SCP-4774

ocena: +3+x

maybethere.png

Artystyczne przedstawienie SCP-4774.

Identyfikator podmiotu: SCP-4774

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Żadna istota ludzka nie może zbliżyć się na odległość 50 AU1 od przypuszczalnej lokacji SCP-4774. Oprócz (możliwego) naturalnego pola maskującego SEP, Fundacja ustanowiła mobilne filtry antymemetyczne, w celu uniemożliwienia zobaczenia SCP-4774 (jeżeli w ogóle istnieje) — pod groźbą poddania terminacji, żadna osoba, członek personelu Fundacji lub ktokolwiek inny nie może próbować ominąć tych środków bądź odkryć natury SCP-4774.

Pozyskanie znaczących dowodów na potwierdzenie lub zaprzeczenie istnienia SCP-4774 będzie uznawane za równoznaczne z ludobójstwem i zostanie odpowiednio potraktowane.

Opis: SCP-4774 to hipotetyczna "Dziewiąta Planeta", trans-neptunowy gazowy olbrzym, który potencjalnie orbituje wokół Słońca na dystansie 700 AU. Jeżeli istnieje, SCP-4774 miałoby od dwóch do czterech razy większą średnicę niż Ziemia i posiadałoby około dziesięciokrotnie większą masę.

Anomalne właściwości SCP-4774 stają się odczuwalne, kiedy jakikolwiek podmiot podejmie próbę rozważenia możliwości istnienia tej planety. Podmioty będą wszechstronnie wysuwać (nawet jeżeli wcześniej nie zostali zapoznani z charakterem kosmosu, ogółem o planetach lub wszechświatem poza Ziemią) poniższe wnioski:

 • To, że gdyby SCP-4774 istniało, to wyjaśniałoby kilka nieregularności w ruchach różnorodnych ciał astronomicznych.
 • To, że gdyby SCP-4774 nie istniało, to wyjaśniałoby brak jakiejkolwiek ludzkiej interakcji z planetą na dowolnym etapie historii.
 • To, że możliwości istnienia życia na planecie nie mogą zostać wykluczone.
 • To, że możliwości istnienia rozumnego życia na planecie nie mogą zostać wykluczone.
 • To, że brak dowodów na istnienie planety może być tłumaczony przez naturalne Ekstrapolacyjne Sensoryczne (SEP) pole maskujące, które obejmuje jej obszar.
 • To, że dowody na istnienie planety mogą być poparte przez liczne pomniejsze źródła, zarówno anomalne i nieanomalne.

Obecna teoria panująca wśród personelu badawczego zakłada, że efekty SCP-4774 przedstawiają albo anomalną hipotezę memetyczną, która maskuje stan planety, albo ontologiczną anomalię, która otacza potencjalne istnienie podmiotu. Zespół badawczy 44-Lacaille został przypisany do anomalii, w celu dokonania próby odpowiedzenia na pytania, w ten czy inny sposób. Zespół badawczy 44-Lacaille został rozwiązany. Zobacz dodatek po więcej szczegółów.

Dodatek | Incydent 4774-1: Dnia 06.06.2021 roku, grupa 5 osób została wybrana do wykonania pierwszej podróży do przewidywanej lokalizacji SCP-4774, na pokładzie Semiautonomicznego Statku Eksploracyjnego Messier-002.

Podczas gdy początkowe etapy podróży odbywały się bez żadnego incydentu, komplikacje narastały, kiedy SEV M-002 zaczął zbliżać się do celu — zamiast wylądować na planecie lub przeleceniu przez pustą przestrzeń, kamery zgłaszały duży obszar zaburzeń obrazu, po których następowały jasne przebłyski światła. Wewnętrzne systemy statku działały nieprawidłowo, skutkując w uruchomieniu Napędu Zniekształceń Langa i wypychając statek poza granice układu słonecznego. Załoga została odzyskana 34 dni później niż planowano, jednak po ich odzyskaniu byli niezdolni do przypomnienia sobie żadnych szczegółów podróży. Jako że zakłócenia obrazu i światła można wytłumaczyć błędami wyposażenia, a utrata pamięci przez powolny wyciek chłodziwa z systemu LDD, status SCP-4774 pozostaje niepewny.

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań wykryto, że podmioty dotknięte przez SCP-4774 wysuwają teraz poniższe dodatkowe hipotezy:

 • To, że gdyby istniało, SCP-4774 byłoby niezdolne do podtrzymywania inteligentnego życia.
 • To, że jakakolwiek forma życia, która rozwinęłaby się na planecie byłaby zmuszona do zaadaptowania sposobu częściowego nieistnienia, ze względu na naturalną niegościnność planety.
 • To, że gdyby odkryto, że planeta nie istnieje, zamieszkujące ją formy życia nie byłyby w stanie istnieć.
 • To, że ponieważ SCP-4774 jest hipotetyczne, macierzyste formy życia dla tej planety musiałyby być także hipotetyczne.
 • To, że dalsze badanie SCP-4774 mogłoby odkryć więcej szczegółów na temat planety, w związku z czym zostałyby one albo udowodnione, albo obalone, eliminując prawdopodobieństwo istnienia jakichkolwiek rodzimych bytów.
 • To, że gdyby Fundacja SCP naprawdę istniała dla większego dobra i postrzegała rozumne życie (hipotetyczne lub nie) w pewnym stopniu jako ludzkie, zabezpieczenie takiej hipotetycznej rasy warte byłoby kosztów nie eksplorowania prawdziwej natury planety. Dlatego, gdyby takie twierdzenie o etycznym stanowisku było brane za prawdziwe, Fundacja SCP i inne powiązane organizacje powinny zakazać jakichkolwiek eksploracji i pozwolić macierzystym bytom kontynuować istnienie w stanie ontologicznej superpozycji.

Obecne Czynności Przechowawcze zostały uchwalone na krótko po incydencie. Wnioski o zaklasyfikowanie potencjalnych mieszkańców SCP-4774, jako anomalne zjawisko same w sobie zostały odrzucone, gdyż żadne dowody na ich istnienie (lub ich brak) nie zostały lub nie będą znalezione. Dalsze informacje o anomalii mogą zostać pozyskane poprzez rozważanie SCP-4774.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported