SCP-PL-280

ocena: +22+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-280

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-280 musi być przechowywane w pomieszczeniu, w którym odległość każdej ze ścian bocznych, a także sufitu, od obiektu jest większa niż 5 metrów. Sama przechowalnia powinna znajdować się w odosobnionej sekcji placówki przechowującej obiekt. Obiekt aktualnie przechowywany jest w Strefie PL-72.

Obiekt nie może być przechowywany w jednej placówce z SCP-PL-281 i SCP-PL-282. Jakiekolwiek próby przeprowadzenia wspólnych testów są całkowicie zakazane, a ewentualne błędy administracyjne poskutkują postępowaniem dyscyplinarnym.

Wszelkie badania na samym obiekcie, obejmujące kontakt bezpośredni lub bliską obserwację, muszą być przeprowadzane za pomocą robotów, których wysokość nie przekracza 75 centymetrów.1 Na przeprowadzenie takich testów oraz na udzielenie dostępu do przechowalni, wymagana jest pisemna zgoda kierownika projektu SCP-PL-280 oraz dyrektora placówki, w której znajduje się podmiot. W razie nieobecności któregoś z nich, do wydania takiej zgody upoważnieni są ich zastępcy.

Aktualizacja procedur 30/08/2018

Wewnątrz placówki, w której znajduje się SCP-PL-280, nie może przebywać Robert Amerstein.

W przypadku destabilizacji działania SCP-PL-280, podjęte muszą zostać odpowiednie kroki w celu odnalezienia przyczyny zmiany trybu działania podmiotu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Jeżeli stwierdzony zostanie niekontrolowany, rosnący trend w postępie tego procesu, należy przeprowadzić ewakuację personelu z placówki, kiedy tylko sytuacja zacznie stwarzać bezpośrednie zagrożenie wobec reszty placówki. Jeżeli trend ten nie zacznie się odwracać po 1 godzinie od przeprowadzenia ewakuacji, ewakuowany personel należy wywieźć do innej najbliższej placówki, a na miejsce wezwane powinno zostać MFO Omega-10 "Realiści", w celu zidentyfikowania przyczyn takiego zachowania obiektu i wyeliminowania ich.

Aktualizacja procedur 15/10/2018

Aby swobodnie poruszać się po specjalnej części bezpiecznej placówki, w której znajduje się przechowalnia SCP-PL-280, należy mieć przy sobie pisemne upoważnienie kierownika projektu SCP-PL-280 oraz dyrektora placówki, być członkiem projektu SCP-PL-280 lub być funkcjonariuszem ochrony przydzielonym do pilnowania tej sekcji budynku. Przepisy te nie obejmują dyrektora placówki, w której znajduje się obiekt oraz dowódcy ochrony tej placówki.

Funkcjonariuszy ochrony upoważnia się do użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku wystąpienia próby nieuprawnionego dostania się do przechowalni obiektu lub ogólnego wtargnięcia na omawiany obszar bez odpowiedniego zezwolenia.

Wobec każdego pracownika, który dopuści się złamania obowiązujących reguł dotyczących przebywania w sekcji bezpiecznej placówki, w której znajduje się SCP-PL-280, wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne.

Opis: SCP-PL-280 to maszyna oznaczona jako stworzona przez GoI-PL-198 "Wspaniałości Mieszkaniowe" sp.z.o.o., poprzez identyfikację umieszczoną na spodzie obiektu. Jest to sześcian o długości krawędzi wynoszącej 1 metr, koloru czarnego, o gładkiej fakturze i znacznym połysku.

Dwie równoległe ściany posiadają na sobie półkoliste wypustki o bordowym połysku, służące najprawdopodobniej do wysyłania sygnałów o swojej obecności między obiektami bezpośrednio powiązanymi z SCP-PL-280 — SCP-PL-281 oraz SCP-PL-282. Ściana do nich prostopadła posiada na sobie koliste wgłębienie o średnicy 75 centymetrów i o głębokości około 20 centymetrów, wewnątrz którego widoczne są bordowo-czarne, włókniste struktury oraz ciemnoszare śmigło o nieregularnym kształcie,2 obracające się nieustannie ze zmienną prędkością.

Materiał, z którego wykonane jest SCP-PL-280, nie jest znany. Ze względu na działanie obiektu, przeprowadzenie dokładnych badań dotyczących jego budowy jest aktualnie niemożliwe. Dotychczas każde próby naruszenia zewnętrznej części obiektu zakończyły się niepowodzeniem, a pobranie próbki włóknistej struktury we wnętrzu jest uniemożliwione przez ciągłe działanie obiektu.

Około 4 centymetry od jednej z krawędzi wgłębienia górnej części podmiotu znajduje się przełącznik służący najprawdopodobniej do włączania i wyłączania urządzenia. Ze względu na działanie podmiotu, użycie tego przełącznika jest aktualnie niemożliwe, co powoduje, że nieznany jest aktualnie żaden sposób na zatrzymanie manifestacji anomalii podmiotu.

Działanie obiektu polega na tworzeniu licznych anomalii, zniekształceń i wyrw w rzeczywistości, będących znakiem jej znacznej destabilizacji, w promieniu w przybliżeniu 5 metrów od centralnego punktu górnej części urządzenia. W standardowych warunkach, obejmuje ono jednak tylko obszar powyżej osi śmigła.

W określonych okolicznościach, obiekt przestaje działać standardowym trybem, zwiększając zasięg, geometryczne płaszczyzny oddziaływania, a także intensywność swojego działania. Znalezienie się SCP-PL-280 w jednym budynku z SCP-PL-281 oraz SCP-PL-282 powoduje chociażby, że wpływ anomalii obejmuje wtedy cały obszar wokół podmiotu, zasięg zwiększa się znacząco,3 a jego wpływ staje się jeszcze bardziej intensywny.

Działanie obiektu dotyka bezpośrednio jakiejkolwiek materii znajdującej się w jego zasięgu, powodując, że ulega ona znacznej destabilizacji, fragmentacji, powielaniu, niektóre jej fragmenty przestają też być rzeczywiste,4 mogąc pozostać przy tym widocznymi. Takie zniekształcenie materii wiąże się również z szeregiem anomalii wizualnych obejmujących, na przykład, nagłe znikanie określonych fragmentów, pojawianie się ich, uwidacznianie się fragmentów całkowicie oddzielonych wizualnie od reszty. Wysunięto hipotezę, że spowodowane jest to łączeniem się wielu różnych rzeczywistości o różnym poziomie złożoności w obszarze działania podmiotu w jedną, niejednolitą i niestabilną całość, identycznie u czegokolwiek, co znajdzie się w tym obszarze. Badania przeprowadzone nad obiektem powstałym w wyniku Incydentu PL-280-1 pozwoliły na uznanie jej za potwierdzoną.

Po wyjęciu spod wpływu urządzenia, zdestabilizowana pod tym względem materia może po czasie:

  • Ulec dalszej destabilizacji aż do momentu, przykładowo, całkowitego wypadnięcia z naszej rzeczywistości.
  • Ulec procesowi stopniowej restabilizacji, która poskutkuje utrwaleniem się bądź wyeliminowaniem niektórych zmian, które zaszły. W przypadku materii ożywionej, efekt ten może poskutkować utrwaleniem się zmian bezpośrednio uniemożliwiających funkcjonowanie danego organizmu.

Długie, ciągłe i regularne przebywanie w zasięgu działania obiektu poskutkuje zawsze nieodwracalną5 destabilizacją poddanej temu wpływowi materii.

Podmiot ten znacząco odbiega od dotychczasowych wyrobów GoI-PL-198. Aktualnie próbuje się badać przyczyny takiego stanu rzeczy za pomocą analizy dokumentacji pozyskania wszystkich trzech obiektów oraz przeprowadzanych nad nimi badań.

Notatka: Od momentu pozyskania obiektu obserwowany jest trend rosnącej destabilizacji działania obiektu. Incydentalnie dochodzi do nagłych, coraz większych wzrostów i spadków działania obiektu, niestabilna jest też jego intensywność, która momentami wzrasta znacząco lub wygasza się na jakiś czas całkowicie.

Na początku nie były to zmiany zauważalne, co pozwoliło nam sporządzić ogólny opis. Im dłużej przechowywany jest u nas obiekt, tym większe są wspomniane wcześniej skoki. Zmienił się także model działania obiektu na materię, przybierając o wiele bardziej destrukcyjną postać. Zamiast deformacji i zaburzania ogólnej struktury rzeczywistości obiektów, dochodzi do ich nieodwracalnego zniszczenia i rozrzucenia po przechowalni.

Monitorujemy ten trend i jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji personelu placówki na czas nieokreślony do innego, najbliższego kompleksu Fundacji.

- Zespół badawczy projektu SCP-PL-280

Aktualizacja: Dnia 15.01.2019 doszło do skokowego nasilenia trendu destabilizacji SCP-PL-280, nowa dynamika wzrostu utrzymuje się. W Strefie PL-72 wprowadzony został stan kryzysowy, sytuacja jest monitorowana, a personel jest utrzymywany w gotowości do szybkiej ewakuacji.

Aktualizacja: Działanie obiektów ustabilizowało się całkowicie dnia 04.02.2019. Aktualnie badane są przyczyny tych zdarzeń.


Incydent PL-280-1: Dnia 22.04.2018 roku, w biurze dyrektora Strefy PL-72 Mariusza Łagiewka, znalazł się zdeformowany żeński przedstawiciel gatunku Anopheles maculipennis (widliszek plamistoskrzydły). Dyrektor zabezpieczył go za pomocą pustej szklanki i wezwał do swojego gabinetu kierowniczkę projektu SCP-PL-280 Darię Jóźwik. Obiekt został zabezpieczony i poddany badaniom, przeanalizowano także nagrania monitoringu oraz przesłuchano samego dyrektora Łagiewka.

komar.png

Zdjęcie przedstawiciela gatunku Anopheles maculipennis pozyskanego w biurze dyrektora Mariusza Łagiewka. Wykonano je, gdy osobnik stał na lustrze.

Obserwacje dotyczące obiektu: Osobnik wydawał się zmieniać wygląd w zależności od tego, z jakiego położenia zostawał poddany obserwacji. Wiele jego fragmentów zdawało się znikać i pojawiać gwałtownie i cyklicznie lub utrwalając jeden poziom widoczności w danej perspektywie. Obserwowalne były także fragmenty całkowicie odłączone od ciała, wciąż poruszające się razem z nim.

Występowały sytuacje, kiedy widoczny był obraz osobnika zbliżony do rzeczywistego widliszka plamistoskrzydłego, lecz poddanego znacznej defragmentacji. Niektóre jego części wydawały się być rzeczywiste tylko częściowo, mimo bycia wciąż widocznymi, co objawiało się za sprawą zdolności przenikania przez jakąkolwiek materię tychże, a także braku możliwości stwierdzenia ich obecności inaczej niż na drodze obserwacji zmysłem wzroku lub urządzeniami rejestrującymi obraz. Z tego też powodu, obserwowany osobnik utracił zdolność do korzystania z aparatu kłująco-ssącego i umarł niedługo po rozpoczęciu badań.

Po śmierci, stan komarzycy nie wrócił do normy, a podczas przenoszenia zwłok do badań, uległa dalszej destabilizacji, znikając z szalki, co poskutkowało jej utraceniem. Warty uwagi jest fakt, że części materii, przez które często przenikały częściowo rzeczywiste fragmenty owada, także ulegały nieznacznej destabilizacji.


Nagranie kamer monitoringu z wnętrza przechowalni SCP-PL-280, 22.04.2018:


Przesłuchanie dyrektora Mariusza Łagiewka, 23.04.2018:


Incydent PL-280-2: Dnia 28.08.2018 podczas wizyty służbowej dyrektora Ośrodka PL-174 Roberta Amersteina u dyrektora Strefy PL-72 Mariusza Łagiewka doszło do kolejnego incydentu z udziałem SCP-PL-280. Około 3 minuty po wejściu do placówki dyrektora Amersteina, SCP-PL-280 zaczął działać chaotycznie, widoczne było, jak pole jego działania nieznacznie zwiększa się lub zmniejsza.

Wraz z upływem czasu od rozpoczęcia wizyty, działanie SCP-PL-280 traciło swoje standardowe uporządkowanie, a kiedy dyrektor Łagiewek oraz dyrektor Amerstein znaleźli się w odległości około 10 metrów od wejścia do przechowalni obiektu, ten znacząco zwiększył zasięg swojego działania, powodując trwałe uszkodzenie stanowiska obserwacyjnego oraz wejścia do przechowalni.

Podobne fale wzmożonego działania obiektu powtórzyły się jeszcze dwa razy. Za ostatnim razem, fala prawie dosięgnęła rozmawiających dyrektorów, którzy byli już jednak podczas ucieczki i niedługo później zostali odeskortowani do punktu ewakuacyjnego.

Kiedy dyrektor Amerstein opuścił placówkę, działanie obiektu ustabilizowało się, z kolei kiedy do niej wrócił, urządzenie na nowo zaczęło działać niestabilnie. Z tego powodu zdecydowano, by spotkanie dokończyć na zewnątrz placówki, a także zostało stwierdzone, że z niepoznanych jeszcze powodów, obecność Roberta Amersteina przy obiekcie powoduje destabilizację sposobu działania SCP-PL-280.

Charakterystyczną obserwacją jest ta zarejestrowana przez kamery monitoringu wewnątrz przechowalni przed ich uszkodzeniem przez trzecią falę wzmożonego działania podmiotu. Włókniste struktury wewnątrz urządzenia gwałtownie przykurczały się, a stopień i częstotliwość tych napięć zwiększały się odwrotnie proporcjonalnie do odległości, w której Robert Amerstein znajdował się od obiektu oraz wprost proporcjonalnie do ilości czasu spędzonego przez niego w placówce.

Dodatek SCP-PL-280-1: Dnia 18.03.2018 zarejestrowano obecność anomalnej wyrwy w okolicach miejscowości ██████ w województwie podkarpackim, w Polsce. Ze względu na jej specyfikę, a także widoczny wpływ na strukturę rzeczywistości w promieniu około 3 metrów od niej, na miejsce został wysłany oddział MFO Omega-10 "Realiści" w celu odizolowania terenu wokół anomalii, a także przeprowadzenia wstępnych badań i ewentualnej eksploracji miejsca, do którego ona prowadzi.

Po wykonaniu odpowiednich pomiarów oraz upewnieniu się, że przejście jest stabilne, operacyjny pododdział dowodzony przez Marię Stein został wysłany do przeprowadzenia eksploracji w celu odnalezienia źródła anomalii. Operacja zarejestrowana została na trzech nagraniach z kamerki przyczepionej do kamizelki Marii Stein, zamieszczonych poniżej, zgodnie z kolejnością ich utworzenia.

Eksploracja wnętrza wyrwy, odnalezienie i pozyskanie SCP-PL-280

Drużyna eksploracyjna: MFO Omega-10 "Realiści"

Dowódczyni operacji: OP-06 (Maria Stein)

Zespół: OP-K8 (kadet Mariusz Krasny), OP-09 (Marcin Halicki)


Dodatek SCP-PL-280-2: Podczas terapii w Chronionej Strefie PL-227 u Marii Stein zostało zaobserwowane znaczne pogorszenie jej stanu psychicznego. Wystąpiły u niej poważne i charakterystyczne zaburzenia osobowości, których skokowe nasilenie zaobserwowano dnia 21.07.2018.

Przydzieleni jej zostali nowi psychoterapeuta i psychiatra. Psychoterapeuta Cezary Mitkiewicz przeprowadził serię rozmów z pacjentką w celu zgłębienia szczegółów problemu i zapobieżenia dalszemu rozwojowi tych zaburzeń.

Incydent PL-280-3: Dnia 13.10.2018 miejsce miał kolejny incydent z udziałem SCP-PL-280. W Strefie PL-72 około godziny 21:30 zarejestrowano pojawienie się osoby przypominającej jednego z wyżej postawionych pracowników Fundacji. Jego wygląd nie wzbudzał, według relacji osób, które go spotkały, szczególnych podejrzeń, dodatkowo większość świadków zeznała, że "przypominał im kogoś, lecz nie wiedzieli kogo".

Mężczyzna ten przemieszczał się po sektorze, do którego trafił, szukając czegoś, podczas gdy działanie SCP-PL-280 zaczęło się destabilizować. Wtedy też skierował się w stronę przechowalni obiektu.


Nagranie kamer monitoringu Strefy PL-72, 13.10.2018:


Aktualnie podejmowane są próby odkrycia, jaka była przyczyna nagłego pojawienia się tej osoby w Strefie PL-72 oraz cel wtargnięcia do przechowalni SCP-PL-280. Najpoważniej na ten czas rozważaną hipotezą jest ta traktująca zaistniałe zdarzenie jako nieudaną próbę wykradnięcia podmiotu, która zakończyła się śmiercią intruza.

Funkcjonariusz ochrony uczestniczący w ostatnich chwilach incydentu, ze względu na niedopełnienie obowiązków służbowych, otrzymał wypowiedzenie i podane mu zostały środki amnezyjne.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported