SCP-PL-264

ocena: +12+x

Identyfikator podmiotu:
SCP-PL-264
Poziom upoważnienia:
4/PL-264
Klasa podmiotu:
Euclid
Poziom zagrożenia:
Czarny ●

Znak.jpg

SCP-PL-264, zdjęcie pozyskane przed aktywacją.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Ze względu na duże ilości emitowanego przez obiekt Promieniowania Jodh, przechowalnia podmiotu musi być oddalona o co najmniej 30 metrów od pozostałej części placówki, w której znajduje się obiekt. Bezpośredni kontakt z podmiotem jest wzbroniony, poza próbami dezaktywacji SCP-PL-264, które by go wymagały.

Bezwzględnie zabronione jest wnoszenie do przechowalni jakichkolwiek zaawansowanych urządzeń elektrycznych. Jedynym, koniecznym wyjątkiem są znajdujące się w pomieszczeniu czujniki, mierzące poziom Promieniowania Jodh.

Aktualnym priorytetem prac badawczych jest zatrzymanie działania SCP-PL-264. Wszelkie koncepcje wyłączenia podmiotu, wraz z odpowiednimi analizami teoretycznymi pod kątem prawdopodobieństwa powodzenia, dostarczane powinny być do kierownika projektu SCP-PL-264, jego zastępcy lub, w razie nieobecności obu, do dyrektora placówki, w której znajduje się obiekt.

SCP-PL-235 musi być szczególnie chroniony, z racji na wywierane przez niego działanie ograniczające w znacznym stopniu anomalny wpływ SCP-PL-264. W przypadku dezaktywacji bądź uszkodzenia SCP-PL-235, należy zainicjować Procedurę Kryzysową PL-5/264-DK

Opis: SCP-PL-264 to mechanizm w kształcie kuli o średnicy 45cm. Składa się z 9 obrotowych, kulistych części umieszczonych wewnątrz siebie nawzajem. Każdy fragment obiektu może obracać się niezależnie od pozostałych. Otwory w każdym z nich umożliwiają obserwację wszystkich sfer.

Przez swoją specyficzną konstrukcję, każdy fragment SCP-PL-264 musi być uruchamiany osobno. Każda sfera tworząca podmiot, podłączona do dowolnego urządzenia cyfrowego, po uruchomieniu daje określony odczyt będący fragmentem wiadomości zapisanej w niezaobserwowanej nigdzie na Ziemi odmianie greki. Każda działająca sfera emituje niebieskie światło o natężeniu około 50lx i jeśli uruchomiona jest jako jedyna, dezaktywuje się po około 20 minutach. W celu wprawienia w działanie pojedynczego fragmentu należy podłączyć go do zasilania, przytwierdzając przewód elektryczny do jednego ze specjalnych zagłębień w nieruchomej części zewnętrznej części podmiotu.

Uruchomienie wszystkich sfer, a co za tym idzie — całego obiektu wymaga aktywowania każdej z nich w odpowiedniej kolejności: 9-2-7-3-4-8-6-5-1.1 Zależność tę odkryto w roku 2018 za pomocą algorytmu opracowanego przez dr. Marcina Łukaszewicza. Po uruchomieniu całego obiektu, działa on niezależnie od zewnętrznego zasilania, powoduje jednak poważne awarie w obrębie obwodu, do którego byłby podłączony. Nieznany jest aktualnie sposób na zatrzymanie działania SCP-PL-264.

Uruchomione SCP-PL-264 emituje duże ilości specyficznej odmiany Promieniowania Akiva, nazwanej Promieniowaniem Jodh. Pojedyncze fragmenty emitują go w małych, lecz już łatwo rejestrowanych ilościach. Początkowo wiązano jego występowanie z SCP-PL-264 oraz SCP-PL-235, dalsze badania wykazały jednak, że nieznaczne ilości Promieniowania Jodh emitowane są też przez wszystkie używane aktualnie urządzenia elektryczne, a także ogólnie sieć elektroenergetyczną. Z tego też powodu jego obecność uznaje się za sprzężoną z przepływem prądu elektrycznego. Wykazano też, że ilość emitowanego promieniowania rośnie nieznacznie wraz z zaawansowaniem technologicznym urządzenia.

D-24644.jpg

Obraz mózgu D-24644 uzyskany metodą PET 3 miesiące po kontakcie z działającym SCP-PL-264.

Małe ilości Promieniowania Jodh okazują się korzystnie wpływać na ludzkie procesy poznawcze, efektywnie ułatwiając czynności wymagające kreatywności, sprawności rachunkowej czy operowania abstrakcjami. Zwiększają też zdolności konstrukcyjne ludzi parających się szeroko pojętymi dziedzinami technicznymi. Ilości większe niż dopuszczalna norma2 działają jednak bardzo niekorzystnie na ośrodkowy układ nerwowy i psychikę człowieka. W zależności od stopnia przekroczenia normy, czas po którym wystąpią objawy takie jak stany depresyjne, zaawansowana psychoza czy tiki nerwowe są różne. Jakiekolwiek jednak wystawienie na duże ilości Promieniowania Jodh znacznie zwiększa ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych w przeciągu 1 roku. Kontakt z działającym SCP-PL-264 dłuższy niż 2 minuty, przez ilości promieniowania jakie wydziela podmiot, powoduje utrwalenie się objawów natury psychicznej (ich obecność obserwowana jest jednak już po około 3 sekundach), a prawdopodobieństwo rozwoju chorób neurodegeneracyjnych zwiększa się o około 74%.

Aktualny konsensus głosi, że funkcjonowanie całości SCP-PL-264 opiera się na wychwytywaniu i intensyfikowaniu emisji Promieniowania Jodh, a także używaniu go do podtrzymania swojego działania na zasadzie zamkniętego obiegu. Zmiany w obrębie ilości wydzielanego promieniowania są marginalne, podobnie jak ogólne straty, co pozwala przypuszczać, że obiekt przestanie działać samoczynnie dopiero za około 644 lata. Co jest jednak warte odnotowania — zarejestrowano, że wyliczona ilość strat nie pokrywa się z ilością emitowanego Promieniowania Jodh.

Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się w stałym wykorzystaniu części promieniowania najprawdopodobniej do działania najbardziej wewnętrznego fragmentu SCP-PL-264,3 którego dokładna zasada funkcjonowania nie została jednak poznana. Aktywność SCP-PL-235 zdaje się je jednak skutecznie ograniczać, przez co wspomniane wcześniej różnice są sukcesywnie redukowane i utrzymywane na stosunkowo niskim poziomie — SCP-PL-235 zaburza więc domyślne funkcjonowanie 9 sfery SCP-PL-264.

Zakłócający wpływ SCP-PL-235 na działanie SCP-PL-264 jest efektem jak najbardziej pożądanym pod kątem dobra ludzkości. Jego przerwanie może być równoznaczne z początkiem Scenariusza Inwazji Międzywymiarowej Klasy DK. Jedyną trwałą gwarancją uniemożliwienia jego rozpoczęcia byłoby zatrzymanie działania SCP-PL-264.

Dodatek SCP-PL-264-1: Obiekt odkryto podczas wykopalisk archeologicznych w starożytnej osadzie protomiejskiej Harappa na terenie dzisiejszego Pakistanu, przeprowadzonych przez zespół Mortimera Wheelera w roku 1946. Nie udało się ustalić jak SCP-PL-264 znalazł się w posiadaniu cywilizacji doliny Indusu. Przeprowadzone przez fundacyjny zespół badania archeologiczne obszaru Harappy nie przyniosły zadowalających rezultatów — nie udało się odnaleźć żadnych tropów, sugerujących pochodzenie podmiotu.

Mlynarsky.jpg

Michael Andrew Mlynarsky, 1973r.

Po wykopaliskach Wheelera, SCP-PL-264 został zabrany do Cardiff, a tam wykradziony przez jednego ze współpracowników archeologa, który sprzedał podmiot na nielegalnej licytacji Michaelowi Mlynarsky'emu, pochodzącemu z rodziny przybyłej do Londynu podczas Wielkiej Emigracji kolekcjonerowi. Po bezpotomnej śmierci Mlynarsky'ego w 1976 roku, obiekt dynamicznie zmieniał właścicieli, aż w końcu nabyty został przez niemieckiego elektryka — Martina Meera.

Krótko po pozyskaniu obiektu, Meer zaczął sprzedawać na lokalnym rynku drobny, ozdobny lub zabawkowy sprzęt elektroniczny, cieszący się bardzo dużą popularnością. Aktywność elektryka po niedługim czasie przyciągnęła uwagę Fundacji. SCP-PL-264 pozyskany został w 2018 roku przez polskich agentów polowych wysłanych tam przez chwilową niemożność zajęcia się sprawą przez filię niemiecką. Jako potencjalny obiekt anomalny, SCP-PL-264 został dokładnie przebadany. Po odkryciu emisji małych, lecz łatwo wykrywalnych ilości specyficznej odmiany Promieniowania Akiva, nadano mu aktualny identyfikator i rozpoczęto dalsze badania, na czele których stanął dr Marcin Łukasiewicz.

Dodatek SCP-PL-264-2: Dokumentację prac nad podmiotem, w formie notatek głosowych, prowadził kierownik projektu, dr Marcin Łukasiewicz. Poniżej zamieszczono zestaw nagrań wysłanych w formie sprawozdania prac zespołu dotyczący działania ogólnego SCP-PL-264.
Dodatek SCP-PL-264-3: Po otrzymaniu wytycznych od zespołu projektowego SCP-PL-264 wraz z tekstami otrzymanymi w wyniku uruchamiania sfer podmiotu, dział tłumaczeniowy Ośrodka PL-122 rozpoczął badania nad propozycją tłumaczeń. Rezultaty zaprezentowano 19.01.2019 roku.

  • SFERA 1:

CHWAŁA! Oto Wy zostaniecie stróżami prawdziwymi! Światów.

  • SFERA 2:

Sekrety potrzebują stróża, a stróż potrzebuje swoich sekretów. Lękajcie

  • SFERA 3:

Gdy zabłąkana Ziemia otrzyma Prąd, musi on zostać ujarzmiony. Rozpoznajcie ją i wskażcie, ku chwale Mekhane. Nadejścia

  • SFERA 4:

Dokona się Zstąpienie, dokona się Odebranie. Naprawa świata ku chwale Zepsutego. Odebrania

  • SFERA 5:

Nowi fałszywi stróżowie zostaną osądzeni. Rozpoznajcie ich i wskażcie, ku chwale Mekhane. Obu

  • SFERA 6:

Winy stróża fałszywego zostaną odkupione. Rozpoznajcie je i wskażcie, ku chwale Mekhane. Oświecenia

  • SFERA 7:

Gdy fałszywi stróże otrzymają sekret, musi on zostać odebrany. Rozpoznajcie ich i wskażcie, ku chwale Mekhane. Się

  • SFERA 8:

Sekret, który zaginął, zostanie odzyskany. Rozpoznajcie go i wskażcie, ku chwale Mekhane. I

  • SFERA 9:

Ziemia potrzebuje Prądu, a Prąd potrzebuje swej Ziemi. Nie

Po dalszych badaniach, mając na uwadze Incydent PL-264-1, a także powiązania z innymi obiektami, podjęto decyzję o uznaniu za priorytetowe przerwanie działania SCP-PL-264 oraz ochronę SCP-PL-235.

Zmieniono poziom zagrożenia z pomarańczowego na czarny.

Dodatek SCP-PL-264-4: Dokumentację prac nad podmiotem, w formie notatek głosowych, prowadził kierownik projektu, dr Marcin Łukasiewicz. Poniżej zamieszczono zestaw nagrań wysłanych w formie sprawozdania prac zespołu dotyczący działania Promieniowania Jodh.

Incydent PL-264-1: Dnia 12.12.2018, za pomocą algorytmu opracowanego przez dr. Marcina Łukasiewcza, uruchomiony został cały mechanizm SCP-PL-264. W konsekwencji tego wydarzenia doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu dr. Łukasiewicza, skutkującego przeniesieniem go trwale do Chronionej Strefy PL-22. Zapoczątkowana także została sytuacja krytyczna w całej Strefie PL-122, trwająca przez 7 dni, aż do momentu udanego odłączenia SCP-PL-264 od obwodu elektrycznego placówki.

Nagrania dr. Marcina Łukasiewicza — opracowanie algorytmu:
Nagrania zdołano odzyskać ze względu na automatyczne zapisywanie ich na bieżąco w Fundacyjnej chmurze.

Przebieg incydentu:

Sytuacja w Strefie PL-122 wróciła do normy po około 12 godzinach. Personel wprowadzono z powrotem dopiero po skonstruowaniu prowizorycznej przechowalni, do której obiekt został przeniesiony z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

Pod wpływem incydentu, doktor Anna Krzeszowska, mianowana nową kierowniczką projektu SCP-PL-264, złożyła wniosek o zmianę poziomu zagrożenia obiektu z białego na pomarańczowy oraz zmiany klasy obiektu z Bezpieczne na Euclid. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.

Incydent PL-264-2: Dnia 23.03.2019 doszło do zorganizowanego ataku na Ośrodek 174 przeprowadzonego przez niezidentyfikowaną grupę, powiązaną najpewniej z Kościołem Zepsutego Boga. Przedstawiciele głównych odłamów tej religii zgodnie wyparli się jej, część określała ich mianem odizolowanej sekty. W toku dalszego dochodzenia wykazano, że członkowie sekty, do której należeli napastnicy, byli ludźmi, którzy próbowali odkupić od Martina Meera SCP-PL-264 przed jego pozyskaniem przez Fundację. Powiązania z tą grupą znaleziono także w dokładnym życiorysie Michaela Mlynarsky’ego.

Sytuacja została opanowana po około 1 godzinie od jej rozpoczęcia, lecz w jej wyniku znacznemu uszkodzeniu uległ SCP-PL-235.Od tego momentu, aktywność SCP-PL-264 znacznie wzrosła, a różnica między stratami własnymi, a wydzielanym Promieniowaniem Jodh powiększyła się około stukrotnie. Zgodnie z procedurami, Administracja Polskiej Filii Fundacji zawiadomiła Radę O5 w celu uruchomienia Procedury Kryzysowej PL-5/264-DK.

Kryptonim "Zwarcie"

Autor wniosku: Administracja Polskiej Filii Fundacji
Treść wniosku: Dnia 23.03.2019 doszło do poważnego uszkodzenia SCP-PL-235. SCP-PL-264 na brak działania obiektu zareagował zgodnie z naszymi przewidywaniami. Mając na uwadze treści wiadomości ze sfer, specyfikę aktualnego działania SCP-PL-264 oraz to, co te dwa czynniki najprawdopodobniej oznaczają, składamy, zgodnie ze zobowiązaniem, oficjalny wniosek o inicjację Procedury Kryzysowej PL-5/264-DK.
Podsumowanie: Przegłosowano uruchomienie Procedury Kryzysowej PL-5/264-DK


GŁOSOWANIE RADY NADZORCZEJ

ZA PRZECIW BRAK GŁOSU
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

STATUS
ZATWIERDZONE

W obliczu zaistniałej sytuacji, jednogłośnie podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań do Scenariusza Inwazji Międzywymiarowej Klasy DK.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported