SCP-PL-096
ocena: +16+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-096

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na brak możliwości przeniesienia z jego obecnej lokalizacji, SCP-PL-096 powinien być obustronnie przykryty płachtą wykonaną z nieprzezroczystego materiału, odpornego na warunki pogodowe. Obiekt należy także poddać całodobowemu nadzorowi poprzez monitoring, składający się z co najmniej dwóch kamer, umieszczonych tak aby możliwa była obserwacja podmiotu ze wszystkich stron. W razie odnotowania uszkodzenia lub zniszczenia materiału zakrawającego artefakt należy niezwłocznie przystąpić do jego naprawy lub zastąpić go nowym.

Opis: SCP-PL-096 to bilbord reklamowy znajdujący się przy drodze dojazdowej, biegnącej równolegle do drogi szybkiego ruchu zwanej ████ ███████ zlokalizowanej w woj. Mazowieckim w mieście ███████████ w dzielnicy ███████. Warto zauważyć, że podmiot nie jest jednak widoczny od strony trasy ze względu na barierę przeciwdźwiękową, która została postawiona najprawdopodobniej już po pojawieniu się podmiotu. Niemniej jest on wciąż możliwy do dostrzeżenia przez osoby korzystające z drogi dojazdowej i biegnącej obok ścieżki rowerowej.

voGRitX.jpg

Obiekt SCP-PL-096.

Istnienie podmiotu zostało odnotowane dnia 11.06.20██ r. przez doktora Jana Musiała, podczas jego powrotu do domu z placówki nr █, będącej wtedy jego miejscem pracy. Początkowo nie zauważył on anomalnej natury podmiotu, jednak po wystąpieniu wszystkich trzech faz manifestacji, dnia 27.06.20██ r., doktor zgłosił istnienie artefaktu dyrektorowi swojej placówki. Natychmiast po otrzymaniu tych informacji, Fundacja przeprowadziła ich weryfikację i zabezpieczyła obiekt. Ponieważ znajdował się on w miejscu publicznym i łatwo dostępnym, użyto także części środków zgromadzonych na potrzeby procedury KIP1, w celu zidentyfikowania jak największej liczby osób, które weszły w interakcję z podmiotem. Podjęto także próbę przeniesienia obiektu do najbliżej położonej placówki Fundacji, jednak w ciągu 24 godzin od demontażu, na jego miejscu pojawił się artefakt identyczny z SCP-PL-096 o takich samych właściwościach, a przetrzymywany przez Fundację podmiot stracił swoją anomalną naturę.

Aby wprowadzić SCP-PL-096 w stan anomalny, należy spojrzeć na niego w sposób umożliwiający zobaczenie całości powierzchni reklamowej. Po spełnieniu tego warunku nastąpi pierwszy etap manifestacji, polegający na ukazaniu osobie wchodzącej w interakcję z podmiotem reklamy produktu. Zawsze jest nim przedmiot widziany w najbliższej przeszłości przez daną osobę w filmie, serialu, grze komputerowej czy też innej reklamie, który przyciągnął jej uwagę ze względu na swoje niezwykłe właściwości. Po tym wydarzeniu kończy się pierwszy etap manifestacji. Należy zauważyć, że jeśli na obiekt spojrzy się za pośrednictwem kamery, aparatu lub innych sprzętów rejestrujących obraz, nie wywoła to jego anomalnej reakcji. Obserwowanie podmiotu tą metodą nie pozwala także dostrzec żadnych zmian, nawet podczas wywołania jego manifestacji przez inną osobę.

Drugi etap manifestacji ma miejsce zawsze 3 dni po pierwszym i polega na otrzymaniu przez osobę wchodzącą w interakcję z podmiotem wiadomości e mail o wygraniu darmowego egzemplarza przedmiotu, widzianego wcześniej na SCP-PL-096. Mail zawiera także informację, kiedy rzekoma nagroda zostanie dostarczona (podany czas przysłania wygranej jest różny dla każdego powiadomienia). Warto zauważyć, że jeśli dana osoba nie posiada adresu e mail, wiadomość zostanie dostarczona pocztą, a jej treść i graficzne wykonanie, będą odpowiadały wersji elektronicznej. W obu przypadkach nie jest możliwe namierzenie ich źródła lub nadawcy.

Ostatnim etapem manifestacji jest dostarczenie przesyłki z danym przedmiotem pod frontowe drzwi odbiorcy (bądź mieszkania jeśli mieszka on w bloku). Jeśli jest on bezdomny albo przebywa poza miejscem swojego zamieszkania, paczka zostanie dostarczona do lokalizacji, w której się znajduje w dniu odbioru. Otrzymany przedmiot zawsze ma anomalne właściwości odpowiadające tym, które posiadał on w swoim źródle. Z tego powodu natura i poziom stwarzanego zagrożenia, uzyskanych tą metodą artefaktów są różne. Ciężko także dostrzec powiązana między nimi czy związki z SCP-PL-096 z wyłączeniem faktu, że owe podmioty zostały najprawdopodobniej przez niego wytworzone (lista wszystkich znanych obiektów tego typu-dostępna w załącznikach). Niemniej po odebraniu przez daną osobę rzeczonej paczki, kończy się manifestacja SCP-PL-096. Warto także zauważyć, że niemożliwe jest zaobserwowanie momentu dostarczenia przesyłki czy też kto tego dokonuje. Wszelkie próby podjęte w tym celu kończyły się zasłonięciem widoku obserwatorom w kluczowym momencie, utratą przez nich przytomności czy nawet chwilową ślepotą. Podobnie próby zarejestrowania tej chwili skutkowały czasowymi zakłóceniami obrazu, mechanicznym uszkodzeniem sprzętu lub jego awarią.

Uwagi końcowe: Paczki i wiadomości, będące elementami manifestacji SCP-PL-096 zawierają, oprócz powiadomienia o wygranej, logo Fundacji, a także współrzędne placówki numer nr █. Przesłuchania osób wchodzących wcześniej w interakcję z podmiotem wykazały, że elementy te nie występowały w powiadomieniach, dopóki doktor Jan Musiał nie wprowadził artefaktu w stan anomalny (Tezę tę popiera fakt, że współrzędne odpowiadają położeniu placówki, w której doktor wtedy pracował). Na podstawie tych informacji stworzono teorię, że SCP-PL-096 jest bytem rozumnym i inteligentnym, zdolnym do odczytywania ludzkich myśli oraz wspomnień i wykorzystywania ich do swoich celów, który po odkryciu Fundacji uznał ją za swojego wroga lub przeszkodę w realizacji swoich planów. Przypuszcza się także, że podmiot pomimo swojej rozumności nie jest zdolny do kreatywnego myślenia, dlatego wzorców dla tworzonych przez siebie obiektów szuka w ludzkich umysłach.

[ZMIENIONO]

Ze względu na brak możliwości przeniesienia artefaktu, zastosowano prowizoryczną metodę jego zabezpieczenia, nad której ulepszeniem prace wciąż trwają.

Załączniki:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported