SCP-536
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-536

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Procedury Przechowawcze: SCP-536 musi być obsługiwane zgodnie ze standardowymi procedurami Fundacji. SCP-536 nie może być podłączone do zasilania poza autoryzowanymi testami. Każdy pracownik, który chce wziąć udział w badaniach z użyciem SCP-536 musi złożyć oficjalną prośbę do doktora ████, pod którego opieką mają być przeprowadzane wszystkie testy.

Czujniki grawitacyjne, elektromagnetyczne i radiologiczne mają być umieszczone na powierzchni SCP-536 w odstępach jednego metra. W przypadku odstających od norm odczytów na którymkolwiek z tych sensorów SCP-536 ma być natychmiastowo wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

Personel jest zachęcany do wielokrotnego sprawdzania obliczeń przed przystąpieniem do pracy z SCP-536.

Opis: SCP-536 to komora o wymiarach ██ na █ na ██ metrów, z 50 centymetrowym, kwadratowym oknem, 6 strojonymi pokrętłami z odpowiednimi licznikami i zamykaną elektromagnetycznie śluzą wejściową. Wejście nie może zostać zaplombowane ani otwarte od środka, a pokrętła nie będą działać dopóki drzwi nie zostaną zamknięte i zaplombowane. Okienko nie przepuszcza elektronów, cząsteczek jądrowych, [ZREDAGOWANO] i fotonów o energii większej niż 1 keV.

Każde z pokręteł SCP-536 wpływa na wartość jednej z fundamentalnych stałych fizycznych wewnątrz komory. Kontrolują one, odpowiednio, prędkość światła 'c', stałą grawitacji 'G', stałą Plancka 'h', ładunek elementarny 'e', oraz dwie stałe zapisane za pomocą greckich liter lambda i theta (Uwaga: Testy doprowadziły badaczy Fundacji do wniosku, że te dwie stałe odpowiadają kolejno oddziaływaniom słabym i silnym. Zobacz dzienniki eksperymentów SCP-536-██ i ██). Wszystkie stałe są mierzone na odpowiednich licznikach w aktualnych jednostkach SI, poza nieposiadającymi owych lambda i theta.

Poza oknem obserwacyjnym SCP-536 całkowicie nie przepuszcza promieniowania elektromagnetycznego i cząsteczek subatomowych. Do tej pory nie zarejestrowano nieprawidłowych zachowań fizycznych poza komorą w czasie trwających w niej testów.

Dziennik Pozyskania: SCP-536 został odzyskany z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w ██████, gdzie był zainstalowany w laboratorium badawczym profesora ████. Po identyfikacji komory jako obiektu SCP, rozstawionych zostało kilku agentów razem z drużyną personelu bezpieczeństwa Poziomu-3.

Przed pozyskaniem, prof. ████ został albo poinformowany o zamiarach Fundacji, albo rozpoznał jej agentów. Używając narzędzia, opisanego przez Agenta ███ jako [ZREDAGOWANO], profesor [USUNIĘTO]. W wyniku eksplozji poniósł śmierć. Wszystkie zapisy i cała dokumentacja odnosząca się do SCP-536 została zniszczona jeszcze przed przybyciem personelu Fundacji.

Dokładna analiza rzeczy osobistych profesora █████ wykazała, że miał on związek z kilkoma wrogi do Fundacji ugrupowaniami, w tym [USUNIĘTO]. Dotychczas nie ustalono, czy SCP-536 został wyprodukowany przez którąś z tych grup, bądź czy ma pozaziemskie, nadprzyrodzone albo pozaczasowe pochodzenie.

Dzienniki Testów:


Dziennik Testu SCP-536-█:

0:30:34 Doktorzy ████ i ███ wchodzą do pomieszczenia testowego SCP-536.
0:30:50 Dr ███ wchodzi do SCP-536.
0:30:56 Wejście do SCP-536 zamknięte i zaplombowane.
0:31:10 Dr ███ wydaje dr ████ polecenie obniżenia stałej grawitacji o połowę. Dr ████ wykonuje polecenie.
0:31:15 - 0:31:58 Dr ███ skacze wewnątrz SCP-536 przy zmniejszonej grawitacji.
0:32:10 Dr ████ zostaje poinstruowany do przywrócenia stałej grawitacji do normalnej wartości.
0:32:50 Dr ███ wydaje dr ████ polecenie obniżenia prędkości światła do około 100 metrów na sekundę. Dr ████ wykonuje polecenie.
0:32:55 Kiedy prędkość światła zaczyna się zmniejszać, dr ███ kurczy się o około 25 centymetrów. Dr ████ gwałtownie przywraca wartość prędkości światła do normy. Dr ███ wraca do pierwotnych wymiarów.
Uwaga: Promień Bohra to wielkość determinująca rozmiar orbity elektronu wokół jądra atomowego. Jest on odwrotnie proporcjonalny do zarówno prędkości światła, jak i ładunku elementarnego elektronu.
0:33:10 Dr ███ przypomina dr ████, aby uwzględnić zmniejszenie promienia Bohra poprzez zmniejszenie wartości ładunku elementarnego o odpowiednią wartość. Dr ████ dokonuje odpowiednich obliczeń i wykonuje polecenie.
0:34:02 Dr ███ zaczyna mówić wyjątkowo powolnym głosem, stwierdzając, że "czuje się dziwnie".
Uwaga: Następne zmniejszenie prędkości światła spowoduje spowolnienie procesów elektrochemicznych w mózgu. To może spowodować nieprawidłową aktywność mózgu i najprawdopodobniej zaburzenia poczytalności.
0:34:43 Dr ███ wydaje dr ████ polecenie obniżenia prędkości światła 'tak bardzo jak tylko pokrętło pozwoli'. Po krótkim wahaniu, dr ████ wykonuje polecenie.
0:34:45 Prędkość światła w komorze spada poniżej ████ metrów na sekundę. Dr ███ nagle zaczyna gwałtownie krzyczeć. Krzyk powoli spada w rejestrze aż staje się niesłyszalny. Kamera wideo umieszczone przy oknie ukazuje, jak ciało dr ███ wykrzywia się i powoli zapada w czarną dziurę.
0:37:04 Pod nadzorem dr █████, prędkość światła jest powoli podnoszona z powrotem do normalnej wartości. Poziom promieniowania emitowanego przez czarną dziurę jest zgodny z obecnie zakładanymi przez teorię poziomo promieniowania Hawkinga. Wszystkie jonizujące się fotony są wchłaniane przez ściany komory. Dr ████ zostanie usunięty z aktywnej służby i skierowany na Badania Psychologiczne Fundacji ze względu na przeżytą traumę.Dziennik Testu SCP-536-█:
3:22:59 Tester D-1123 zostaje umieszczony wewnątrz SCP-536 wraz z piłką do baseballa, metrem i zegarkiem. Dr ███ wydaje technikowi polecenie powolnego, równomiernego zmniejszania prędkości światła o jeden rząd wielkości na dwie minuty.
3:23:00 - 3:34:00 Nie zaobserwowano nietypowych zjawisk fizycznych.
3:34:34 Mowa D-1123 staje się wolniejsza. Tester zaczyna chichotać.
3:35:50 Tester otrzymuje polecenie rzucenia piłką w przeciwległą ścianę. Tester, po wykonaniu rzutu, zgłasza silny ból w ręce. Tester odmawia podobnego rzucenia metrem i zegarem. Późniejsza analiza wykazała zarówno skrócenie Lorentza jak i przesunięcie światła ku czerwieni w przypadku piłki jak i ręki testera.
3:37:10 Tester zgłasza zawroty głowy, upada.
3:37:31 Prędkość światła przywrócona do wartości normalnej. SCP-536 zostało otwarte. Tester D-1123 został znaleziony martwy z powodu wylewu.
Uwaga: Prawdopodobnie wylew mózgu testera został spowodowany kombinacją dwóch zjawisk — zwiększenia masy i skrócenia Lorentza jego krwi dostającej się do mózgu. Krew tętnicza była pompowana z prędkością bliską prędkości światła, czego fizyczne skutki nie są widocznie najzdrowsze, nawet jeżeli natychmiastowo nie powodują śmierci.Dziennik Testu SCP-536-██:
1:22:21 Tester D-22413 zostaje umieszczony wewnątrz SCP-536.
1:22:45 Lambda zmniejszona o jeden rząd wielkości. Brak widocznych efektów.
1:23:00 - 1:45:00 Lambda dalej zmniejszana z prędkością jednego rzędu wielkości co dwie minuty. Brak widocznych efektów.
1:45:23 Lambda przywrócona do normalnego poziomu.
1:46:00 - 1:58:00 Lambda zwiększana o jeden rząd wielkości co minutę.
1:53:32 Tester D-22413 zgłasza silne uczucie mdłości.
1:55:22 Tester wymiotuje.
1:57:56 Osiągnięto najwyższy możliwy poziom Lambdy. Tester jest żywy i zachowuje świadomość. Lambda przywrócona do oryginalnego poziomu.
1:59:21 D-22413 zostaje usunięty z SCP-536. Tester wykazuje objawy ostrego napromieniowania, chociaż na zewnątrz komory nie zarejestrowano nietypowo wysokich odczytów promieniowania. Późniejsze badanie ciała D-22413 wykazało praktycznie całkowity brak Węgla-14. Obrażenia które poniósł tester są porównywalne z obrażeniami po przyjęciu dawki promieniowania w sytuacji, gdyby w ludzkim ciele rozpadł się jednocześnie cały Węgiel-14.
Uwaga: Powiązanie Lambdy i rozpadu promieniotwórczego, oraz brak jednostki przy tej wielkości, pozwalają mi wierzyć, że jest to stała odpowiedzialna za oddziaływania słabe. Wydaje mi się, że ostatnia nieznana wielkość będzie odpowiadać za oddziaływania silne - dr ███Dziennik Testu SCP-536-██:
1:11:45 Tester D-6263 zostaje umieszczony wewnątrz SCP-536.
1:12:00 - 1:34:00 Theta zwiększana o jeden rząd wielkości co dwie minuty. Brak widocznych efektów.
1:34:32 Theta przywrócona do normalnego poziomu.
1:34:43 Theta zmniejszona o jeden rząd wielkości. Tester D-6263 ulega gwałtownej dezintegracji.
1:35:11 Theta przywrócona do normalnego poziomu. Personel w kombinezonach ochronnych otwiera drzwi do komory. Wykryto wysokie stężenie wodoru w postaci gazowej oraz silne promieniowanie neutronowe.


Uwaga: Pomimo swobody zapewnianej przez możliwość swobodnego manipulowania prawami fizyki, ważne jest, aby przewidywać te wszystkie możliwości, w których manipulacje tymi prawami są zabójcze dla ludzi lub materii jądrowej w ogóle. Jeżeli lubisz mieć ciało złożone z atomów, zalecam najwyższą ostrożność podczas pracy z SCP-536. - dr ████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported