SCP-PL-277

ocena: +32+xIdentyfikator podmiotu:
SCP-PL-277
Poziom upoważnienia:
3/PL-277
Klasa podmiotu:
Keter
Poziom zagrożenia:
Pomarańczowy

WyspaUmarlych.jpg

"Wyspa Umarłych" autorstwa Arnolda Böcklina — obraz namalowany pod wpływem SCP-PL-277.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Teren w promieniu 1 kilometra od jeziora [UTAJNIONO] w województwie małopolskim musi być otoczony murem i ściśle monitorowany. W przypadku wystąpienia próby wtargnięcia za mur, najbliższemu patrolowi nakazuje się podjęcie próby zatrzymania sprawcy. W razie niepowodzenia, intruz uznany zostanie za martwego, a jego historia i powód śmierci muszą zostać odpowiednio zrewidowane oraz sfałszowane. Wszystkie dowody na istnienie jeziora [UTAJNIONO], znajdujące się na oficjalnych mapach, muszą zostać zniszczone i zastąpione fałszywym przekazem, jakoby taki akwen nie istniał.

Za pilnowanie wspomnianego wcześniej obszaru objętego nadzorem Fundacji, odpowiedzialna jest Strefa PL-127. Pracownikom zabrania się opuszczania placówki nocą z 24 na 25.05 każdego roku. Jakiegokolwiek pracownika, który dopuści się złamania tego zakazu, czekają konsekwencje dyscyplinarne. Jeśli zaginiony nie wróci jednak na teren placówki do 30 minut od jej opuszczenia, należy uznać go za martwego. Jakiekolwiek próby poszukiwania zaginionego personelu są kategorycznie zabronione.

Każdy pracownik, będący członkiem projektu SCP-PL-277, pracujący w Strefie PL-127 czy mający kontakt z poniższym dokumentem, musi przejść przez specjalne szkolenie w kwestii radzenia sobie z wpływem obiektu na umysł oraz zobligowany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich odchyleń od normy w kwestii ogólnego psychicznego samopoczucia, hierarchii wartości, przekonań religijnych czy marzeń.

Jeśli w nocy z 24 na 25.05 każdego roku na terenie Strefy PL-127 wykryta zostanie obecność SCP-PL-277-1 bądź obserwowane będą odbiegające od normy zachowania personelu, obejmujące wzmożone rozmowy o SCP-PL-277, posiadające znamiona demagogii religijnej lub konwersacje o chęci “wyruszenia na wieczną pielgrzymkę”, wszcząć należy Procedurę PL-277-Omega, mającą na celu jak największe ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodliwego zagrożenia informacyjnego.

Wydarzenie%20PL-277-Alfa.png

Jezioro [UTAJNIONO] podczas Wydarzenia PL-277-Alfa. W tle instancje SCP-PL-277-1. Zdjęcie wykonane dronem.

W nocy z 24 na 25.05 każdego roku, obszar w promieniu około 4 kilometrów od jeziora [UTAJNIONO] w województwie małopolskim musi być monitorowany przez drony i patrole MFO Omega-24 “Świtezianki”, w poszukiwaniu wszelkich zgromadzeń mających znamiona religijnych obrzędów. W chwili wykrycia, każde takie zgromadzenie musi zostać rozbite. W razie wzmożonego oporu, operatorzy MFO Omega-24 mają pozwolenie na otwarcie ognia do zgromadzonych. Podczas patroli, operatorzy MFO Omega-24 powinni bezwzględnie unikać kontaktu z instancjami SCP-PL-277-1.

Oddział informatyczny MFO Omega-24 oddelegowany jest do monitorowania przestrzeni publicznej w poszukiwaniu jakichkolwiek przedstawień SCP-PL-277. W przypadku znalezienia takowych, autor musi zostać namierzony i poddany działaniu środków amnezyjnych1, a powód interwencji — zniszczony. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy autor nie żyje, a dzieło jest szeroko znane opinii publicznej. Rozprzestrzeniane muszą wtedy zostawać jego fałszywe interpretacje, całkowicie pomijające fakt istnienia obiektu, należy też dołożyć wszelkich starań, by prawdziwe interpretacje danego dzieła zostały wyparte z przestrzeni publicznej i świadomości ludzi, na przykład za pomocą kontrolowanych zagrożeń poznawczych.

Aktywność jakichkolwiek kultów na świecie, u których występuje podejrzenie nawiązywania swoim działaniem do obiektu, musi być regularnie monitorowana, zwłaszcza w okresie od 20.05 do 27.05 każdego roku. W przypadku wykrycia zorganizowanego przemieszczenia członków kultu podczas tego okresu, należy przeprowadzić akcję, mającą na celu rozbicie go, nawet kosztem życia jego członków.

Opis: SCP-PL-277 to jezioro [UTAJNIONO] w województwie małopolskim, w Polsce wraz ze skupionym wokół niego zestawem anomalnych bytów oraz zdarzeń objawiających się w nocy z 24 na 25.05 każdego roku.

Sama woda w SCP-PL-277 zawiera bardzo duże stężenie produktów procesów gnilnych organizmów zwierzęcych, czyniące ją toksyczną i zagrażającą życiu w przypadku kontaktu. Wykryto w niej jednak występowanie różnych szczepów bakterii, na przykład pałeczek okrężnicy. Jezioro to stanowi zagrożenie poznawcze. Ofiary odczuwają silną chęć wejścia do wody, spowodowaną, na przykład, halucynacjami, podczas których dostrzegają one charakterystyczne, jasne obłoki oraz łódź z, według opisów ofiar, “czekającym na nich, sympatycznym, zakapturzonym człowiekiem”, oprócz tego donoszą też one o dużej wyspie pośrodku, nawet mimo faktu, że na SCP-PL-277 wysp nie ma. Po stanięciu po kostki w wodzie, ofiara utraci przytomność i wpadnie do jeziora, po czym zostanie wciągnięta w głąb niego.

Obiekt stanowi silne zagrożenie informacyjne i poznawcze także w przypadku słuchania informacji o nim czy oglądania jego przedstawień artystycznych2 z pełnym kontekstem, co umożliwia w miarę efektywną neutralizację pojawiających się w przestrzeni publicznej adaptacji obiektu. Przykładem tego wpływu jest obraz namalowany przez szwajcarskiego malarza — Arnolda Böcklina, zatytułowany “Wyspa Umarłych”, który oryginalnie przedstawiał “wizję, jakiej autor doznał przy Jeziorze”3, mówiącej o “miejscu, gdzie umarli schodzą się, by czcić Jego i pomóc Mu”.

Interpretację obrazu zmieniono w każdym dostępnym źródle historycznym, podając jakoby sam Böcklin nigdy interpretacji tego dzieła nie stworzył oraz że jego zamysłem jest, by był to obraz do rozmarzenia się, podpierając się jego fałszywym cytatem “Maluję obrazy, a nie rebusy”. Sfabrykowano nawet kolejne dzieło, zatytułowane “Wyspa Życia”, stworzone rzekomo przez Böcklina 8 lat po “Wyspie Umarłych”, by zakorzenić w kulturze te dwa obrazy jako zwyczajne uniesienia artystyczne malarza, spowodowane jego prywatnymi doświadczeniami (na przykład posiadaniem czternaściorga dzieci i pochowaniem ośmiorga z nich).

Rachmaninow.jpg

Siergiej Wasiljewicz Rachmaninow, 1906r.

Z kolei przykładem na zagrożenie poznawcze i informacyjne, jakie sprawiają same ukontekstowione adaptacje SCP-PL-277 jest dzieło kompozytora rosyjskiego ze schyłku romantyzmu — Siergieja Rachmaninowa, zatytułowane także “Wyspa Umarłych”. Jest to poemat symfoniczny, jaki Rachmaninow napisał po podziwianiu obrazu Böcklina na paryskiej wystawie w roku 1907. Kompozytor podawał podobne interpretacje do malarza, znów pojawiała się istota oznaczona męskimi zaimkami osobowymi pisanymi wielką literą. Wszystkie wzmianki o tej interpretacji z historii wymazano, zostawiając jedynie informację, że Rachmaninow inspirował się dziełem Böcklina.

Wpływowi tego obrazu ulegli także inni kompozytorzy — Max Reger (autor poematu symfonicznego “Wyspa Umarłych” z 1913 roku), Karl Weigl (autor luźnego formą utworu fortepianowego “Wyspa Umarłych” z roku 1903), Andreas Hallén (autor poematu symfonicznego "Wyspa Umarłych" z roku 1898), Heinrich Schulz-Beuthen (autor poematu symfonicznego "Wyspa Umarłych" z roku 1909) oraz Fritz Lubrich (autor utworu "Totenisel" z cyklu "Romantische Tonstücke", 1913).

Oprócz samej chęci rozszerzania wizerunku SCP-PL-277, efekty ulegnięcia stwarzanemu przez obiekt zagrożeniu poznawczemu i informacyjnemu posiadają jedną, charakterystyczną cechę. Wszystkie ofiary zaczęły postrzegać SCP-PL-277 w kategoriach religijnych, wioski wokół jeziora utworzyły nawet całe kulty oparte na poszczególnych elementach SCP-PL-277 — głównym ośrodkiem ich wiary jest znajdująca się rzekomo pośrodku jeziora wyspa, największym świętem staje się tak zwana “Wielka Pielgrzymka”4, a za ostateczne wypełnienie celu swojego życia uznawane jest uczestnictwo w niej i, jak podają wierzący, “chwalebna i pokorna pomoc Jemu razem z innymi szczęśliwcami”. Ze względu na rozpowszechnienie dzieła Böcklina, a także jego potwierdzoną działalność jako, cytując jego znalezione listy, "głosiciela Jego", podejrzewa się odkryto, że w różnych częściach zarówno Europy, jak i reszty świata, powstały inne skupiska zrzeszające ludzi pod wpływem działania SCP-PL-277.

Duchowej transformacji do tego stanu będzie doświadczać każda osoba, która ulegnie stwarzanemu przez obiekt zagrożeniu poznawczemu lub informacyjnemu. Do momentu jej zakończenia, zmiany te są jednak odwracalne za pomocą środków amnezyjnych lub, w niektórych przypadkach, leczenia psychiatrycznego. Najczytelniejszym sygnałem, że osobowość została już trwale zmieniona, jest poszukiwanie innych osób pod wpływem SCP-PL-277 w celu utworzenia kolejnej, zamkniętej społeczności skupionej wokół czczenia “Jego”. Wszystkie osoby pod wpływem SCP-PL-277, niezależnie od etapu duchowej przemiany, wykazują większość lub w niektórych przypadkach wszystkie objawy charakterystyczne dla zaburzeń urojeniowych, z tego też powodu rekomendowane jest, by ich wypowiedzi na temat samego obiektu podczas ewentualnych przesłuchań traktować z odpowiednim dystansem.

Zapoczątkowanie Wydarzenia PL-277-Alfa zwiastowane jest przez występowanie anomalnie wysokich fal na powierzchni SCP-PL-277. Wydarzenie to obejmuje bezpośrednio obszar w promieniu około 4 kilometrów od jeziora, wywiera także wpływ na umysły wszystkich osób pod wpływem obiektu, zmuszając ich do określonych działań, takich jak odprawianie różnorakich rytuałów czy wzmożone rozpowszechnianie anomalnego wpływu poznawczego obiektu.

Po około godzinie od rozpoczęcia Wydarzenia PL-277-Alfa, na terenie znajdującym się pod jego wpływem, pojawiać się zaczną instancje SCP-PL-277-1, opisywane jako świetliste, niebieskawe obłoki.5 Nie zaobserwowano u nich żadnych zachowań, które sugerowałyby cel inny niż dotarcie do SCP-PL-277, przy jednoczesnym zwabieniu tam napotkanych osób.

Osoby, które znalazły się w pobliżu SCP-PL-277-1 donoszą o słyszeniu głosów, pochodzących właśnie od tychże instancji, mówiących im o pielgrzymce, konieczności jej przeprowadzenia oraz o ich misji, jaką jest pomoc “Jemu”. W większości przypadków, jeśli nie będzie w pobliżu nikogo, kto mógłby udzielić pomocy narażonej na wpływ SCP-PL-277-1 osobie, podda się ona wpływowi SCP-PL-277 lub ulegnie narastającym pokusom i zdecyduje się podejść do SCP-PL-277-1, by nawiązać z instancją kontakt fizyczny, co spowoduje zniknięcie ofiary, zostawiając na ziemi świecący, biały proszek.6

SCP-PL-277-1 zdają się być bytami niematerialnymi, których próby neutralizacji, podjęte w przypadku pojawienia się wewnątrz Strefy PL-127, dotychczas nie powiodły się. Z tego powodu, w przypadku wykrycia ich w Strefie razem z pozostałymi odchyleniami od normy w placówce wspomnianymi w Specjalnych Czynnościach Przechowawczych, zarządza się Procedurę PL-277-Omega, zakładającą skoordynowane przeniesienie personelu niebędącego pod wpływem SCP-PL-277 do ewakuacyjnego wymiaru kieszonkowego aż do momentu zakończenia Wydarzenia PL-277-Alfa.

Około 1,5 godziny po rozpoczęciu Wydarzenia PL-277-Alfa, instancje SCP-PL-277-1 zaczną gromadzić się przy brzegu SCP-PL-277 w określonym porządku, najczęściej ustawiając się w różnej długości kolejki. Co w przybliżeniu minutę, jedna instancja wleci nad taflę jeziora i zniknie. Wydarzenie PL-277-Alfa dobiegnie końca, kiedy przy brzegu obiektu nie pozostanie żadna z nich.

Podczas całego Wydarzenia, wyznawcy kultów wokół SCP-PL-277 mogą podejmować próby przeprowadzenia różnorakich rytuałów, najczęściej w okolicach kolejek SCP-PL-277-1 do brzegów obiektu. Powodzenie niektórych z nich może zakończyć się inicjacją ██████████-██-███-████.7

Dodatek SCP-PL-277-1: Po odkryciu SCP-PL-277 oraz skupionych wokół niego dzieł sztuki powstałych, by rozprzestrzeniać wpływ obiektu na świecie, podjęto szereg akcji mających na celu neutralizację anomalnego wpływu tych dzieł oraz wykrycie dotychczasowych efektów działania znanych Fundacji artystów pod wpływem SCP-PL-277. Operacje te poskutkowały znacznym spadkiem popularności zarówno tych dzieł, jak i ich autorów.8

Bocklin.jpg

Arnold Böcklin (autoportret), 1893r.

Podczas poszukiwania różnych ośrodków kultów wokół SCP-PL-277, stwierdzono że wszyscy artyści prowadzili swoistą działalność misyjną tam, gdzie się znajdowali, lecz znaczące i trwałe sukcesy odnieśli tylko Böcklin, Rachmaninow, Weigl i Reger. Z tego też powodu z dosyć dużą dokładnością oszacować można było, za które z nich odpowiedzialny jest jaki artysta.

Lista wykrytych ośrodków kultu wokół SCP-PL-277:9

 • 24 duże ośrodki kultu na wschodzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (z racji dużego rozproszenia i zmienności lokalizacji, nie można podać ich dokładnego umiejscowienia) — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Siergiej Rachmaninow
 • 47 wiosek zlokalizowanych w Rosji, w republice Karelii i obwodach petersburskim, nowogrodzkim i twerskim — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Siergiej Rachmaninow
 • 4 wioski we Francji, w regionie Île-de-France — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Arnold Böcklin
 • 26 wiosek w Szwajcarii, w kantonach Zurych, Berno, Galais i Gryzonia — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Arnold Böcklin
 • 56 wiosek i ośrodków we Włoszech, w Lombardii, Piemoncie, Trydencie-Górnej Adydze, Wenecji i Emilii-Romanie — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Arnold Böcklin
 • 4 wioski w Niemczech, w Bawarii i Saksonii — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Max Reger
 • 7 wiosek w Austrii, w Górnej Austrii — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Karl Weigl
 • 3 ośrodki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w stanie Nowy Jork — osoba odpowiedzialna za ich powstanie: Karl Weigl Ośrodki zlikwidowane z powodu wykrycia podjęcia próby zbiorowego przepłynięcia statkami pasażerskimi do Europy, statki zatopiono z członkami kultów na pokładzie, oficjalnie podaje się, że zaginęły na morzu.

Aktywność wymienionych wyżej społeczności jest regularnie monitorowana, zwłaszcza podczas Wydarzenia PL-277-Alfa.

Incydent PL-277-1: Dnia 23.05.2021 roku zgłoszono zaginięcia dziewięciorga dzieci w wieku dziewięciu lat, pochodzących z miejscowości oddalonych o około 9km od SCP-PL-277. Sprawę początkowo badała policja, została ona jednak przejęta przez Fundację dzień później. Śledztwo przeprowadzone w trybie wyjątkowym pozwoliło odpowiednio szybko potwierdzić podejrzenie uprowadzenia małoletnich przez 5 członków kultów wokół SCP-PL-277 pochodzących spoza wiosek okalających obiekt, najprawdopodobniej w celach rytualnych.

Z racji zbliżającego się Wydarzenia PL-277-Alfa, odnalezienie porwanych cywilów zyskało charakter priorytetowy i o godzinie 16:00 wszystkie oddziały MFO Omega-24 zostały skierowane do obszaru wpływu Wydarzenia. Mieszkańcy okolicznych wiosek wykazywali odbiegające od normy zachowania — odmawiali rozmów i unikali jakichkolwiek interakcji z oddziałami Fundacji do stopnia, w którym musiały zostać zastosowane środki przymusu bezpośredniego, aby wymóc możliwość przeszukania ich domów. Mieszkańcy niejednokrotnie odpowiadali agresją. Podczas przeszukiwania wiosek wokół SCP-PL-277 zginęło 10 operatorów, 12 zostało rannych. Pozbawionych życia zostało 56 członków kultu wokół SCP-PL-277. Zaginionych osób małoletnich nie odnaleziono, poszukiwania były kontynuowane.

Podejrzaną aktywność, niosącą ze sobą znaczne prawdopodobieństwo odnalezienia zaginionych małoletnich, zarejestrował o godzinie 20:47 dron patrolujący południowo-wschodni rejon przeszukiwanego obszaru. Urządzenie zarejestrowało 3 osoby w rytualnych szatach, przygotowujące ołtarz, składający się ze zdobionego piedestału otoczonego dziewięcioma prowizorycznymi łożami. Podejrzani rozkładali także świeczniki wokół ołtarza w ilości osiemnastu tak, by układały się w dziewięcioramienną gwiazdę, a każde z dziewięciu łóż znajdowało się w jednym z jej ramion. Pododdział MFO Omega-24 dowodzony przez Karola Walczaka został wysłany w to miejsce o godzinie 20:50. Około 4 minuty później rozpoczęło się Wydarzenie PL-277-Alfa.

Akcja ratunkowa przy SCP-PL-277, 24.05.2021

Drużyna ratunkowa: MFO Omega-24 "Świtezianki"

Dowódca operacji: OP-02 (Karol Walczak)

Zespół: OP-04 (Mikołaj Walicki), OP-05 (Jakub Sikora), OP-07 (Marcin Gębala), OP-08 (Krystian Żmijewski)Uratowanych małoletnich przetransportowano poza zasięg Wydarzenia PL-277-Alfa, gdzie została im udzielona podstawowa pomoc medyczna. Po zakończeniu Wydarzenia, przeniesiono ich do Strefy PL-127 w celu przeprowadzenia badania stanu zdrowia oraz poddania ich dobowej obserwacji. Po tym czasie, zostały im podane środki amnezyjne oraz upozorowano odnalezienie ich w opuszczonej chacie w jednym z okolicznych lasów przez policję.

Wyznawcę kultu także zabrano do Strefy PL-127 po zakończeniu Wydarzenia PL-277-Alfa. Udzielona została mu tam profesjonalna pomoc medyczna w celu ustabilizowania jego stanu, po czym pozostawiono go w placówce dla dalszej kuracji oraz przeprowadzenia przesłuchań.

Incydent PL-277-2: Od dnia 07.06.2021r. w Strefie PL-127 zaczęto obserwować nietypowe zjawiska, niemogące zostać wytłumaczone działaniem żadnego z przechowywanych tam obiektów. Obejmowały one losowe awarie monitoringu, awarie systemów odpowiadających za dostęp do podmiotów (na przykład nagłe zamknięcie się drzwi przechowalni SCP-PL-███ z dr. Marcinem Szostakiem w środku).

2 dni później niektórzy członkowie MFO Omega-24, stacjonujący w placówce, zaczęli zgłaszać problemy z zaśnięciem i uczucie bycia obserwowanym, podobne problemy zgłosiła dr Maria Dąbrowska — pracująca w Strefie PL-127 psycholog, przydzielona do funkcjonariuszy ochrony oraz operatorów MFO Omega-24, a także ogólnie ludzi pracujących przy SCP-PL-277.

13.06.2021r. dwóch pracowników ochrony zgłosiło zauważenie męskiej sylwetki przechodzącej jednym z korytarzy o godzinie 02:23 w pobliżu skrzydła sektora biurowego zajmującego się archiwizacją wszelkich spraw związanych z SCP-PL-277. Kiedy wyruszyli oni, by spytać o cel udania się do tej części placówki poza godzinami jej pracy, nikogo nie znaleźli. Żadne z drzwi nie zostały otwarte.

Tej samej nocy kamery w pokoju wydzielonym przetrzymywanemu w placówce kultyście zarejestrowały jego nietypowe zachowanie. Od godziny 03:42 do godziny 03:44 zachowywał się on przez sen tak, jakby był przez kogoś trzymany za szyję i duszony. Został on przebadany profilaktycznie, kiedy się obudził. Nie zgłosił żadnych dolegliwości oprócz bardzo silnego bólu w gardle. Na skórze jego szyi znajdowały się jednak ledwo widoczne, zaczerwienione odciski ludzkich dłoni.

14.06.2021r. komputer w biurze dr Marii Dąbrowskiej włączył się sam z siebie i wyłączył po dwóch minutach. Od tamtej pory, nietypowa aktywność w Strefie PL-127 ustała.

Dodatek SCP-PL-277-2: Dnia 17.06.2021r. ostatni raz zostało przeprowadzone badanie profilaktyczne pojmanemu członkowi kultu wokół SCP-PL-277. Wyniki były wystarczająco dobre, by uznać leczenie za zakończone. Podjęta została decyzja, by osobę tę zatrzymać w placówce w celu przeprowadzenia przesłuchań i pozyskania wiedzy zarówno na temat samego obiektu, jak i funkcjonowania osób będących pod jego wpływem.

Podczas całej kuracji, a także po niej, wszystkie podjęte przez kultystę próby głoszenia kultu SCP-PL-277 były przerywane przez pilnujących go funkcjonariuszy ochrony. Mężczyzna zaprzestał ich ostatecznie po zagrożeniu podłączenia go pod obrożę elektryczną.

Przesłuchanie zostało przeprowadzone dnia 20.06.2021r. przed dr. Marcina Szostaka przy asyście dr Marii Dąbrowskiej.Incydent PL-277-3: 23.06.2021r. doszło do ponownego ciągu nietypowych zdarzeń na terenie Strefy PL-127. O godzinie 04:07 kamery celi przetrzymywanego wyznawcy kultu wokół SCP-PL-277 uchwyciły, jak kultysta zostaje za sprawą nieznanej siły wyrzucony ze swojego łóżka. Dwie godziny później, kamery monitoringu nagrały cienistą sylwetkę idącą w kierunku gabinetu dr Marii Dąbrowskiej. Kiedy funkcjonariusze ochrony przybyli na miejsce, nie znajdowały się tam jakiekolwiek ślady sugerujące czyjąś obecność.

Dr Maria Dąbrowska po przebudzeniu się zgłaszała uczucie obecności, które zakłóciło jej rytm snu. Podobne problemy zgłosił też operator MFO Omega-24 Mikołaj Walicki. Na komputerach obojga odnaleziono pliki tekstowe, których treść została zamieszczona poniżej:


[USUNIĘTO]10


[USUNIĘTO]11


Nie zostało odnalezione żadne prawdopodobne źródło tych plików. Zarówno Mikołaj Walicki, jak i dr Maria Dąbrowska zaprzeczyli temu, jakoby sami je stworzyli. Podane im przed przesłuchaniem środki nie wykazały kłamstwa.

UWAGA
Do uzyskania dalszego dostępu wymagane jest upoważnienie:
4/PL-277
Próby nieuprawnionego wglądu zakończą się postępowaniem dyscyplinarnym.
PL-277

  • _

  Identyfikator podmiotu:
  SCP-PL-277
  Poziom upoważnienia:
  4/PL-277
  Klasa podmiotu:
  Thaumiel
  Poziom zagrożenia:
  Czerwony

  WyspaUmarlych.jpg

  "Wyspa Umarłych" autorstwa Arnolda Böcklina — obraz przedstawiający SCP-PL-277.


  Dodatek SCP-PL-277-3: Poniżej przedstawiono treści plików, odnalezionych na komputerach osobistych dr Mari Dąbrowskiej oraz operatora MFO Omega-24 Mikołaja Walickiego dnia 23.06.2021r.12

  Plik tekstowy z komputera osobistego Mikołaja Walickiego, 23.06.2021r.


  Plik tekstowy z komputera osobistego dr Marii Dąbrowskiej, 23.06.2021r.

  Wspomniany w drugim pliku zapis rozmowy z "Przewoźnikiem" został przekazany o godzinie 16:24 tego samego dnia na komputer dr Marii Dąbrowskiej. Do momentu pojawienia się go, do autentyczności wyżej przytoczonych plików tekstowych odnoszono się sceptycznie.

  Pod wpływem treści otrzymywanych kolejno plików z informacjami na temat obiektu, wydano Rozkaz 4/PL-277-T-250621, zakładający zmianę klasyfikacji SCP-PL-277 na Thaumiel, zaktualizowanie Specjalnych Czynności Przechowawczych oraz Opisu. Została też podjęta decyzja o niepodejmowaniu archiwizacji poprzedniego dokumentu SCP-PL-277, z racji na zachowanie ciągłości prac, lecz połączenia obu dokumentów, dzięki czemu zaktualizowana wersja stanowi swoiste uzupełnienie treści oryginalnego dokumentu, momentami prostując informacje nieaktualne. Poprzedni dokument zawiera w większości informacje niepełne, a nie nieprawdziwe. Wiedza o treści aktualizacji dokumentu jest konieczna do prawidłowego działania tylko grupom pracowników, którym nadano upoważnienie 4/PL-277.

  Aktualizacja Specjalnych Czynności Przechowawczych — 25/06/2021

  Należy dołożyć wszelkich starań, aby uchronić SCP-PL-277 przed przerwaniem swojego działania. Podczas Wydarzenia PL-277-Alfa, oddziały MFO Omega-24 "Świtezianki" zobowiązane są do patrolowania całego obszaru działania Wydarzenia i eliminowania każdej osoby, która w tym czasie się w nim znajdzie. Wszystkie okoliczne wioski muszą być pilnowane przez całość trwania Wydarzenia, a ich mieszkańcy zmuszeni do pozostania w domach.

  W przypadku wykrycia jakiejkolwiek aktywności mającej znamiona obrzędów religijnych lub rytuałów, zgromadzenia te muszą być rozbijane. Każda osoba będąca pod wpływem SCP-PL-277-1 musi zostać poddana terminacji zanim dojdzie do kontaktu.

  Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek fenomeny wskazujące na osłabienie wpływu SCP-PL-277 bądź mogące sugerować rozpoczęcie się Wydarzenia PL-277-Beta, należy bezzwłocznie powiadomić administrację krajową polskiej filii Fundacji, która zobowiązana jest do zwołania posiedzenia kryzysowego.


  Dodatek SCP-PL-277-4: Dnia 24.06.2021 na komputerze osobistym dr Marii Dąbrowskiej pojawił się kolejny dokument tekstowy na temat SCP-PL-277 tego samego autora. Przed dogłębną analizą jego treści upewniono się co do jego autentyczności.

  Jego pojawieniu się towarzyszyła kolejna seria nietypowych zdarzeń w Strefie PL-127, obejmujących między innymi losowe awarie świateł czy wychwytywanie cienistej sylwetki na kamerach. Jeden z pracowników zgłosił zobaczenie w odbiciu przechodzącego korytarzem mężczyzny, gdzie po sprawdzeniu nie było tam nikogo.

  Plik tekstowy z komputera osobistego dr Marii Dąbrowskiej, 24.06.2021r.

  Wspomniany w wiadomości plik na temat samej wyspy znalazł się na komputerze dr Marii Dąbrowskiej tego samego dnia o godzinie 17:04. Od razu po poinformowaniu o tym zajściu oddelegowanego do tej sprawy personelu technicznego, autentyczność pliku została sprawdzona, po czym został on zarekwirowany do analizy i usunięty z komputera psycholożki.

  Dr Maria Dąbrowska wystąpiła tego samego dnia z wnioskiem o pozwolenie na próbę nawiązania kontaktu z nadawcą pliku i przesłuchania go. Pozwolenia udzielono pod warunkiem przeprowadzenia rozmowy pod kontrolą dwóch operatorów oddziału informatycznego MFO Omega-24 "Świtezianki" w celu skontrolowania autentyczności przesłuchania.

  Aktualizacja Opisu — 25/06/2021

  SCP-PL-277 to wyspa znajdująca się w rzeczywistości sprzężonej z rzeczywistością bazową w lokacji geograficznej odpowiadającej środkowi jeziora Dziewięćna w województwie małopolskim. Wyspa ta posiada nieproporcjonalnie dużą powierzchnię w stosunku do powierzchni samego jeziora, spowodowane jest to anomaliami występującymi w rzeczywistości sprzężonej, w której ona się znajduje.

  Rzeczywistość sprzężona oraz rzeczywistość podstawowa oddziałują wzajemnie ze sobą, a obiekty znajdujące się w rzeczywistości sprzężonej posiadają ograniczony wpływ na tę podstawową. Umożliwia to między innymi ograniczone interakcje ludzi, którzy znajdą się w rzeczywistości sprzężonej z obiektami bądź osobami znajdującymi się w rzeczywistości podstawowej, lecz warunkuje także oddziaływanie SCP-PL-277 oraz powiązanych z nim instancji na rzeczywistość bazową.

  Obiekt w rzeczywistości sprzężonej stanowi więzienie dla istoty określanej przez osoby pod wpływem zagrożenia poznawczego i informacyjnego stwarzanego przez zewnętrzne fenomeny wokół SCP-PL-27713 męskimi zaimkami osobowymi.14

  Corocznie podczas Wydarzenia PL-277-Alfa osoby pod wpływem tego zagrożenia poznawczego lub informacyjnego najprawdopodobniej będą podejmowały próby przeprowadzenia różnorakich rytuałów. Powodzenie tych działań może wpłynąć na działanie SCP-PL-277 i przyczynić się do rozpoczęcia Wydarzenia-PL-277-Beta, czyli przełamania zabezpieczeń przez SCP-PL-277-2 i przedostania się instancji do rzeczywistości bazowej. Na chwilę obecną nieznane są znaki sygnalizujące rozpoczęcie się takowego wydarzenia ani jego dokładne skutki. W najgorszym przypadku przewiduje się nastąpienie jednego ze scenariuszy klasy K.


  Dodatek SCP-PL-277-5: Dnia 25.06.2021 na komputerze osobistym dr Marii Dąbrowskiej pojawił się kolejny dokument tekstowy na temat SCP-PL-277 tego samego autora. Przed dogłębną analizą jego treści upewniono się co do jego autentyczności.

  Tym razem ani przed, ani po pojawieniu się pliku nie zostało wykryte żadne nietypowe zdarzenie w Strefie PL-127 oprócz zgłoszenia przewlekłych problemów ze snem przez przetrzymywanego w placówce kultystę, utrzymujących się od około tygodnia.

  Plik tekstowy z komputera osobistego dr Marii Dąbrowskiej, 25.06.2021r.

  Wspomniany plik został przesłany o godzinie 16:54 tego samego dnia oraz zarekwirowany po sprawdzeniu jego autentyczności. Dr Maria Dąbrowska przekazała także informacje na temat zaplanowanego terminu przesłuchania bytu, z którym nawiązano kontakt. Zarząd placówki wyraził zgodę.

  Aktualizacja Opisu — 26/06/2021

  SCP-PL-277-2 to istota posiadająca najprawdopodobniej wysokie zdolności do manipulowania rzeczywistością, a także wpływania na ludzi oraz otoczenie. Podejrzewa się, że to jej działanie odpowiedzialne jest zarówno za anomalne właściwości jeziora Dziewięćna, jak i za występowanie Wydarzenia PL-277-Alfa czy instancji SCP-PL-277-1. Wszystkie te okoliczności i właściwości instancja ta wykorzystuje, by sukcesywnie podejmować próby przełamania zabezpieczeń SCP-PL-277 i rozpocząć Wydarzenie SCP-PL-277-Beta.

  SCP-PL-277-2 jest aktualnie uwięziony pod SCP-PL-277 w pomieszczeniu o nieznanych wymiarach, będących czymś na kształt specjalnie dla niego utworzonej krypty, gdzie jest on przytwierdzony do ścian na planie gwiazdy dziewięcioramiennej, gdzie do 8 ramion przytwierdzone są jego kończyny, a do jednego głowa.

  Istota ta ma w rzeczywistości sprzężonej 36 metrów wysokości oraz 27 metrów rozpiętości ramion w najszerszym punkcie. Na głowie posiada według podań dziewięć rogów oraz dziewięć oczu.

  Fundacja nie ma wiedzy na temat tego, jaki wygląd przyjmie SCP-PL-277-2 w rzeczywistości podstawowej w przypadku przełamania zabezpieczeń. Scenariusz, w którym istota przeniknie do tej rzeczywistości w swojej aktualnej formie uznawany jest za wysoce nieprawdopodobny. Pod uwagę brana jest też opcja, kiedy instancja nie działa bezpośrednio, wywierając szerszy wpływ na rzeczywistość bazową, pozostając przy tym w rzeczywistości sprzężonej do momentu osiągnięcia gotowości do przejścia. Brak dokładnej wiedzy oraz źródeł, które mogłyby cokolwiek o tym mówić, znacząco utrudnia ewentualne działania w przypadku rozpoczęcia Wydarzenia PL-277-Beta.


  Dodatek SCP-PL-277-6: Dnia 26.06.2021 plik tego samego autora pojawił się na komputerze osobistym operatora MFO Omega-24 Mikołaja Walickiego. Po zgłoszeniu przez niego zajścia, członek personelu technicznego zweryfikował jego autentyczność.

  Plik tekstowy z komputera osobistego Mikołaja Walickiego, 26.06.2021r.


  Dodatek SCP-PL-277-7: Dnia 27.06.2021r. o godzinie 17:00 doszło do zaplanowanej wcześniej próby kontaktu z bytem, będącym autorem otrzymanych plików na temat SCP-PL-277. Odbyła się ona w notatniku na komputerze osobistym dr Marii Dąbrowskiej, przesłuchanie to prowadziła ona osobiście. Autentyczność wydarzenia sprawdzali na bieżąco dwaj operatorzy oddziału informatycznego MFO Omega-24 "Świtezianki".

  Przesłuchanie bytu ze Strefy PL-127, 26.06.2021r.


  Incydent PL-277-4: Dnia 01.07.2021r. przez 4 godziny (od 12:43 do 16:43) rejestrowana była nietypowa aktywność na powierzchni jeziora Dziewięćna w rzeczywistości podstawowej. Woda anomalnie zwiększyła swoją temperaturę do ponad 50°C. Blisko tafli wody widoczne były duże ilości ludzkich rąk wyciągniętych ku górze w pozycji podobnej do pochwalnej.

  Wydarzeniom tym towarzyszyło także nagłe pogorszenie się stanu zdrowia przetrzymywanego w Strefie PL-127 kultysty. Pojawiły się napady drgawek, wróciła konieczność stabilizacji jego stanu, który unormował się wraz z zakończeniem aktywności jeziora.

  Dodatek SCP-PL-277-8: 02.07.2021r. przeprowadzono ponowne przesłuchanie przetrzymywanego kultysty, z racji na podejrzenie, że zaistniałe zdarzenia są w jakimś stopniu z nim związane. Przesłuchanie przeprowadziła samotnie dr Maria Dąbrowska.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported