SCP-PL-106

ocena: +37+x
heritage-emblem.png

Ze względu na ważność dla całokształtu naszej strony i jej historii, poniższe dzieło zostało włączone do Dziedzictwa Polskiej Filii SCP.


5/106 POZIOM 5/106
Thaumiel
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-PL-106
apollyon

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie dokumenty zawierające informacje o działaniu i pochodzeniu obiektu SCP-PL-106 muszą zostać ocenzurowane, a ich oryginalne wersje przekazane na wyłączność Rady O5 i autoryzowanego personelu. Liczba pracowników z autoryzacją do posiadania wiedzy o SCP-PL-106 musi być ograniczona jedynie do personelu wymaganego do funkcjonowania badań nad obiektem i jego skutecznego zabezpieczenia. Decyzja to została podjęta po zaobserwowaniu wpływu posiadania wiedzy o obiekcie u pracowników ze słabszą odpornością psychologiczną.1 Personel wybrany do wzięcia udziału w badaniach musi zostać zbadany pod względem wytrzymałości mentalnej. Bezpośredni dostęp do obiektu, dla personelu posiadającego autoryzację, jest dozwolony lecz niewskazany.

Stan SCP-PL-106 musi być codziennie sprawdzany przez wybranego na to stanowisko pracownika. Jest on zobowiązany do dokładnego sprawdzenia stanu fizycznego obiektu i udokumentowania go fotograficznie. Czas planowanego udokumentowania obiektu musi być cofany o godzinę co każde 15 dni. Liczba wyświetlana na ekranie SCP-PL-106 musi zostać zarejestrowana na osobnej fotografii. Wszystkie zdjęcia muszą zostać niezwłocznie przekazane Radzie O5.2 W przypadku niewykonania protokołu w ciągu 30 minut, obiekt musi zostać niezwłocznie sprawdzony, a informacja o jego stanie i wylosowanej liczbie przekazana Radzie O5.

W przypadku wyświetlenia przez obiekt liczby [1], należy natychmiast zwołać kryzysowe zebranie Rady O5 mające bezpośrednio kontrolować wszystkie działania związane z obiektem SCP-PL-106, aż do zakończenia zagrożenia scenariuszem klasy YK, a wszystkie dostępne środki muszą zostać przekazane w celu implementacji Projektu Polihistor.

Opis: SCP-PL-106 to maszyna o wymiarach 108 × 50 × 2123 centymetrów. Szkielet i ściany zbudowane są ze stali nierdzewnej. Podmiot został zewnętrznie pokryty ksylemem niewystępującego na Ziemi gatunku. Datowanie radiowęglowe wykazuje zupełny brak rozpadu węgla-14. Całkowity ciężar obiektu został oszacowany na 540,2[±0,01] kilogramów.

Dokładna budowa wnętrza SCP-PL-106 nie jest znana. Mechanizm instancji wydaje się być operowany przez znajdujące się wewnątrz części elektroniczne. Ich budowa wydaje się przypominać tą używaną w komputerach osobistych z okresu 1980-1990, co zostało potwierdzone poprzez przypisanie wielu części maszyny do różnych urządzeń tej dekady. Źródło zasilania nie zostało znalezione. Sposób pozyskiwania energii przez obiekt nie jest znany.

Ściany wewnętrzne SCP-PL-106, jak i części elektroniczne, są pokryte tkankami organicznymi pochodzenia ludzkiego. Wewnątrz obiektu znajdują się wszystkie organy występujące u ludzi, z reguły w spłaszczonej, rozciągniętej, bądź rozczłonkowanej formie. Mózg znajdujący się w obiekcie jest przyczepiony do głównego procesora. Nie zaobserwowano żadnej aktywności neuronów. Biologiczna część obiektu wykazuje funkcjonowanie części procesów biologicznych, takich jak cyrkulacja krwi i wymiana komórkowa, mimo braku otrzymywania jakiegokolwiek pożywienia. W centralnej części obiektu znajduje się serce działające z prędkością 10 uderzeń na minutę w stanie spoczynku.

Uderzenia serca obiektu posiadają nienaturalnie wysoką głośność, osiągając 60 decybeli poza strukturą obiektu. Zostały zaobserwowane zmiany w zachowaniu się struktur biologicznych obiektu zależnie od otoczenia, wykazując zwiększenie szybkości tętna i tempa wymiany komórkowej. Reakcja ta najczęściej spotykana jest w przypadku znalezienia się personelu ludzkiego w odległości od obiektu nie większej niż kilka metrów. Intensywność zmian wydaje się być zależna od osoby wchodzącej w kontakt z obiektem, jednak dokładna zasada działania tego mechanizmu nie jest znana. Badania nie były w stanie wykazać posiadania przez obiekt świadomości i zdolności do rozumowania, ani udowodnić braku posiadania tych cech. Dokładniejsze badania struktury wewnętrznej są niemożliwe z uwagi na właściwości podmiotu.

SCP-PL-106 posiada monochromowy ekran cyfrowy w górnej części konstruktu. Każdego dnia ekran ten wyświetla przypuszczalnie losowy numer.4 Skala losowania nie jest jednak w pełni znana, jednak największy wyświetlony dotychczas numer to [83420]. Obiekt jest zdolny do spowodowania scenariusza końca świata klasy YK poprzez kompresję całej widzialnej materii wszechświata w osobliwość grawitacyjną. Aktualna hipoteza koreluje to wydarzenie z wylosowaniem przez obiekt liczby [1].

Na lewej ścianie podmiotu znajduje się zamontowany magnetycznie przenośny futerał. Zbudowany jest z nierdzewnej stali i pokryty skórą nieznanego gatunku z rodziny Artiofabula. Wewnątrz futerału znajduje się 6 kaset VHS nieznanego producenta o wymiarach 188[±0,1] × 108[±0,1] × 25[±0,1] centymetrów, ponumerowanych od 2 do 7. Długość filmu na każdej kasecie wynosi 22 godziny, 44 minuty i 8 sekund.

Na dolnej części SCP-PL-106 znajduje się tabliczka wykonana ze stali nierdzewnej.5 Znajduje się na niej wygrawerowana inskrypcja. Język inskrypcji zmienia się zależnie od osoby czytającej, przybierając formę lingwistyczną najbardziej odpowiadającą czytelnikowi. Zmiana języka inskrypcji wydaje się nie następować fizycznie na obiekcie, z uwagi na to, że w przypadku w którym grupa osób czyta tekst jednocześnie, każdy czytelnik widzi użycie odpowiadającego im języka, niezależnie od reszty. Efekt anomalny funkcjonuje identycznie przy stworzeniu kopii wizualnych obiektu, poprzez zdjęcia czy filmy. Zdolność ta atrybutowana jest potencjalnym zdolnością przesyłania informacji bezpośrednio do poszczególnych odbiorców, albo umiejętnością do egzystencji w paramaterialnym stanie pozwalającym na ukazywanie wielu wersji obiektu na raz. Żadna z hipotez nie posiada bezpośredniego dowodu, pozwalającego na udowodnienie występowania tego mechanizmu. Obiekt nie posiada podpisu mogącego sugerować twórcę.

W przypadku naruszenia struktury obiektu, następuje natychmiastowa rekonstrukcja zniszczonej części maszyny, przy użyciu materiałów oryginalnie tworzących obiekt. Podmiot potrafi przeprowadzać syntezę jąder atomowych, jak i zamieniać energię w materię, w przypadku gdy odwrotne procesy zostały przeprowadzone na częściach podmiotu. Nie jest znany sposób na trwałe uszkodzenia SCP-PL-106. Rekonstrukcja następuje w miejscu posiadającym największą niezniszczoną, połączoną masę obiektu. Podmiot wykazuje również silny opór na zjawiska mające przemieścić go względem jego oryginalnej pozycji, czyniąc próby zmienienia jego lokalizacji przy użyciu regularnych metod niemożliwymi.

Obiekt posiada zdolność manipulacji rzeczywistości o nieznanej sile i skali, jednak hipotezy wskazują na zdolność obiektu do samodzielnego zniszczenia całego wymiaru. Zaobserwowane zdolności anomalne obiektu to międzywymiarowa translokacja, autorekonstrukcja na poziomie atomowym i posiadanie danych o dokładnym funkcjonowaniu orbitalnym Ziemi. Kotwice Rzeczywistości Scrantona nie wpływają na zdolności obiektu, co jest atrybutowane faktowi, że obiekt nie daje żadnego odczytu Hume, co wskazuje na kompletny brak rzeczywistości w miejscu instancji, bądź odczyt wykraczający poza przyjętą skalę.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported