SCP-4008

Wormwood

ocena: +5+x

UWAGA: DOCHODZENIE JEST W TOKU


Poniższy plik dotyczy anomalii, która jest obecnie przedmiotem dochodzenia. Wszelkie przedstawione tu informacje mogą być nieprawidłowe, niedokładne lub czysto spekulacyjne.

Identyfikator podmiotu: SCP-4008 Poziom 2/4008
Klasa podmiotu: Oczekiwane Zastrzeżone
header.jpg

Przypuszczalna lokalizacja Ośrodka 183

Specjalne Czynności Przechowawcze: Badania mające określić dokładną naturę SCP-4008 trwają. W związku z tym, przestrzegane muszą być standardowe protokoły postępowania z potencjalnymi zagrożeniami memetycznymi, zagrożeniami informacyjnymi, zmianami czasowymi i wypaczeniami przestrzennymi. Dodatkowo, do czasu poznania natury SCP-4008, informacje dotyczące obiektów Fundacji będą sprawdzane co godzinę pod kątem integralności danych Klasy 3.

Wszystkie przechowywane informacje dotyczące Ośrodka 183, jego personelu i wszelkich anomalii przechowywanych w nim są obecnie sprawdzane zgodnie z protokołami bezpieczeństwa danych Klasy MERKATOR.

Opis: SCP-4008 jest desygnacją na anomalię związaną z istnieniem lub nieistnieniem Ośrodka 183. Podczas gdy pełna dokumentacja dotycząca Ośrodka 183, jego personelu i anomalii w nim zawartych istnieje w aktach Fundacji, nie można znaleźć żadnych dowodów na istnienie Placówki w jej domniemanej lokalizacji, a żaden z przesłuchiwanych pracowników Fundacji nie pamięta istnienia tego Ośrodka, ani jego personelu.

Zdjęcia dołączone do dokumentacji wskazują na kilka struktur widocznych na powierzchni w obszarze zajmowanym przez Ośrodek, z których żadna obecnie nie znajduje się w tym miejscu. Jedyną godną uwagi cechą tego obszaru jest brak jakichkolwiek oznak współczesnego życia; na tym terenie nie występują żadne zwierzęta, a martwe drzewa są jedynym dowodem życia roślinnego. Zdjęcia satelitarne są niejednoznaczne, ze względu na standardowe środki ochrony - widoczne jest jedynie prawdopodobnie zaawansowane tempo pustynnienia, choć należy zauważyć, że obszar otaczający to miejsce jest historycznie jałowy.

Zgodnie z dokumentacją, Ośrodek 183 był głównie odpowiedzialny za badania i przechowywanie anomalnych historycznych artefaktów i dokumentów. Podobno na miejscu znajdowały się 64 anomalne obiekty, w tym cztery z oznaczeniem SCP (wszystkie w pełni udokumentowane w bazach danych Fundacji), z których wszystkie pozostają nierozpoznane.

Główne aspekty śledztwa to:

  • Zmiana zapisów Fundacji, przez obecnie nieudokumentowaną anomalię i/lub grupę wrogą interesom Fundacji.
  • Anomalia memetyczna lub antymemetyczna, która usunęła lub stłumiła wszelką pamięć o Ośrodku 183 i wszystkim, co jest z nim związane.
  • Przemieszczenie przestrzenne lub inna zmiana rzeczywistości, która częściowo usunęła Ośrodek 183 z istnienia.

Anomalie czasowe są uważane za mało prawdopodobne, ze względu na pozostałe dowody na ich istnienie, chociaż przypadki Niekompletnej Rewizji Przyczynowej zostały udokumentowane w przeszłości, więc nie można ich całkowicie wykluczyć.

Dochodzenie jest w toku.

Aktualizacja 4008.01
Poniżej przypuszczalnej lokalizacji Ośrodku 183 wykryto szereg mas stałych, za pomocą zmodyfikowanej macierzy badań sejsmicznych, na głębokości od 300 m do 700 m.1 Prace wykopaliskowe są obecnie w toku.

Aktualizacja 4008.02
Zespoły wykopaliskowe pracujące w przypuszczalnej lokalizacji Ośrodka 183 dotarły do pierwszej znaczącej masy; wydaje się, że jest to roztrzaskana i zawalona pozostałość części standardowych pomieszczeń mieszkalnych. Znaleziono również gruz i inne szczątki, które wyglądały na fundacyjne, rozproszone w okolicznych warstwach. W gruzach znaleziono pozostałości osobistego dziennika, którego fragmenty zostały spisane poniżej.

Pozostała część dziennika jest nieczytelna przez zniszczenia wywołane pożarem oraz zderzeniem z odłamkami gruzu.

Po tych odkryciach, istnienie Ośrodka 183 nie jest już kwestionowane. Badania mają odpowiednio przeorientować swoje wysiłki. Wykopaliska w tym miejscu wciąż trwają.

Aktualizacja 4008.03
Na głębokości ok. 500 m pod powierzchnią wydobyto fragmenty terenu odpowiadające pozostałościom standardowych komór przechowawczych, wraz z niezdetonowanym na miejscu jądrowym urządzeniem awaryjnym. Nie znaleziono śladów udokumentowanych anomalnych obiektów, które miały znajdować się w Ośrodku 183; Formacje Phi-7 ("Skip Tracers") i Zeta-5 ("Thief Takers") otrzymały zadanie ich odzyskania, w ramach odrębnej inicjatywy.

Aktualizacja 4008.04
Częściowo nienaruszona centralna jednostka serwerowa Ośrodka została znaleziona około 550 m pod powierzchnią ziemi. Jednostka uległa znacznemu uszkodzeniu w wyniku uderzenia, przez co nie nadaje się do użytku, ale technicy specjalizujący się w odzyskiwaniu danych uważają, że niektóre dane można przywrócić. Proces ten jest w toku.

Aktualizacja 4008.05
Operacje odzyskiwania danych z rdzenia serwera Ośrodka 183 dostarczyły serię nagrań (znacznie zniszczonych, z powodu uszkodzenia jednostki serwera) przesłanych przez Dr Daniela Robertsa, historyka i archeologa przydzielonego do Ośrodka 183. Nieuszkodzone fragmenty zostały przepisane poniżej; niektóre logi były całkowicie nie do odzyskania.

digsite_s.jpg

Zdjęcie z wykopaliska, na którym pracowali odnalezieni pracownicy Ośrodka 183, przypuszczalnie jest to Teren Gamma, o którym wspominał Dr Roberts w swoich zapiskach audio.

Aktualizacja 4008.06
Grupa pracowników Fundacji, odpowiadająca tożsamości kilku osób zatrudnionych w Ośrodku 183, nawiązała kontakt z Ośrodkiem 147 około godziny 10:00+07:00 rano. Według ich oświadczeń, pracowali oni na wykopaliskach archeologicznych, kiedy około osiem dni temu zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie pamiętają, dlaczego tam pracowali, ani kto ich do tego wyznaczył4.

Po awarii ich jedynego dostępnego pojazdu, zmuszeni byli pokonać znaczną część drogi do Ośrodka 147, najbliższego ich lokalizacji, pieszo. Wszystkie dostępne urządzenia komunikacyjne były niesprawne; analiza wykazała, że standardowe środki bezpieczeństwa nie przeszły pomyślnie weryfikacji, z powodu braku odpowiedzi ze strony obiektu źródłowego (Ośrodka 183).

Członkowie zespołu wydają się nie pamiętać Ośrodku 183, żadnej z prac, które tam wykonywali, ani żadnego z pracowników, których tam spotkali.

Zespół został wysłany na miejsce wykopalisk, aby potwierdzić ich twierdzenia; ruiny dużego, częściowo odkopanego i prawie całkowicie zniszczonego miasta były obecne, z dowodami na niedawną aktywność.

Aktualizacja 4008.07
Poniższy dokument, napisany przez Dr. Daniela Robertsa, został odzyskany z jednostki serwerowej Ośrodka 183. Występuje częściowe uszkodzenie danych.

Aktualizacja 4008.08
Poniższy dokument opisujący obiekt odpowiadający pozyskanemu artefaktowi w dziennikach audio Dr. Roberta został odzyskany w nienaruszonym stanie z jednostki serwerowej Ośrodka 183.

Nie udało się odzyskać żadnych instancji nasion wymienionych w tym dokumencie. Trwa przebudowa dokumentacji SCP-4008, w celu uwzględnienia nowych informacji.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported