przez niezależnych audytorów w imieniu Fundacji, celem zapewnienia zgodności z warunkami Porozumienia z Kolonii. Ponadto uważa się, że pewna liczba indywidualnych taumaturgów posiada wiedzę na temat SCP-3457 (pełna lista znajduje się w Załączniku BOE-01). Osoby te zostaną poddane obserwacji Fundacji, celem sprawdzenia prawdziwości tego faktu. Wszystkim osadzonym agentom i zaangażowanym audytorom mają zostać podane środki amnezyjne po zakończeniu tej operacji.

Faza 1 zakończy się w momencie uzyskania wystarczającej pewności, że wszyscy posiadacze informacji dotyczących SCP-3457 zostali zidentyfikowani. Nadzorca projektu jest odpowiedzialny za określenie, kiedy osiągnięta zostanie wystarczająca pewność.

Faza 2: Celem 2 Fazy jest wyeliminowanie wszelkiej wiedzy dotyczącej SCP-3457 poza dokumentacją Fundacji i Globalnej Koalicji Okultystycznej. Wszystkie stosowne zapisy zidentyfikowane w Fazie 1 mają zostać zarchiwizowane i zniszczone, a osoby posiadające informacje związane z SCP-3457 mają zostać poddane selektywnie usuwające pamięć środki amnezyjne. Jeśli selektywne środki amnezyjne nie zadziałają, agenci są upoważnieni do podania osobie środków amnezyjnych całkowicie czyszczących pamięci bądź nawet natychmiastowej terminacji owej osoby, jeśli zostanie uznane to za konieczne.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported