SCP-6872
ocena: +5+x

Autorstwa Fishish i Ralliston

5/6872 POZIOM 5/6872
Thaumiel
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-6872
Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-6872 ma zostać aktywowany tylko jako ostatnia deska ratunku w przypadku nieuchronnego wystąpienia globalnego Scenariusza Klasy K. Aktywacja SCP-6872 wymaga pilnej autoryzacji większości członków Rady O5. Osoby nienależące do Rady O5, próbujące uzyskać dostęp do informacji związanych z mechanizmami działania SCP-6872 lub wymaganiami dotyczącymi jego aktywacji, mają zostać poddane terminacji, niezależnie od ich poziomu upoważnienia i stanowiska.

AKTUALIZACJA 15.09.2022: Pracownicy Fundacji mają zgłaszać wszelkie duszności, mrowienia i/lub bóle fantomowe do najbliższej kliniki Fundacji, w celu uzyskania pomocy medycznej oraz podania środków amnezyjnych. Uczucie pełzania owadów po ciele należy zignorować.

Opis: SCP-6872 to stworzony przez Fundację wyzwalacz memetyczny wszczepiony w móżdżek każdego człowieka na Ziemi. W przypadku aktywacji SCP-6872 umożliwi on jednoczesne przesłanie konceptu, mempleksu lub zaklęcia taumaturgicznego każdemu przedstawicielowi gatunku Homo sapiens.

SCP-6872 jest ostatecznym zabezpieczeniem, pozwalającym Fundacji na zastosowanie szeregu środków mających na celu zapobieżenie lub ochronę ludzkości w przypadku wystąpienie nieodwracalnego Scenariusza Klasy K. Procedury aktywacyjne SCP-6872 zostały ustanowione na wypadek wydarzenia, które wymagałoby któregoś z poniższych czynników celem kontynuowania istnienia rasy ludzkiej:

  • Drastyczne i natychmiastowe zmiany w fizycznej i/lub psychicznej postaci człowieka;
  • Jednoczesne przesłanie pewnej idei, wiadomości lub zaklęcia ochronnego do każdej osoby na świecie;
  • Przejęcie tymczasowej kontroli nad całą ludzkością i wszystkimi jej działaniami;
  • Tymczasowe ubezwłasnowolnienie całej populacji Ziemi;
  • Terminacja gatunku ludzkiego.

Odkrycie: Uważa się, że SCP-6872 istniało w gatunku ludzkim od czasu jego powstania. Archiwa Deepwell Ośrodka 01 zawierają niedatowaną propozycję Administratora dotyczącą modyfikacji ludzkiego genomu w celu umieszczenia w nim SCP-6872; co dokładnie doprowadziłoby do zatwierdzenia takich działań w pierwszej kolejności pozostaje nieznane.

Dodatek 6872-1: Skrócona Lista Protokołów Awaryjnych SCP-6872

Aby zapewnić jak najszybsze i najefektywniejsze użycie SCP-6872 w przypadku, gdyby jego aktywacja była konieczna, Rada O5 przygotowała serię wysoce złożonych protokołów awaryjnych związanych z SCP-6872, które w razie potrzeby mogłyby zostać szybko aktywowane. Poniżej załączona jest ich skrócona lista.

Identyfikator Protokołu Awaryjnego Opis Dodatkowe Uwagi
2819-Z-3 Całkowite usunięcie potrzeby gatunku Homo sapiens na pożywienie, wodę i/lub tlen w przypadku wystąpienia Scenariusza Klasy GH "Martwa Szklarnia", w którym Ziemia nie byłaby w stanie zapewnić wyżej wymienionych zasobów. NIEZAIMPLEMENTOWANY. Należy zwrócić uwagę na to, że 2819-Z-3 nie powinien być traktowany jako trwałe rozwiązanie, a po powrocie Ziemi do normalnego stanu, protokół powinien być jak najszybciej dezaktywowany.
[Dla przejrzystości pominięto 635 wpisów]
3936-Z-3 Zmienienie fizycznych postaci ludzi na odporną na obecne warunki, skutecznie powodując kontrolowany Scenariusz klasy LK "Transmutacja Gatunku", dopóki sytuacja nie zostanie opanowana. IMPLEMENTACJA NIEPEWNA.
[Dla przejrzystości pominięto 189 wpisów]
6217-G-6 W przypadku wystąpienia Scenariusza Klasy CC "Zapadu Chemii" zrestrukturyzowanie podstawowego ludzkiego DNA tak, aby nie zawierała już pierwiastku węgla i nie opierało się na nim, skutecznie pozwalając na dalsze kontynuowanie normalnego życia. OCZEKUJE NA PONOWNĄ EWALUACJĘ. Na oficjalną prośbą Departamentu Chemii, procedury aktywacji Protokołu Awaryjnego 6217-G-6 oczekują aktualizacji, celem zapewnienia, że przebiegnie on w pełni bezpiecznie dla ludzi.
3125-B-7 Natychmiastowe, bezbolesne podanie terminacji całej ludzkości w celu zapewnienia, że niedojdzie do nieodwracalnego procesu inkarnacji SCP-3125 w podstawowej rzeczywistości — a przez to w całym obserwowalnym ludzkim mempleksowym multiwersum. Ponieważ SCP-3125 wymaga rozumnych żywicieli do inkarnacji oraz stanowi zagrożenie, którego nie da się zwalczyć w żaden inny sposób, skutecznie zapewniłoby to jego trwałą neutralizację. NIEZAIMPLEMENTOWANY. Protokół odrzucony przez Dyrektora Wydziału Antymemetyki, Barta Hughesa i uznany za niewłaściwy sposób zwalczania zagrożenia ze strony SCP-3125.
[Dla przejrzystości pominięto 291 wpisów ]
9123-I-1 W przypadku wystąpienia Scenariusza Klasy MK "Koniec Ludzkiej Świadomości", odbuduje w miejscu nieistniejącej ludzkiej świadomości konstrukcję memepleksów, niemal identyczną z wyżej wymienioną świadomością i dostosowując ją do ludzkiej sygnatury noosferycznej zapewni dalszą kontynuację istnienia świadomości ludzkości. NIEZAIMPLEMENTOWANY. W trakcie dyskusji jako bardziej humanitarne i efektywne tymczasowe rozwiązanie dla Protokołu Awaryjnego 3125-B-7, gdyby zaistniała potrzeba jego aktywacji.
[Dla przejrzystości pominięto 901 wpisów]
0213-A-3 Przeniesienie całej ludzkiej świadomości do sztucznie odtworzonej Ziemi, znajdującej się w systemie serwerów superkomputerów Ośrodka 119. Spowoduje to całkowite i praktycznie trwałe oddzielenie od podstawowej rzeczywistości i bodźców normalnie w niej występujących — w tym głodu, pragnienia i śmierci — zastępując je ich zcyfryzowanymi odpowiednikami, gdyby któryś z nich przestałby występować u ludzi. ZAIMPLEMENTOWANY .

AKTUALIZACJA 12.09.2021: Protokół Awaryjny 0213-A-3 SCP-6872 aktywowany na ograniczoną skalę w celu przeciwdziałania trwającemu Scenariuszowi Klasy ΩK. O5-4 został wybrany jako główny nadzorca projektu. Siedziba Główna RAISA, Ośrodek 7, pomyślnie przeniesiona do symulowanej rzeczywistości.

AKTUALIZACJA 20.05.2024: Protokół Awaryjny 0213-A-3 został rozszerzony, aby objąć Ośrodek 15, 17, 19, 43, 55, 64, 87 i 120 Fundacji. Całkowita integracja personelu Fundacji szacowana jest na około 15%.

AKTUALIZACJA 19.04.2027: Protokół Awaryjny 0213-A-3 został rozszerzony, aby objąć Ośrodek 14, 41, 45, 54, 184, 246, 300, 322 i 666 Fundacji. Całkowita integracja personelu Fundacji szacowana jest na około 60%. Rozpoczęto ogólną integrację populacji ludzkiej.

AKTUALIZACJA 23.08.2028: Wykryto drobny błąd serwerów SYMULAKRUM; ustalono, że przyczyną było niewystarczające chłodzenie taumaturgiczne przez silniki rytualne znajdujące się w piwnicach Ośrodka 119. Zasilanie przywrócono po 2 minutach, a serwery wznowiły poprawne funkcjonowanie.

AKTUALIZACJA 02.12.2040:Protokół Awaryjny 0213-A-3 został rozszerzony na wszystkie pozostałe placówki Fundacji. Całkowita integracja personelu Fundacji zakończona, nie licząc Ośrodków 01 i 119. Całkowita integracja populacji ludzkiej szacowana na około 15%. Pięciokrotnie poszerzono serwery SYMULAKRUM, w celu zapewnienia prawidłowej i wiarygodnej symulacji.

AKTUALIZACJA 23.08.2064: Serwery SYMULAKRUM doświadczyły niewyjaśnionej serii błędów, doprowadzających do 10 minutowego zatrzymania ich działania. Przyczyną okazała się niewystarczająca pojemność pamięci; dyski twarde serwerów zostały ontokinetycznie powiększone, aby zapewnić odpowiednią, 4-wymiarową stabilność oraz aby pomieścić duży przypływ liczby nowych użytkowników w ciągu najbliższych kilku lat. Wkrótce po tym, działanie serwerów zostało wznowione. Całkowita integracja populacji ludzkiej szacowana na około 45%.

AKTUALIZACJA 20.11.2087: Protokół Awaryjny 0213-A-3 rozszerzony na wszystkie pozostałe główne skupiska ludności, jak i również na większość pomniejszych. Całkowita integracja populacji ludzkiej szacowana na około 80%. Rozpoczęto przygotowania do właściwej aktywacji symulowanej śmierci wewnątrz SYMULAKRUM.

AKTUALIZACJA 18.01.2099: Sztuczna śmierć osiągnięta wewnątrz symulacji poprzez użycie blokad bodźców oraz transportowanie symulowanych ciał do pustki poza główną mapą Ziemi. Całkowita integracja populacji ludzkiej szacowana na około 95%.

AKTUALIZACJA 15.02.2101: SYMULAKRUM doświadczyło serii poważnych błędów w większości swoich systemów, doprowadzając do 2 tygodniowego zatrzymania ich działania. Przyczyną była niewystarczająca ilość pomp Akivy, odpowiedzialnych za właściwe zarządzanie odpadami z symulacji, co spowodowało poważną destabilizację przekonań na temat koncepcji śmierci. Dyrektor Ośrodka 119, Ashton Norva i Kierownik SYMULAKRUM, Sammi Radcliffe zostali utraceni podczas prób napraw. Kierownik Techniczny Davis Rosen został awansowany na stanowisko dyrektora Ośrodka i Projektu na rozkaz O5-4. Operacja wznowiona.

AKTUALIZACJA 09.08.2104: Ostatnie sprawdzenie systemów SYMULAKRUM przed pełną integracją gatunku ludzkiego; nie wykryto żadnych błędów. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 29.07.2130: Całkowita integracja populacji ludzkiej w pełni zakończona. Poza symulacją pozostaje jedynie Ośrodek 01. Trwają przygotowania do jego integracji. O5-4 pozostaje poza symulacją, celem monitorowania jej działania z głównego pomieszczenia kontrolnego.

AKTUALIZACJA 12.06.2278: Serwery SYMULAKRUM były na skraju załamania z powodu niewystarczającej ilości mocy obliczeniowej, niezbędnej do symulacji śmierci tak wielu osób; zabezpieczenia, zapewniające automatyczną rozbudowę serwerów poprzez wykorzystanie anomalnych środków bez zewnętrznej interwencji aktywowane na rozkaz O5-4. Przez 3 minuty podczas serii błędów, bodźce zewnętrzne były odczuwane przez osoby w symulacji. Aktywowano globalne protokoły amnestyczne. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 19.04.2290: Serwery SYMULAKRUM powiększają się, pozostając nadal w pełni operacyjne. 2% Ziemi jest teraz pokryte przez Ośrodek 119. Integracja Ośrodka 01 zakończona w 99%. Poza stymulowaną rzeczywistością pozostaje jedynie Rada O5.

AKTUALIZACJA 12.07.2299: Wystąpił nieoczekiwany błąd, gdy część Ośrodka 119 — pokrywającego obecnie 5% powierzchni Ziemi — zetknęła się z oceanem planety, powodując odczuwanie bodźców zewnętrznych wewnątrz SYMULAKRUM przez 5 minut. Automatyczne drony naprawcze zajęły się problemem 20 sekund po jego wystąpieniu. Operacja kontynuowana. O5-1, O5-6, O5-7, O5-9, O5-11, O5-12, oraz O5-13 wchodzą do symulacji. Aby zapewnić dalszy obiektywny osąd, kontrola nad SYMULAKRUM została przekazana pozostałym członkom Rady O5, a O5-4 znajdujący się w specjalnej odizolowanej komorze w Ośrodku 01 ma jedynie monitorować jego poprawne działanie.

AKTUALIZACJA 05.10.2301: Wystąpił nieoczekiwany błąd, gdy część Ośrodka 119 — pokrywającego obecnie 20% powierzchni Ziemi — została uszkodzona przez dziką faunę, powodując odczuwanie bodźców zewnętrznych wewnątrz SYMULAKRUM przez 30 minut. Automatyczne drony naprawcze zajęły się problemem 2 minuty po jego wystąpieniu. Obecnie trwa dalsza eliminacja nadmiaru owadów i zwierząt. Operacja kontynuowana. O5-2, O5-3, O5-5, O5-8 oraz O5-10 wchodzą do symulacji. O5-4 pozostaje poza nią, zamknięty wewnątrz wcześniej wspomnianej komory, aby zapewnić zakończenie odpowiednich przygotowań.

AKTUALIZACJA 02.07.2315: Wystąpił nieoczekiwany błąd, gdy część Ośrodka 119 — pokrywającego obecnie 56% powierzchni Ziemi — została gwałtownie zaatakowana przez szarańcze, z powodu pochłonięcia przez infrastrukturę placówki jej głównych źródeł pożywienia, powodując odczuwanie bodźców zewnętrznych wewnątrz SYMULAKRUM przez 2 godziny. Drony naprawcze sterowane przez O5-4 zajęły się problemem 3 godziny po jego wystąpieniu. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 07.05.2322: Wystąpił nieoczekiwany błąd, gdy część Ośrodka 119 — pokrywającego obecnie 80% powierzchni Ziemi — uległa szybko rozprzestrzeniającemu się pożarowi spowodowanego przez globalny rozrost flory, powodując odczuwanie bodźców zewnętrznych wewnątrz SYMULAKRUM przez 24 godziny. Automatyczne drony naprawcze zajęły się problemem 6 tygodni po jego wystąpieniu, jednakże do tego momentu 16% zasobów sprzętowych Ośrodka 119 zostało uszkodzonych. O5-4 wypełnił wszystkie wstępne warunki do umożliwienia autonomicznego funkcjonowania SIMULACRUM i złożył oficjalny wniosek o wejście do symulacji.

AKTUALIZACJA 09.12.2416: Wystąpił nieoczekiwany błąd, gdy część Ośrodka 119 — pokrywającego obecnie 100% powierzchni Ziemi — zaczął się przepełniać żywymi ciałami zwierząt z powodu szybko rozprzestrzeniającej się populacji szarańczy, powodując odczuwanie bodźców zewnętrznych wewnątrz SYMULAKRUM przez tydzień. Drony naprawcze sterowane przez O5-4 nie były w stanie naprawić problemu. Wniosek O5-4 o wejście do SYMULAKRUM został odrzucony przez Radę O5. Dokonano globalnego wystawienia na działanie środków amnezyjnych wewnątrz symulacji. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 02.02.2417: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Dokonano globalnego wystawienia na działanie środków amnezyjnych wewnątrz symulacji. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 06.08.2417: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Nie podjęto próby zlokalizowania jego przyczyny. Rada O5 wyraziła oficjalną dezaprobatę; brak reakcji ze strony O5-4. Cotygodniowe globalne wystawienie populacji SYMULAKRUM na działanie środków amnezyjnych zostało zatwierdzone przez O5-4. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 20.09.2417: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Wszystkie osoby wewnątrz symulacji — w tym Rada O5 — dostali wyraźny zakaz komunikowania się z osobami spoza SYMULAKRUM. Codzienne globalne wystawienie na działanie środków amnezyjnych, ukierunkowane na wszyte odniesienia do tematów dotyczących istnienia "prawdziwego świata" zostało zatwierdzone przez O5-4.

AKTUALIZACJA 15.11.2417: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Brak reakcji ze strony O5-4. Codzienne globalne wystawienie populacji SYMULAKRUM na działanie środków amnezyjnych zostało zatwierdzone przez O5-4. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 09.02.2418: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Co dwugodzinne globalne wystawienie populacji SYMULAKRUM na działanie środków amnezyjnych zostało zatwierdzone przez O5-4, jednak później zostało uznane za nieefektywną strategię. O5-4 próbował opuścić Ośrodek 119, jednakże automatyczne drony zainterweniowały. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 06.01.2419: Wystąpił nieoczekiwany błąd. Błędy związane z odczuwaniem bodźców zewnętrznymi uznawane za część normalności. Wszystkie przypadki osób cierpiących z powodu niewytłumaczalnych ukąszeń owadów są odnotowywane i natychmiast ignorowane.

AKTUALIZACJA 23.05.2419: Zasoby Fundacji uznane za niewystarczające do przeciwdziałania przyszłym błędom. W związku z przekształceniem całej Ziemi w Ośrodek 119, globalne anulowanie Protokołu Awaryjnego 0213-A-3 jest uznane za niemożliwe. Odczuwanie ukończeń i bycia jedzonym przez owady i/lub rośnięcia roślin wewnątrz ciała dodane do definicji normalności. Operacja kontynuowana.

AKTUALIZACJA 14.08.2420: Jednogłośną decyzją Rady O5 znajdującej się wewnątrz SYMULAKRUM, Protokół Awaryjny 0213-A-3 został rozszerzony, aby objąć O5-4 jako jego stałego użytkownika. 63% systemów SYMULAKRUM doświadczyło samoistnego krytycznego błędu. Możliwość wejście do symulacji nowych osób została uszkodzona i jest niemożliwa.

AKTUALIZACJA 14.09.2421: Zautomatyzowane systemy monitorowania Ośrodka 119 zostały ręcznie dezaktywowane przez O5-4 na chwilę przed tym, jak widziano go szlochającego w głównym pomieszczeniu kontrolnym SYMULAKRUM. Możliwość aktualizowania pliku SCP-6872 została zablokowana.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported