SCP-PL-226
ocena: +8+x
Witch_Ball.jpg

SCP-PL-226

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-226

Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt powinien znajdować się w sejfie, w sekcji przechowawczej danego ośrodka. Dodatkowe zabezpieczenia podmiotu nie są wymagane.

Po przeprowadzeniu badań, mając na względzie właściwości podmiotu oraz fakt, że ma on pozytywny wpływ na użytkowników zmagających się z problemami psychicznymi z powodu utraty bliskich, dostęp do pojedynczego skorzystania z obiektu przez tego typu pracowników może zostać przyznany, o ile posiadają oni upoważnienie poziomu 2 lub wyżej, oraz pisemne pozwolenie kierownika projektu.

Obiekt musi być zabezpieczony przed wstrząsami i uszkodzeniami mechanicznymi, co zapewnić ma przytwierdzenie sejfu przechowawczego do podłoża, w celu zapewnienia jego stabilności i zniwelowania możliwości przesunięcia się go. Wymagane też jest szczelne otoczenie samego podmiotu odpowiednią warstwą zabezpieczającą, przykładowo folią bąbelkową. W sejfie zamontowane muszą być kamery monitorujące stan obiektu pod kątem pęknięć. Należy dołożyć wszelkich starań, by nie doszło do całkowitego pęknięcia podmiotu.

Personel odpowiedzialny za obiekt nie może mieć silnego związku emocjonalnego z żadną zmarłą osobą. W przypadku gdy któremuś z pracowników umrze osoba postrzegana przez niego za bliską, jego przydział do projektu i placówki musi zostać zmieniony, przy czym przed objęciem nowego stanowiska musi on zostać wywieziony do dowolnej innej placówki oddalonej o co najmniej 100 km od obiektu i przebadany pod kątem obecności anomalnego wpływu podmiotu.

Korzystanie z obiektu wymaga upoważnienia poziomu 4 lub wyższego. Każda osoba, która użyje obiektu, musi po zakończeniu tej czynności zostać przewieziona do dowolnej innej placówki oddalonej o co najmniej 100 km od przechowalni podmiotu i przebadana pod kątem oznak jego anomalnego wpływu.

Opis: SCP-PL-226 to kula barwy niebieskiej o średnicy 13cm i widocznym połysku. Jest wykonana z nieznanego materiału o anomalnej strukturze. Wszelkie próby naruszenia jej struktury podjęte przez Fundację w celach badawczych zakończyły się niepowodzeniem, co sugerować może anomalnie wysoką wytrzymałość materiału, z którego obiekt jest wykonany.

SCP-PL-226 to szara kula o średnicy 15cm, wykonana z nieznanego materiału o anomalnej strukturze i dużej kruchości. W przypadku, gdy pęknięcia w obrębie obiektu będą odsłonięte, w nieregularnych odstępach czasu wydzielać się z nich będzie niezidentyfikowana, czarna ciecz o dużej gęstości i lepkości. Pęknięcia zajmują około 70% powierzchni obiektu. Dokładna liczba dotychczasowych użyć nie jest znana, ale najprawdopodobniej jest większa niż 100.

Na powierzchni kuli, w nieregularnych odstępach czasu, pojawiają się niewielkie cienie przyjmujące wygląd ludzkich sylwetek. Każdy z tych cieni najprawdopodobniej przedstawia zmarłą osobę. Jeżeli obserwator rozpozna któryś z cieni jako osobę, którą znał za jej życia — z obiektu znikną wszystkie inne cienie. Ten który pozostanie, przyjmie precyzyjny wygląd takiej osoby. Wizerunek naśladować będzie gesty i sposób poruszania się zmarłego, a swoim zachowaniem będzie zachęcał obserwatora do dotknięcia podmiotu.

Jeżeli obserwator postanowi wejść w kontakt fizyczny z obiektem, zmieni on swoje działanie i zacznie wpływać na użytkownika. Dopóki utrzyma on kontakt fizyczny z podmiotem, jego oczy przyjmować będą barwę analogiczną do powierzchni obiektu. Dodatkowo, obserwator będzie w stanie rozmawiać z osobą, którą przedstawiał wizerunek z wnętrza kuli. Postrzegać ją będzie jako duchową manifestację naśladującą zachowaniem żyjącego człowieka. Użytkownik, niezależnie od swoich własnych wierzeń i przekonań, uzna rzeczoną manifestację za prawdziwą. Nie będzie przyjmować do wiadomości, że jest to halucynacja spowodowana działaniem obiektu.

Po zakończeniu rozmowy, użytkownik pozostanie pod anomalnym wpływem obiektu przez następne od 7 do 31 dni, podczas których będzie odczuwał tęsknotę i chęć ponownego skorzystania z niego. Dystans od obiektu jest czynnikiem decydującym w kwestii intensywności i czasu trwania wywieranego na daną osobę anomalnego wpływu. Jest to zależność odwrotnie proporcjonalna — im większa odległość, tym mniejszy wpływ wywiera podmiot. Każde kolejne użycie obiektu przyczynia się do wystąpienia objawów obsesyjnych i wykształcenia się silnego uzależnienia. Prowadzi też ono do ujawniania się innych postaw patologicznych — osoba regularnie korzystająca z obiektu będzie poświadczać nieprawdę na ten temat, wypierając się korzystania z podmiotu więcej niż raz. Kolejne użycia obiektu na etapie uzależnienia prowadzą do dalszego upośledzenia funkcjonowania umysłu. Użytkownik zacznie doświadczać stopniowych zaników pamięci długotrwałej, obejmujących zazwyczaj wspomnienia o dużym dla niego znaczeniu. Proces ten początkowo będzie dotyczył głównie wspomnień odnoszących się do znanych mu osób (zwłaszcza tych, z którymi jest emocjonalnie związany), a następnie też do jego samego. Ostatecznie pamięć użytkownika zostanie w całości wyczyszczona, a w konsekwencji zatracona zostanie jego jaźń i pozyskana wiedza. Po zakończeniu tego procesu, umysł użytkownika zostanie nieodwracalnie opanowany przez obiekt. Podmiot będzie w stanie dowolnie kontrolować pozyskane w ten sposób ciało na odległość.

Na podstawie wykonanych na obiekcie testów, wysunięto teorię opisującą sposób działania podmiotu.
Ustalono, że podmiot nie umożliwia rzeczywistej komunikacji ze zmarłymi osobami. Po spojrzeniu na obiekt, pobierze on informacje od obserwatora na temat wyglądu znanych mu osób. Jeżeli obserwator dotknie podmiotu — przekazane zostaną wszystkie zgromadzone przez niego dane. Informacje zdobyte w ten sposób magazynowane są w obiekcie. Dane nie muszą być prawdziwe. W przypadku, w którym obiektowi zostaną dostarczone nowe, sprzeczne informacje na temat zapamiętanych osób — podmiot usunie poprzednie dane. Obiekt nie jest w stanie odróżnić prawdziwych wspomnień od fałszywych (sztucznie wszczepionych). Podmiot na podstawie zgromadzonych danych jest w stanie wygenerować realistyczną symulację rozmowy ze zmarłą osobą (poziom tych symulacji przekracza możliwości techniczne Fundacji).


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported