SCP-PL-108
ocena: +9+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-108

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Poziom zagrożenia: Pomarańczowy

Specjalne Czynności Przechowawcze: Pozyskane ilości SCP-PL-108 należy przechowywać wewnątrz oryginalnych zbiorników, które należy umieścić w hermetycznych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie silnych zasad i utleniaczy. Zaleca się, aby ciśnienie wewnątrz pomieszczenia było znacznie obniżone w stosunku do atmosfery zewnętrznej. Przechowalnia musi być wyposażona w system izolujący pomieszczenie od reszty budynku celem zapobiegnięcia wydostania się SCP-PL-108 poza komorę przechowawczą.

Jeżeli dojdzie do wydostania się substancji poza zbiorniki przechowawcze, należy uruchomić izolowaną instalację odsysającą o obiegu zamkniętym celem przepompowania całości SCP-PL-108 do aparatury mającej za zadanie przeprowadzenie chemicznej neutralizacji substancji.

Wszelkie czynności przewidujące używanie SCP-PL-108 w celach badawczych bądź testowych muszą być zatwierdzone przez personel posiadający uprawnienia na wydawanie zezwoleń Kategorii IV wraz z poinformowaniem lokalnego Inspektora ds. Bezpieczeństwa Biologicznego i Chemicznego.

Opis: SCP-PL-108 jest wysoce złożoną mieszaniną związków chemicznych. W składzie SCP-PL-108 zidentyfikowano m.in. związki fluoru, chloru, tlenu. Niektóre z substancji wchodzących skład SCP-PL-108 nie zostały zidentyfikowane i wykazują wiele sprzeczności dotyczących budowy cząsteczkowej jak i samych wiązań, przez co według znanej wiedzy nie powinny tworzyć stabilnych związków.

W warunkach normalnych, SCP-PL-108 występuje w postaci gazu o barwie seledynowej i silnie duszącym, metalicznym zapachu. Poniżej temperatury 10 stopni Celsjusza związek skrapla się do postaci oleistej, ciemnozielonej cieczy o wysokim współczynniku waporyzacji, jednakże sprężenie substancji nieskomplikowanymi technikami również pozwala na uzyskanie fazy ciekłej.

Lotny SCP-PL-108 charakteryzuje się znaczną prędkością dyfuzji, tym samym rozchodząc się w powietrzu na znaczne odległości w stosunkowo krótkim czasie. Zjawisko to powoduje zagrożenie związane z możliwością skażenia dużych obszarów.

Substancja wykazuje silne właściwości korozyjne, natychmiast reagując z wieloma metalami, doprowadzając do uszkodzenia wykonanych z nich obiektów, powodując rozwarstwienia, kruchość materiału i ekstremalną podatność na zniszczenie. W połączeniu z wodą SCP-PL-108 tworzy mętną mieszaninę o charakterystycznym, metalicznym zapachu i silnie gorzkim smaku. Mieszanina ta wykazuje działanie toksyczne dla organizmów żywych, doprowadzając w krótkim czasie do śmiertelnych w skutkach zatruć. Badania wykazały wartość ciepła parowania owej cieczy na około 500 [kJ/kg] powodując jej szybką ewaporację w warunkach normalnych.

Jeżeli SCP-PL-108 przedostanie się do środowiska naturalnego, powoduje w krótkim czasie trwałe szkody, doprowadzając do skażenia i zanikania zbiorników wodnych oraz degradacji i wyjałowienia gleby. Stworzenia żywe giną w wyniku niemal natychmiastowej utraty wody z organizmów lub komórek.

PL-108.jpg

Zdjęcie wykonane przez aparat umieszczony wewnątrz komory gazowej, 15 minut po wtłoczeniu substancji. Celem zapobiegnięcia uszkodzeń aparatury pracownik został przymocowany syntetycznymi pasami do siedziska.

Przeprowadzone testy z udziałem personelu klasy D pozwoliły ustalić przybliżony schemat działania substancji na organizm. W chwili wystawienia na SCP-PL-108, gaz przedostaje się do organizmu poprzez drogi oddechowe oraz penetrację skóry. Reakcje działania substancji występują niemal natychmiastowo. Jako pierwsze pojawiają sie obszerne, głębokie oparzenia charakterystyczne dla działania silnych zasad. Związek penetruje tkanki, rozpoczynając nierozpoznany dotychczas proces. Mięśnie pod wpływem SCP-PL-108 ulegają gwałtownym, niekontrolowanym i najwyraźniej silnie bolesnym skurczom. Podczas tych skurczów włókna mięśniowe ulegają rozerwaniom na skutek zbyt mocnego, nienaturalnego rozciągania. Kończyny poddane skurczom wykrzywiane są w nienaturalne kierunki, co powoduje rozerwanie więzadeł, przerwanie ścięgien i uszkodzenia stawów związane z ich zwichnięciami. Przez cały ten czas tkanki miękkie ofiary ulegają gwałtownej utracie wody, co powoduje zmniejszanie się ich objętości i w następstwie zanik. Po upływie kilku minut ofiara wizualnie przypomina zmumifikowane szczątki. Śmierć następuje w związku z krytycznym uszkodzeniem całego organizmu. Jeżeli utrata przytomności nie nastąpiła w skutek szoku i odczuwania głębokiego bólu, oznaki zachowywania świadomości obserwowane są do kilkunastu sekund po zakończeniu procesu.

Przeprowadzone analizy zwłok wykazały, oprócz produktów procesów chemicznych wywołanych przez SCP-PL-108, całkowitą degradację wiązań DNA.

W przypadku dalszego wystawienia na działanie SCP-PL-108, pozostałe tkanki (głównie układ kostny) ulegają zmianom strukturalnym, czemu wizualnie towarzyszy nadanie im sinozielonej barwy. Przeistoczone tkanki uzyskują wysoką podatność na uszkodzenia, mogąc ulec rozpadowi przy zadziałaniu na nie niewielkimi wartościami siły.


Odkrycie: Substancję po raz pierwszy zidentyfikowano podczas badania zwłok ludzkich pozyskanych z SCP-PL-293-1.[1]

Zaobserwowany brak obecności SCP-PL-108 w powietrzu i glebie wyjaśniony został wystąpieniem narażenia na działanie związku stosunkowo dawno, odpowiednio aby związek uległ rozrzedzeniu i tym samym utracie destrukcyjnych właściwości bądź samoistnym rozpadzie substancji.

Przeprowadzone eksploracje w niektórych fortyfikacjach wykazały w dwóch strukturach nieliczne szczelnie zamknięte skrzynie wyłożone uszkodzonymi taflami szklanymi. Wewnątrz skrzyń odkryto unieruchomione kapsuły oznaczone charakterystycznym znakiem, przedstawionym na grafice obok. Identyfikacja symbolu i miejsce jego odkrycia wykazują podobieństwo do systemu wielobarwnych krzyży, stosowanych przez Niemcy w czasie I wojny światowej do oznaczania amunicji zawierającej bojowe środki trujące. Dotychczas nigdy nie stwierdzono stosowania oznaczenia fioletowego krzyża, również w jego formie podwojonej, jak również nieokreślone zostało znaczenie symbolu umieszczonego nad samym krzyżem.

lilakreuz.png

Symbol widniejący na kapsułach.

Wszystkie pozyskane kapsuły zawierały wewnątrz różne ilości SCP-PL-108 w stanie ciekłym, sprężonym pod ciśnieniem. Przeprowadzone testy wykazały, iż substancja przy uszkodzeniu pojemnika wydostałaby się z niego w sposób gwałtowny, doprowadzając do pokrycia znacznej ilości okolicznego terenu.

Same pojemniki zostały zaprojektowany w nietypowy sposób, wskazując na techniczne przystosowanie do zamontowania na nich dodatkowych elementów, natomiast budowa pojemników charakteryzowała się możliwością ich łatwego rozpadu przy zadziałaniu na nie odpowiednio dużą wartością siły w bardzo krótkim czasie.

Dogłębna analiza budowy fortyfikacji wskazywała na umiejscowienie w jej strukturze stanowisk przypominających działobitnie. W pobliżu szczątków obiektu przypominającego haubicę odkryto elementy pocisków artyleryjskich, najwyraźniej przystosowanych do połączenia z kapsułami zawierającymi SCP-PL-108.

Bibliografia
1. Raport SCP-PL-293, sekcja Eksploracje i szczególne odkrycia, podsekcja Eksploracja I; Analiza pozyskanych materiałów.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported