SCP-PL-084
ocena: +22+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-084

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W razie nieuzasadnionej manifestacji obiektu na sprzęcie komputerowym należącym do Fundacji lub jej pracowników o poziomie upoważnienia co najmniej 3, powinien automatycznie uruchomić się program GOSK. Jeśli nie jest on zainstalowany na używanym urządzeniu lub nie zadziała, należy niezwłocznie powiadomić zespół badawczy właściwy dla artefaktu oraz centralny odział prawny Fundacji i powstrzymać się od jakichkolwiek interakcji z podmiotem. W pozostałych przypadkach podejmuje się działania zgodne z postanowieniami dokumentu U-1. Jeśli odnotowana zostanie obecność "odmienionego" należy sprowadzić pracowników ochrony, posiadających certyfikaty typu O, będących najbliżej miejsca zdarzenia.

Opis: SCP-PL-084 jest bytem dobrze poznanym przez Fundację, ale zrozumianym przez nią w małym stopniu. Działa za pośrednictwem portali społecznościowych, zawsze według tego samego schematu i niewątpliwie jest inteligentny oraz posiada samoświadomość. Nigdy nie udało się z nim skonfrontować bezpośrednio, w związku z czym nie sposób stwierdzić czy posiada jakąkolwiek fizyczną formę czy też jest to byt niematerialny. Jedyny znany wizerunek obiektu to używany przez niego awatar, załączony do niniejszego raportu.

aSuj5K2.png

Awatar obiektu SCP-PL-084.

Manifestacja podmiotu rozpoczyna się od ukazania osobie będącej zalogowanej na konto w dowolnym serwisie społecznościowym, okna dialogowego, prezentowanego jako nowa usługa portalu, zwana „dump it”. Reklamuje ją tekst mówiący, że wystarczy by użytkownik napisał z jakiej cechy swojego charakteru jest niezadowolony, a program w łatwy i szybki sposób, pomoże mu się od niej wyzwolić.

Jeśli wchodzący w interakcje tego dokona, zostaje natychmiastowo pozbawiony wszystkich wspomnień i upodobań, które wzmacniały w nim niepożądaną cechę. Następnie obiekt zaczyna zachęcać użytkownika do pozbawienia się innych niechcianych aspektów charakteru.1 Byt powtarza tą czynność aż dana osoba zostanie pozbawiona całości lub znacznej części swej osobowości. Gdy uda mu się osiągnąć ten efekt lub użytkownik odmówi dalszego korzystania z programu, obiekt zamyka okno dialogowe i maskuje swoją obecność w systemie.

Ludzie, którzy znaleźli się pod wpływem SCP-PL-084 są określani przez Fundację jako „odmienieni”. Odznaczają się oni niemal całkowitym brakiem wspomnień, ciekawości, dużą uległością, a przy tym zdolnością do zachowania spokoju w stresowych sytuacjach i przyspieszonymi odruchami bezwarunkowymi.

Metoda stosowana przez obiekt, w celu „odmieniania” pozostaje nieznana. Badania wykazały, że nie następują żadne zmiany w budowie mózgu czy gospodarce hormonalnej. Jednak z nieznanych przyczyn neurony zawierające utracone informacje, choć nieuszkodzone, pozostają nieaktywne.

Ponadto wiadomo, że byt jest w stanie oddziaływać na wielu ludzi jednocześnie. Nie udało się ustalić jakim ograniczeniom podlegają jego możliwości.

Historia badań nad podmiotem: Nie wiadomo od jak dawna podmiot prowadzi swoją działalność. Wynika to z umiejętnego zacierania śladów swojej działalności przez SCP-PL-084, a także usuwania wiadomości na jego temat, które wysyłali administratorom stron użytkownicy, odmawiający skorzystania z „dump it”. Pomimo tych działań, jego aktywność była sporadycznie odnotowywana przez portale społecznościowe lecz bagatelizowano ją, uznając za niegroźnego wirusa.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki sprawiły, że odkrycia obiektu dokonano dopiero 13.11.2008 roku, kiedy to podjął on się „odmienienia” syna doktora Jindřicha Bvorzaka, pracownika naukowego czeskiej filii Fundacji.

W latach 2008-2014 prowadzone były badania zmierzające do zabezpieczenia bytu. Cel ten nie został osiągnięty, ponieważ przy każdej próbie namierzenia bytu, uzyskiwano lokalizację serwera portalu dotkniętego działalnością podmiotu. Tymczasem na wskazanych urządzeniach nie udało się wykryć żadnych śladów obecności obiektu, nawet gdy działania te były przeprowadzane w trakcie obserwowanej manifestacji. Pomimo niewykonania głównego zadania, wiedza zebrana przez zespół naukowy, pozwoliła na stworzenie programu GOSK.

14.10.2014 roku został zainstalowany na serwerach największych stron, a w kolejnych miesiącach obejmowano nim pozostałych przedstawicieli mediów społecznościowych. Dzięki temu GOSK mógł skutecznie realizować swoje zadanie, polegające na wykrywaniu wiadomości przysyłanych przez SCP-PL-084 i zamykaniu ich, nim użytkownicy wejdą w interakcję z podmiotem. Początkowo pozwoliło to znacząco ograniczyć tempo przyrostu liczby ludzi „odmienionych”.

W styczniu 2015 roku skuteczność programu zaczęła spadać. Obiekt okazał się być zdolny do przeprowadzania zmian w kodzie generowanego przez siebie okna, w sposób umożliwiający oszukanie GOSK-u. Niemal natychmiast po wprowadzeniu przez Fundację łatek naprawiających problem, byt dokonał modyfikacji czyniących jego działania trudniejszymi do wykrycia. Konieczne okazały się coraz częstsze aktualizacje wywołujące równie szybką odpowiedź podmiotu. Sytuacja ta generowała coraz większe koszty i osiągnęła swe apogeum w lutym 2016 roku, kiedy to wydatki na GOSK stanowiły 10% środków z funduszu informatycznego, w skali globalnej.

Aby rozwiązać zaistniałą sytuację 2.03.2016 roku Rada O5, na specjalnym zgromadzeniu, zadecydowała o modyfikacji głównych zadań programu. Od tej chwili oprócz zamykania okien dialogowych bytu, wysyłał wiadomości z zaproszeniem na negocjacje na adres IP, z którego zostały nadane.

Po miesiącu na wskazany przez Fundację serwer nadszedł komunikat ze strony podmiotu. Po dokonaniu wstępnych ustaleń, dnia 15.04.2016 roku odbyły się właściwe rozmowy między bytem, a Fundacją, reprezentowaną przez Radę O5. W ich wyniku doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy stronami.2

W jego myśl byt zobowiązywał się do ograniczenia swej aktywności do zakresu przewidzianego w umowie, a także dokładnego informowania Fundacji o wszystkich dokonanych „odmienieniach”. W zamian Fundacja zaprzestała stosowania GOSK-u, oprócz określonych wyjątków. Ponadto ukrywa działalność podmiotu i ukróca wszelkie nim zainteresowanie, ze strony pracowników portali społecznościowych.

Uwagi Końcowe: Kontakt z SCP-PL-084 może być dokonywany tylko przez Radę O5 lub jednostki przez nią upoważnione w tym celu. Wszelkie próby ze strony osób nieobjętych tym zakresem będą surowo karane.

Ze względu na swą naturę byt jest w stanie działać w dowolnych regionach świata mających dostęp do globalnej sieci komputerowej. W związku z powyższym, niniejszy raport zostaje umieszczony w bazach danych wszystkich krajowych oddziałów Fundacji i przetłumaczony na używane w nich języki urzędowe, a także obiekt otrzymuje własny identyfikator, właściwy dla tych baz. Ponadto we wszystkich oddziałach krajowych tworzy się co najmniej jeden zespół badawczy nad podmiotem.

Załączniki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported