SCP-PL-202
ocena: +14+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-202

Klasa podmiotu: Bezpieczne Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-202 pozostaje w pełni zależny od Operatora █. ████████ nie stanowiąc zagrożenia dla pozostałego personelu Fundacji. Przynajmniej raz na tydzień Operator █. ███████ musi nawiązać bezpośredni kontakt fizyczny ze stacją dokującą podmiotu celem uniknięcia przełamania zabezpieczeń.

W razie potrzeby system należy oczyścić z powstałych przy użytkowaniu zabrudzeń celem uniknięcia zatarcia mechanizmu stacji dokującej.

Celem uniknięcia efektów ubocznych funkcjonowania podmiotu Operator █. ███████ zobligowany jest do przestrzegania protokołów treningowych i dietetycznych celem utrzymania szczytowej kondycji fizycznej. Personel Fundacji niepowiązany z projektem SCP-PL-202 powinien unikać kontaktów społecznych z Operatorem █. █████████ minimalizując ryzyko destabilizacji psychicznej obu stron. Nieprzestrzeganie powyższego nakazu jest odbierane jako stwarzanie okazji do przełamania zabezpieczeń SCP-PL-202 i będzie rozpatrywane pod kątem podejrzenia celowego sabotażu.

Operator █. ███████ zobowiązany jest do przystąpienia raz na miesiąc do ewaluacji psychologicznej mającej na celu określenie lojalności wobec Fundacji. W sytuacji otrzymania pod rząd trzech wyników negatywnych, bądź śmierci Operatora należy natychmiastowo wprowadzić w działanie protokół "Upadek Rycerza".

Opis: SCP-PL-202 jest pancerzem bojowym składającym się z [72] głównych elementów. Obiekt wykonano ze stopu superstali niklowo-wanadowej standardowej dla zastosowań militarnych w połączeniu z żelem antybalistycznym oraz hydrauliką wspomagającą sprawność fizyczną nosiciela. Segment napierśnika posiada niestandardowy kolec o długości 10 [cm] na poziomie serca od strony wewnętrznej.

Po fizycznym kontakcie stacji dokującej z człowiekiem humanoidalną istotą inteligentną poszczególne elementy opancerzenia montowane są w elastycznej warstwie grafenowej poprzez dedykowane gniazda; ta z kolei instalowana jest za pomocą śrub bezpośrednio na użytkowniku. Cały proces zajmuje [40] sekund, odbywa się w stacji dokującej zestawu i jest w pełni zautomatyzowany. Zarówno stacja dokująca, jak i odseparowane segmenty nie wykazują żadnych właściwości anomalnych.

Po zainstalowaniu wszystkich elementów na żywym użytkowniku system zaczyna przejawiać elementy autonomii wymuszając na nosicielu udział w procesie dostrajania Operatora. Mimo naruszenia ciągłości tkanki serca kolec wprowadzany przez podmiot nie wydaje się wpływać na funkcje życiowe nosiciela.

Wystawienie SCP-PL-202 na bezpośredni kontakt fizyczny z człowiekiem humanoidalną istotą inteligentną zawsze zaowocuje unieruchomieniem testera wewnątrz obiektu celem przeprowadzenia serii testów mających na celu określenie kompatybilności między obiema jednostkami. Podmiot wykorzysta właściwości otoczenia lub, jeśli okażą się one niewystarczające, zmieni lokalizację ignorując pozostały personel. Dotychczasowe próby powstrzymania procesu zakończyły się niepowodzeniem; system wykazywał wrogość wobec pracowników ochrony dotychczas zabijając bądź ciężko raniąc łącznie [48] z nich. Nie wiadomo, czy wydarzenia te podyktowane były inicjatywą testerów, czy samego podmiotu.

Testy kompatybilności uwzględniają analizę możliwości fizycznych i psychicznych potencjalnego Operatora - dokładne progi klasyfikujące zdanie pozostają nierozpoznane. Wysunięto hipotezę, jakoby osobowość badanego odgrywała dużą rolę w procesie eliminacyjnym, jednak nie ma na to jednoznacznych dowodów.

W przypadku zakończenia testu niepowodzeniem system dokona egzekucji nosiciela poprzez przerwanie rdzenia kręgowego szybkim obrotem głowy o [180°] w płaszczyźnie poziomej. Następnie autonomicznie wróci do stacji dokującej przechodząc do stanu nieaktywnego (rozmontowanego).

Nie określono następstw synchronizacji Operatora z podmiotem.

Aktualizacja: Badanie D-7 po Incydencie PL-202-21 wykazało obecność morfiny i amfetaminy w organizmie. W oparciu o przesłuchania ustalono, że SCP-PL-202 aplikuje wspomniane środki wspomagające, jeżeli uzna że Operator nie jest w stanie funkcjonować z pełną wydajnością. Ze względu na brak sposobu uzupełniania narkotyków obecna hipoteza sugeruje anomalne pochodzenie związków. Ich aplikacja rzekomo powiązana jest z kolcem napierśnika.

SCP-PL-202 jest w pełni autonomiczny, posiadając inteligencję i wolną wolę. Podmiot komunikuje się z D-7 za pośrednictwem mowy lub interfejsu wewnętrznego, opartego na wyświetlaczu HUD odmawiając kontaktu z jakimkolwiek pozostałym personelem w ramach przesłuchań. Pracy podmiotu towarzyszy pobieranie tlenu przez otwory w powłoce twarzowej obrazujące elementy układu oddechowego oraz wydalanie w ten sam sposób dwutlenku węgla w niezmiennym rytmie [3] "oddechów" na minutę. Wyniki testów wspólne z odpowiedziami D-7 implikują, że opisywany proces stanowi dla obiektu główne źródło zasilania.

Drogą testów ustalono, że zdolności protekcyjne SCP-PL-202 drastycznie przekraczają dane szacunkowe, jest to jednak efektem niestandardowej, nieanomalnej krystalicznej budowy molekularnej. Na szczególne wspomnienie zasługuje zdolność podmiotu do automatycznego wyrównywania poziomu Hume'ów w warunkach jego zachwiania na wzór Kotwic Rzeczywistości Scrantona (SRA). Teoretycznie wykorzystanie obiektu do zabezpieczania manipulatorów rzeczywistości byłoby efektywniejsze od standardowych procedur ze względu na zwiększoną mobilność systemu.

Dwie podjęte próby wiwisekcji D-7 mające na celu ustalenie potencjalnie anomalnego źródła dostrojenia zakończyły się niepowodzeniem na wskutek przełamania zabezpieczeń przez podmiot w ramach interwencji. Na incydentach oparto tezę, jakoby obecną dyrektywą SCP-PL-202 była ochrona życia Operatora █. ████████.

D-7 wydaje się posiadać pełną kontrolę nad podmiotem z wyłączeniem jego funkcji w pełni zautomatyzowanych. W połączeniu z brakiem możliwości pełnego unieruchomienia podmiotu w stanie aktywnym na stan obecny stwarza to zagrożenie przełamania zabezpieczeń i/lub dekonspiracji Ośrodka PL-13. Wniosek naukowca nadzorującego, dr. C.V. Fostergranta o trwałe wcielenie D-7 do zasobów ludzkich Fundacji po adekwatnym przeszkoleniu oczekuje na rozpatrzenie rozpatrzono pozytywnie. Zmieniono desygnat D-7.

Długoterminowa separacja podmiotu i Operatora █. ████████ stwarza niebezpieczeństwo przełamania zabezpieczeń ze strony SCP-PL-202 . Sugeruje się, że samoczynne działanie obiektu w takich okolicznościach może być efektem podjętych w przeszłości prób przebadania obecnego użytkownika. █. ███████ został poinstruowany o konieczności rewizji Specjalnych Czynności Przechowawczych.

Pozyskanie: Obiekt zabezpieczono 15 września 2███ w polskiej placówce badawczej A.R.G.U.S. Inc. Z logów wywnioskowano, że korporacja zdołała do momentu przechwycenia przeprowadzić [101] nieudanych prób dostrojenia Operatora, najwyraźniej skupiając się na próbie wprowadzenia obiektu w stan użytkowy.

Wraz z podmiotem zabezpieczono [49] jeńców pochodzących z różnych konfliktów, w jakie korporacja angażowała się na przełomie ostatnich lat funkcjonowania. Po przesłuchaniach przechwyconym zaaplikowano środki amnezjogenne i wcielono do personelu klasy D.

Notatka dot. pozyskania:

USUNIĘTO W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM RAI-EXC

Incydent PL-202-7: 7 lutego 2███ kandydat D-7 zdołał z sukcesem ukończyć testy dostrajając się do obiektu. Przeprowadzono rewizję raportu z uwzględnieniem uzyskanych informacji.

Celem uzyskania dodatkowych informacji zaleca się wgląd w ocenzurowane akta Operatora.


  • _

  Poniższe logi obejmują wybrane zapisy rekonwalescencji Operatora █. ████████ w związku z efektem użytkowania SCP-PL-202 oraz procesem dostrajania.

  Poniższy log dotyczy rozmowy Operatora █. ████████ z doktorem C.V. Fostergrantem w sprawie projektu Front.  • _

  Poniższe logi obejmują wybrane zapisy konwersacji odbytych przez członków projektu SCP-PL-202 w relacji z projektem Front.


Incydent PL-202-256/PL-███-1:

Dnia 14 października 2███ r. o godzinie 21:37 ZMFO Tau-7 "Pancerni" wraz ze szkolonym Operatorem █. █████████ przeprowadzającym testy w ramach projektu Front zostało wezwane w związku ze zgłoszeniem pana F. Radziwickiego do zabezpieczenia anomalii w okolicach miejscowości Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie pasującej opisem do utraconego ██/██/2███ podmiotu SCP-PL-███. Znajomość dokładnej mechaniki działania obiektu, jak również zdolność F. Radziwickiego do bezpośredniego kontaktu z terenowym przedstawicielem Fundacji została odnotowana, jednak w obliczu zagrożenia sprawowanego przez SCP-PL-███ sprawę tę potraktowano z zaniżonym priorytetem.

Desant [15] członków oddziału szturmowego ZMFO przeprowadzono o godzinie 3:14; obszar działania został odizolowany pod pretekstem przeprowadzanych ćwiczeń wojskowych.

Akcję rozpoczęto poszukiwaniami obiektu zlokalizowanego w poniemieckim bunkrze, zgodnie z zaobserwowanymi preferencjami podmiotu. Po zlokalizowaniu SCP-PL-███ oddział terenowy stwierdził jednak, że na wskutek działania nieokreślonego czynnika byt został rozerwany na części w stopniu uniemożliwiającym naprawę tracąc tym samym zdolności anomalne. W zbliżonym czasie zaobserwowano nagłą dematerializację pana F. Radziwickiego z budynku pełniącego funkcję tymczasowego aresztu Fundacji. ZMFO Tau-7 powołano w stan najwyższej gotowości nakazując ewakuację.

O godzinie 3:21 w planowanym punkcie zbiórki materializuje się pan F. Radziwicki, przejawiający wrogą inicjatywę w stosunku do agentów ZMFO Tau-7. W walce bezpośredniej przydziałowa broń nie wykazuje efektywności w wyrządzaniu obrażeń napastnikowi, który korzysta ze standardowej taktyki charakterystycznej dla manipulatorów rzeczywistości. Odnotowana zostaje pozorna odporność SCP-PL-202 na efekty manipulacji rzeczywistością. Operator █. ███████ otrzymuje zezwolenie na zaatakowanie pana F. Radziwickiego, który wycofuje się poprzez dematerializację. Członkowie drużyny szturmowej ZMFO Tau-7 wracają do Ośrodka PL-13 ze stratą [3] członków personelu. Pan F. Radziwicki otrzymuje status niezabezpieczonego podmiotu SCP-PL-███.

Dnia 21 października 2███ r. o godzinie 14:20 dochodzi do spontanicznej materializacji SCP-PL-███ na poligonie obszaru treningowego ZMFO Tau-7, na którym Operator █. ███████ wykonuje rutynowe ćwiczenia obsługi SCP-PL-202. Dochodzi do konfrontacji, w efekcie której SCP-PL-███ zostaje zabezpieczony poprzez aktywację Kotwicy Rzeczywistości Scratona oraz interwencję standardowego personelu ochrony.

Obie interwencje Operatora █. ████████ zostały odnotowane w aktach.


  • _

  Poniższe logi obejmują zapisy z Incydentu PL-202-256/PL-███-1 uwzględniającego interwencje Operatora █. ████████ w obu konfrontacjach z SCP-PL-███.

  Poniższe logi obejmują informacje stanowiące bezpośrednie następstwo Incydentu PL-202-256/PL-███-1.

  Poniższy log został przesłany na pocztę doktora C.V. Fostergranta przez SCP-PL-202 z pominięciem zabezpieczeń systemu wewnętrznego Fundacji.


Notatka dot. zmiany klasy podmiotu:

W związku z istotnym wkładem SCP-PL-202 w rozwinięcie projektu osobistych pancerzy ochronnych, wysoce efektywnym zabezpieczeniem SCP-PL-███ podczas Incydentu PL-202-256 oraz pełną współpracę Operatora █. ████████ z MFO Tau-7 "Pancerni" podczas zabezpieczania SCP-PL-███, SCP-PL-███, SCP-PL-███, SCP-PL-███ i SCP-PL-███, jak również minimalne ryzyko utraty podmiotu wnoszę o zmianę klasyfikacji obiektu na klasę Thaumiel.

— Naukowiec nadzorujący, dr C.V. Fostergrant

Zatwierdzono.

— O5-04

Protokół "Upadek Rycerza"

W razie utraty współpracy Operatora █. ████████ z Fundacją na wskutek pobudek osobistych bądź czynników zewnętrznych natychmiast należy postąpić według następujących wytycznych:

 • Jeżeli Operator żyje i nie obsługuje SCP-PL-202, należy:
  1. Natychmiast uśmiercić go
  2. Utrzymać podmiot w stanie niepozwalającym na interwencję na czas dekonstrukcji/zniszczenia stacji dokującej
  3. Podjąć próbę manualnej dekonstrukcji/zniszczenia autonomicznego podmiotu z wykorzystaniem min. [2] superciężkich pancerzy typu WAR-LOCK, preferowalnie w warunkach próżniowych lub beztlenowych.
 • Jeżeli Operator żyje i obsługuje SCP-PL-202, należy:
  1. Podjąć próbę uśmiercenia Operatora (sugerowana metoda: ostrzał z automatycznych karabinów kalibru [.50 BMG] obsługiwanych przez operatorów pancerzy typu EXOTANT lub lepszych)
  2. Kontynuować zgodnie z następnym punktem
 • Jeżeli Operator nie żyje i obsługuje SCP-PL-202, lub nie żyje i nie obsługuje SCP-PL-202 należy przejść do ppkt. 2 pierwszego punktu.

Adnotacja 1: Kluczowym jest utrzymanie Operatora █. ████████ w niewiedzy odnośnie intencji przeprowadzenia procedury - proces terminacji będzie tym samym prostszy do przeprowadzenia oraz oszczędzi nadmiarowych środków wymaganych do przeprowadzenia procedury oraz konspiracji zdarzenia. Warto odnotować, że personel przeszkolony w eliminacji manipulatorów rzeczywistości może posiadać większe doświadczenie przydatne podczas przeprowadzania tego rodzaju operacji.

Adnotacja 2: Efektywność protokołu "Upadek Rycerza" pozostaje dyskusyjna ze względu na brak danych odnośnie reakcji podmiotu na śmierć Operatora █. ████████. Protokół pozostaje zabezpieczeniem przed dekonspiracją Fundacji i tym samym utratą większej ilości podmiotów - należy być przygotowanym na ewentualność permanentnej utraty SCP-PL-202.

Adnotacja 3: W razie hipotetycznej utraty SCP-PL-202 Operator █. ███████ traci główną przydatność dla Fundacji. Jeżeli koszty rehabilitacji (w tym psychologicznej) i przekwalifikowania przekroczą opłacalne, oczekiwane wartości, Operatora █. ████████ należy poddać egzekucji zgodnie z protokołem.


  • _

  Poniższe logi obejmują wybraną komunikację zarejestrowaną w ramach rozporządzenia RAI-EXC.

  Poniższa automatyczna transkrypcja jest na bieżąco konstruowana na bazie algorytmu uczenia maszynowego z dokładnością przekraczającą 98 [%] efektywności. Dane do poniższego logu komponowane są w oparciu o [6] kamer przemysłowych, [11] mikrofonów kierunkowych, przechwytywanie ekranu oraz analizator biometryki.

  Strumieniowanie na żywo przedstawia gabinet naukowca nadzorującego projekt SCP-PL-202, doktora C.V. Fostergranta.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported