SCP-PL-081
ocena: +26+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-081

Klasa podmiotu : Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-081 powinien być przechowywany w szafie pancernej, dostosowanej tak, by możliwe było usłyszenie dźwięków dochodzących z jej wnętrza, umieszczonej w biurze Dyrektora Placówki Fundacji. Należy także ładować baterię obiektu co 3 dni. W razie zarejestrowania jakichkolwiek odgłosów dochodzących z wnętrza szafy pancernej poinformowany musi zostać o tym Dyrektor Placówki Fundacji w ciągu 20 sekund. Ze względu na naturę podmiotu dostęp do niego powinni mieć tylko pracownicy z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego (dotyczy to także pracownika ładującego baterię podmiotu). Od czasu incydentów NIISCP-0011 i NIISCP-002 zabronione jest przechowywanie obiektu w tej samej placówce, co SCP-PL-056 (Szczegóły w załącznikach: Incydent NIISCP-001 i Incydent NIISCP-002).

DrMNUIs.jpg

Obiekt SCP-PL-081.

Opis: SCP-PL-081 składa się z dwóch podmiotów: SCP-PL-081-1, który jest telefonem komórkowym marki █████, modelu █████, a także SCP-PL-081-2, będącym standardową kartą SIM sieci ███ o numerze ██████████. Umieszczenie w SCP-PL-081-1 innej karty niż SCP-PL-081-2 spowoduje zanik jakichkolwiek anomalnych właściwości. Podobnie umiejscowienie SCP-PL-081-2 w innym aparacie nie powoduje żadnych nietypowych reakcji. Warto zauważyć, że numer seryjny SCP-PL-081-1 odpowiada numerowi karty SIM, którą jest SCP-PL-081-2.

Istnienie podmiotu zostało odnotowane 27.09.20██ r. przez jednego z agentów przeprowadzających standardową procedurę KIP. Zwrócił on uwagę na wpis użytkowniczki █████ umieszczony na forum strony ███████████████ (zgodnie z procedurą KIP2 wpis został usunięty). W swojej wypowiedzi kobieta opisała dziwną przemianę męża, który do niedawna będąc nieprzewidującą i kiepsko zorganizowaną osobą, nagle zaczął zapobiegać wielu, praktycznie niemożliwym do wcześniejszego wykrycia problemom, najczęściej w ostatniej chwili. Twórczyni postu utrzymywała, że niezwykła metamorfoza małżonka nastąpiła po tym, jak zaczął on prawie każdego dnia, przez wiele godzin rozmawiać za pośrednictwem telefonu komórkowego, zamykając się na ten czas w swoim gabinecie. Autorka wpisu zwróciła także uwagę na fakt, że rachunki za telefon są nieproporcjonalnie małe w stosunku do czasu odbytych rozmów, pomimo braku jakichkolwiek zniżek czy promocji. Po przeprowadzeniu standardowej weryfikacji dnia 29.09.20██ r., o godzinie 17.00 dwóch agentów polowych w policyjnych mundurach dokonało przechwycenia wcześniej zidentyfikowanego męża kobiety, którym był █████ ████, wraz z podmiotem. Następnie przeprowadzono przesłuchanie mężczyzny, które pozwoliło zdobyć wiele, później potwierdzonych doświadczalnie informacji na temat podmiotu. (Zapis przesłuchania dostępny jest w załącznikach).

SCP-PL-081 nie wykazuje żadnych anomalnych reakcji, dopóki nie nastąpi wybranie numeru odpowiadającego SCP-PL-081-2. Po wykonaniu tej czynności natychmiast ustaje wszelkie zużycie baterii, a podmiot rozpoczyna połączenie (co jest sygnalizowane poprzez standardowy sygnał połączenia). Po czasie wahającym się od 35 do 59 sekund sygnał się urywa, a zamiast niego słychać odgłosy typowe dla odbierania połączenia (trzaski czy szurnięcia typowe dla przemieszczania dopiero co odebranego telefonu), niekiedy od razu słychać „halo” lub „kto mówi”. Istota, z którą później się rozmawia, zawsze ma ton głosu identyczny z tonem osoby dzwoniącej. Rozmówca zdaje się także posiadać wspomnienia i stan wiedzy mocno zbliżony do tego posiadanego przez osobę mającą kontakt z podmiotem, jednak różni się on często w większym lub mniejszym stopniu. Z przeprowadzonych doświadczeń można wnioskować, że rozbieżność ta wynika z różnych decyzji podjętych w pewnych momentach życia wspólnych zarówno dla osoby dzwoniącej z SCP-PL-081, jak i jej rozmówcy. Z tego powodu obecnie przyjmuje się tezę, że podmiot umożliwia rozmowy z alternatywnymi wersjami osób wchodzących w interakcję z obiektem (tezę tę zaproponował zresztą sam przesłuchiwany █████ ████). Zaobserwowano także, iż podmiot łączy tylko z alterem3 osoby, która w danym momencie wprowadza SCP-PL-081 w stan anomalny poprzez wybranie numeru odpowiadającego SCP-PL-081-2. Odebranie podmiotu osobie, która tego dokonała, przez którąkolwiek ze stron rozmowy spowoduje zakłócenia uniemożliwiające dalszą komunikację. Zwrócenie obiektu wybierającemu numer natychmiast zniweluje ten efekt. Zauważono także, iż niemożliwe jest usłyszenie odpowiedzi rozmówcy, przebywając w pobliżu osoby dzwoniącej, nawet przy zastosowaniu najczulszych mikrofonów. Na szczęście umiejscowienie urządzenia rejestrującego w przewodzie usznym osoby korzystającej z SCP-PL-081 umożliwia pełną rejestrację rozmów. Liczne doświadczenia przeprowadzone na podmiocie pozwoliły stwierdzić, że każda kolejna rozmowa to połączenie z inną alternatywną rzeczywistością (choć zdarzały się przypadki „powtórzenia” wybranych światów). Ich liczba nie jest znana, choć próby w kierunku jej określenia wciąż trwają. Warto także dodać, ze wysłanie zdjęcia lub wiadomości tekstowej przez którąkolwiek ze stron rozmowy jest możliwe po wpisaniu numeru SCP-PL-081-2 w polu adresata. Wykonanie którejkolwiek z tych czynności podczas rozmowy z alterem spowoduje dotarcie wysłanej informacji do tej konkretnej, alternatywnej wersji (w innych przypadkach nie można przewidzieć, gdzie dokładnie informacja zostanie odebrana). Zauważono także, iż po zakończeniu rozmowy obiekt traci wszelkie anomalne właściwości (w tym powraca zużycie baterii).

Uwagi końcowe: Ze względu na swoje właściwości podmiot może przynieść Fundacji wiele korzyści, ponieważ rozmówcy mogą znać rozwiązania problemów, którym dotychczas Fundacja nie umiała zaradzić (i vice versa — O5). Jednak, ponieważ poziom upoważnienia alternatywnej wersji osoby korzystającej z SCP-PL-081 odpowiada upoważnieniu jej samej, rozmowy powinni prowadzić pracownicy z upoważnieniem co najmniej poziomu 4. W przeciwnym razie rozmowy mogą nie przynieść zamierzonych efektów. Za rozwiązaniem tym przemawia brak jakiegokolwiek zagrożenia ze strony podmiotu czy rozmówców. Po incydentach: NIISCP-001 i NIISCP -002, a także rozmowie numer 38 (dostępna w załącznikach) zaleca się większą ostrożność podczas samych rozmów, jak i stosowania uzyskanych w nich rad czy informacji.

Choć nie odnotowano do tej pory próby zainicjowania rozmowy przez żadną z alternatywnych wersji, jest to najprawdopodobniej możliwe, dlatego też należałoby obserwować i badać podmiot także pod tym kątem.

[ZMIENIONO]

Warto także rozważyć możliwe powiązania obiektu z SCP-PL-049 ze względu na podobieństwa w działaniu obu artefaktów. Należy zastanowić się, czy SCP-PL-081 nie jest nowym sposobem oddziaływania wspominanego podmiotu, z którym kontakt nie został nigdy odzyskany po incydencie PL-049-I2. Wyjaśnienie tej kwestii jest konieczne dla podtrzymania lub obalenia przyjmowanej obecnie teorii o alternatywnych wersjach rozmówców.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported