SCP-PL-292
ocena: +14+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

W związku z odkryciem wymiaru i6-kimahhu będącego najprawdopodobniejszym źródłem anomalii SCP-PL-292 oraz powiązanych z nim fenomenów, poniższy dokument został oznaczony jako oczekujący na rewizję. Jednakże ze względu na wciąż trwające badania oraz dochodzenia w sprawie wymiaru i6-kimahhu ilość informacji umożliwiających aktualizację dokumentu została uznana za zbyt niewielką. W związku z powyższym raport ten zostanie zrewidowany po dostarczeniu szczegółowych raportów z analizy, personelowi odpowiedzialnemu za opracowywanie dokumentacji.

Członkowie personelu pracujący w ramach projektu badawczego SCP-PL-292, w celu uzyskania bieżących informacji odnośnie obiektu i powiązanych fenomenów, koniecznych w wykonywanej przez nich pracy, powinni zgłosić się do wyznaczonych pracowników Administracji Bezpieczeństwa Informacji i Zapisów, bądź pracownika nadzorującego projekt.

— Albert B. Candy, Dyrektor 1 Regionalnego Oddziału RAISA


Rewizja raportu w trakcie.

Aktualizacja nastąpi 05.02.2020 o godzinie 12.00 UTC+0.


Identyfikator podmiotu:
SCP-PL-292
Klasa podmiotu:
Euclid-provisi


Specjalne Czynności Przechowawcze: Za przechowalnię SCP-PL-292-1 i SCP-PL-292-3 uznaje się obiekt PL-292-2:1-Manhattan. W celu zachowania stałego dostępu do tego podmiotu, najniższe piętro piwniczne głównego budynku Kheiron University Hospital zostało przekształcone w Prowizoryczną Strefę PL-563. Jednocześnie piętro to zostało oznaczone jako niedostępne oraz jako obszar badań nad niebezpiecznymi patogenami. Dostęp do Strefy został ograniczony jedynie do wyznaczonego personelu Fundacji oraz przyznano mu odpowiednio przeszkolony personel ochrony.

W celu efektywnego obniżenia aktywności SCP-PL-292 i SCP-PL-292-4 należy co najmniej co 28 dni przeprowadzać Procedurę PL-292:Akkilu wewnątrz podmiotu PL-292-2:1-Manhattan. Jednak wykonanie tej Procedury w czasie krótszym niż 28 dni powinno odbyć się jedynie za zgodą Badacza nadzorującego. Jednocześnie opóźnienia w wykonaniu Procedury oraz odstępstwa od jej standardowego toku, powinny być natychmiastowo zgłaszane i odnotowywane.

Jeśli w czasie przygotowania Procedury SCP-PL-292-3 wyrazi dezaprobatę wobec jakiegokolwiek wprowadzanego elementu, co skutkuje jego wycofaniem i wymienieniem na nowy, zespół techniczny ma za zadanie odkrycie i zgłoszenie prawdopodobnego czynnika, który mógł do tego doprowadzić. W przypadku zakończenia Procedury niepowodzeniem personel przeprowadzający powinien zostać gruntownie przesłuchany odnośnie jej przebiegu, a zespół techniczny powinien sprawdzić dokładnie użyte podczas niej przedmioty pod kątem nieprawidłowości względem zaleceń. Celem tego jest ustalenie powodu takiego zakończenia przebiegu Procedury.

W przypadku gdy z nieprzewidzianego powodu niemożliwe jest wykonanie Procedury PL-292:Akkilu w obiekcie PL-292-2:1-Manhattan, Badacz nadzorujący zobowiązany jest nakazać wykonywanie jej poza wspomnianym obiektem, oraz co najmniej co 7 dni. Zarazem taki przypadek powinien zostać natychmiast zgłoszony Zarządowi Regionu.

Na obszarze wpływu anomalii SCP-PL-292 należy wydawać komunikaty o wydostaniu się do atmosfery substancji mogących wywołać omamy i halucynacje. Jako efekty zatrucia tymi środkami należy podawać wizje i skutki działania zagrożenia poznawczego, wywołanych przez SCP-PL-292. W celu zachowania ciągłości komunikatów i niewzbudzenia podejrzeń bądź paniki społecznej, powinien być załączony do nich agent memetyczny, który wywoływałby zapomnienie faktu zapoznania się z komunikatami, w czasie od 24 do 72 godzin od wystawienia na działanie. Agent memetyczny powinien być odpowiednio często modyfikowany w celu zachowania jego skuteczności. W komunikatach należy zawrzeć prośbę, by osoby dotknięte efektem wywoływanym przez SCP-PL-292, skontaktowały się z zakonspirowanym personelem Fundacji.

Należy także monitorować obszar Nowego Jorku w celu odkrycia ewentualnych osób i istot, które zostały dotknięte efektem, a nie zapoznały się lub zignorowały komunikaty. Osoby dotknięte efektem należy zarejestrować i poddać terapii amnestycznej, jednocześnie zapisując je na regularne wizyty u wyznaczonych przez Fundację psychologów. Psychologowie ci mają za zadanie monitorowanie stanu osób dotkniętych efektem i ponowić terapię amnestyczną w przypadku nawrotu wizji.

Jednocześnie osoby i istoty dotknięte efektem powinny być monitorowane pod względem ich aktywności anomalnej. W przypadku gdy takowa aktywność stwarza zagrożenie ujawnienia istnienia fenomenów, dla życia ludzi i innych organizmów, lub inne niewymienione, należy zatrzymać taką osobę i poddać ją odpowiednim procedurom bezpieczeństwa.

W związku z efektem SCP-PL-292-4 obszar wpływu anomalii SCP-PL-292 powinien być stale patrolowany i monitorowany pod kątem wystąpienia wpływu fenomenu. Jednocześnie superkomputery Huginn i Muninn powinny monitorować aktywność SCP-PL-292-4 i zgłaszać prawdopodobne lokacje wystąpienia fenomenu. Organizmy bądź ich pozostałości dotknięte efektem powinny zostać zabezpieczone i skatalogowane, a ewentualni świadkowie postronni poddani terapii amnestycznej.

W przypadku gdy Regionalne Formacje Terenowe nie byłyby dysponowane lub aktywność fenomenów przekroczyłaby ich zdolność reagowania, dopuszcza się możliwość wezwania Mobilnej Formacji Operacyjnej Pi-1 ("City Slickers") lub innej Formacji Operacyjnej, która posiadałaby odpowiednie predyspozycje do pracy przy efektach i środowisku wpływu SCP-PL-292.

Z powodu braku informacji odnośnie do przebiegu zdarzenia klasy ZA, kryptonim Erkallu, należy obserwować obszar wpływu SCP-PL-292 pod kątem anomalii mogących wskazywać na jego wystąpienie. W przypadku gdy istnieje podejrzenie wystąpienia zdarzenia, należy przeprowadzić ewakuację zagrożonego obszaru i przystąpić do Procedury Gleipnir. Jeśli ewakuacja nie jest możliwa bądź wystąpienie zdarzenia było nagłe, należy w trybie natychmiastowym przeprowadzić Procedurę Gleipnir. W związku z brakiem informacji odnośnie do tego, jak obszar wystąpienia zdarzenia Erkallu oddziaływałby z obszarami niedotkniętymi nim oraz w celu maksymalizacji efektywności Procedury Gleipnir, obszar otaczający przestrzeń wpływu SCP-PL-292 został zabezpieczony przy pomocy SRA.

Wyznaczony zespół badawczy ma za zadanie odkrycie sposobu na skuteczne anulowanie wpływu SCP-PL-292 i fenomenów powiązanych, na obszar ich występowania, jednocześnie umożliwiając dalsze badanie anomalii.

Opis: SCP-PL-292 jest fenomenem zdolnym do wywoływania lub tworzenia anomalii na określonych obszarach. Zdaje się, że większość tych anomalii może wystąpić jedynie, jeśli na danym terenie występuje aktywna instancja SCP-PL-292-1. Uzyskane dane wskazują, że sam obiekt znajduje się w nieznanej przestrzeni poza obszarem naszego wszechświata. Nie zdołano pozyskać informacji na temat dokładnego charakteru podmiotu oraz nie udowodniono w sposób bezpośredni jego świadomości bądź rozumności. Odkryte regiony znajdujące pod wpływem obiektu to wyspy Long Island, Manhattan i Staten Island, ich najbliższa okolica,1 oraz obszar fenomenu SCP-4000.2

Nie jest jasnym dlaczego dokładnie działanie obiektu jest ograniczone jedynie do wspomnianych wcześniej miejsc. Ustalono, że w przypadku zaniechania regularnego przeprowadzania Procedury PL-292:Akkilu z jednoczesnym, znaczącym ograniczeniem działania fenomenu SCP-PL-292-4, obiekt ten jest zdolny do wywołania zdarzenia ZA-Erkallu.3

Podmiot wywiera psychologiczny bądź psioniczny wpływ na samoświadome istoty przejawiające właściwości lub zdolności abnormalne, które znajdują się na obszarze jego działania. Wpływ ten objawia się najczęściej w postaci wizji, najprawdopodobniej będących zagrożeniem poznawczym. Po ich doświadczeniu część osób lub istot zgłasza odczuwanie silnego współczucia oraz potrzebę niesienia pomocy obiektowi.

Czynności, które są wymieniane jako mające pomóc SCP-PL-292, są w pełni zgodne z Procedurą PL-292:Akkilu. Subiekty wykazujące niewielkie zdolności anomalne i często nie będące świadome istnienia tych umiejętności,4 zdają się nie odbierać wizji w sposób identyczny z wcześniej opisanym podejściem. Nie wykazują oni chęci pomocy bądź współczucia wobec obiektu. Najczęściej takie osoby lub byty traktują wizje jako specyficzne sny bądź halucynacje oraz stwierdzają, że odczuwają jedynie przygnębienie i smutek.

Niezależnie od pierwotnego podejścia do wizji i obiektu, wszyscy, którzy ich doświadczyli lub regularnie doświadczają, zdają się znacznie bardziej podatni na sugestie nakłaniające do pomocy obiektowi, podawane przez osoby trzecie, lub siebie nawzajem. Może to skutkować5 zmianą postępowania na wykonywanie jak najefektywniejszych czynności mających pomóc obiektowi. W skrajnych przypadkach może doprowadzić to do obsesji, zachowań fanatycznych, bądź spowodować uformowanie się zgrupowań o charakterze religijnym skupiających się wokół SCP-PL-292 jako głównemu podmiotowi kultu.

Żaden z podmiotów dotkniętych anomalią nie jest w stanie opisać czym dokładnie jest SCP-PL-292 oraz podać klarownego powodu konieczności pomocy mu. Zastosowane terapie mnezyjne potwierdziły, że nikt, spośród dotkniętych fenomenem, nie posiada informacji na ten temat. Wykazano skuteczność likwidowania anomalii poprzez aplikowanie dotkniętym wizjami środków amnezyjnych. Jednocześnie zauważono nawrót efektu w przypadku ponownego wystawienia danej istoty na anomalię poznawczą podmiotu.

Desygnacją SCP-PL-292-1 klasyfikowane są rzeźby przedstawiające pękniętą sferę otoczoną artystyczną wizualizacją morskich fal, skierowanych w kierunku jej ścian. Wszystkie obiekty są pokryte inskrypcjami okultystycznymi i systemami symboli, zidentyfikowanymi jako układy taumaturgiczne. Ustalono, że podmioty te stanowiły bądź stanowią formę medium ułatwiającą lub umożliwiającą SCP-PL-292 wywieranie wpływu na obszar ich lokalizacjii. Poszczególne instancje zostały wykonane z różnych materiałów.

Do tej pory odkryto 49 instancji SCP-PL-292-1, z czego tylko dwie wykazywały aktywność. Każda instancja została oznaczona kodem identyfikacyjnym powiązanego fenomenu oraz kolejnością i miejscem odkrycia. Do tej pory na temat dwóch aktywnych instancji SCP-PL-292-1 pozyskano następujące dane:

 • PL-292-1:1-Manhattan została wykonana z papier mâché przez artystę Alfa Mossa dnia 14.02.1973. A. Moss pod wpływem serum prawdy oraz menstyków stwierdził, że utworzył instancje z powodu snu, którego doświadczył. Sądzi się, że sen ten był w istocie wizją, najprawdopodobniej wywołaną przez SCP-PL-292. Nie wiadomo jednak dlaczego do stworzenia instancji doszło akurat wskazanego dnia. Moment jej utworzenia uznaje się za początek incydentu PL-292:Alfa. Sądzi się, że obiekt ten jest rekonstrukcją zneutralizowanej instancji, która występowała pierwotnie na tym obszarze. Jednak brakuje dowodów na istnienie takiego obiektu przed incydentem Alfa. Oprócz inskrypcji okultystycznych i taumaturgicznych podmiot zawiera na swojej powierzchni podpis jej twórcy. Podmiot aktualnie znajduje się wewnątrz instancji SCP-PL-292-2 zlokalizowanej w Nowym Jorku w dzielnicy Manhattan. Dostęp do instancji i możliwość jej pozyskania zostały ograniczone przez obecność i anomalne zdolności SCP-PL-292-3.
 • PL-292-1:46-4000 w przeciwieństwie do pozostałych instancji SCP-PL-292-1, została odkryta w lokalizacji uznanej za anomalny fenomen i opisanej jako obiekt SCP. Dodatkowo obiekt nie znajdował się wewnątrz bądź w pobliżu instancji SCP-PL-292-2. Twórca tej instancji nie jest znany. Podejrzewa się, że jeden z występujących w SCP-4000 bytów został wystawiony na działanie SCP-PL-292 i utworzył omawianą rzeźbę, jednak w wyniku właściwości fenomenu 4000, dalszy wpływ psychologiczny/psioniczny na samoświadome istoty6 został ograniczony lub uniemożliwiony.7 PL-292-1:46-4000 wydaje się jedyną rzeczą występującą przez dłuższy czas wewnątrz SCP-4000, która nie ulega rozkładowi na poziomie rzeczywistości w wyniku wciąż aktywnego tam zdarzenia ZA-Erkallu. Ze względu na wciąż aktywne zdarzenie Erkallu, stwarzane przez nie ryzyko, brak znanej metody neutralizacji zdarzenia, oraz powiązanie go z instancją, zdecydowano o niepozyskiwaniu jej w celu dokładniejszych badań.

Twórcy zneutralizowanych instancji nie są obecnie znani. Podejrzewa się, że inskrypcje i malowidła, odkryte w opuszczonych instancjach SCP-PL-292-2 mogą zawierać informacje o tożsamości twórców. Analiza pozyskanego materiału jest w toku.

Na podstawie pozyskanych zneutralizowanych podmiotów oraz zdjęć dwóch aktywnych instancji SCP-PL-292-1, zespół doktora Sam Chul8 opublikował na wewnętrznym forum analizę, według której instancje zawierają m.in. układy i symbole ułatwiające wpływ obiektu SCP-PL-292 na obszarze lokalizacji SCP-PL-292-1. Dziać się ma to poprzez formę przejścia wymiarowego, które umożliwiać ma przekaz taumaturgiczny bądź ontokinetyczny, pomiędzy rozdzielonymi w przestrzeni lokalizacjami. Wyniki tej analizy zostały niezależnie potwierdzone przez zespół profesor Isabelle Claire Ruell,9 oraz zespół doktor Gertraud Larenz.10 Wyniki tych badań potwierdzają, że obiekt właściwy występuje w nieznanym obszarze przestrzennym.

Implikuje to niemożność zabezpieczenia samej anomalii SCP-PL-292, jednakowoż ze względu na możliwość zabezpieczenia wpływów fenomenu na rzeczywistość, klasyfikacja podmiotu pozostała niezmienioną. Możliwość wykorzystania Projektu Bifröst do zlokalizowania obiektu SCP-PL-292 na podstawie analizy instancji SCP-PL-292-1, a tym samym możliwość przeprowadzenia dokładniejszych badań, jest rozpatrywana.11

Instancje SCP-PL-292-2 to budowle składające się z co najmniej jednego, a maksymalnie z pięciu pomieszczeń,12 które stanowiły lub stanowią13 formę kaplicy przystosowanej do przechowywania SCP-PL-292-1, oraz wykonywania Procedury PL-292:Akkilu. Wewnętrzne ściany obiektów są pokryte rytami w kształcie spirali i innych geometrycznych kształtów, jednakże przeznaczenie takiej stylizacji nie jest znane. W przypadku budowli składających się z więcej niż jedno pomieszczenie te, które nie przechowują instancji SCP-PL-292-1 nie posiadają żadnej zawartości. Pomieszczenie zawierające instancje SCP-PL-292-1 zawsze zawiera postument, który jest przeznaczony dla niej, ołtarz do Procedury PL-292:Akkilu wykonany z różnych materiałów, połączonych z ozdobami z brązu, oraz drewniany stojak z pędzlami z drewna i naturalnego włosia, służącymi do wykonywania malunków rytualnych w trakcie Procedury PL-292:Akkilu. Z wyjątkiem instancji odkrytej na Manhattanie, wszystkie pozostałe znane instancje były opuszczone w momencie odkrycia.

Ściany pomieszczeń opuszczonych kapliczek są pokryte malunkami i inskrypcjami, wykonanymi w stylu, bądź języku charakterystycznym dla kultur zamieszkujących w lokalizacjach obiektów w okolicach V i VIII wieku n.e. Dotychczasowa analiza tych malunków wykazała, jakoby obiekt SCP-PL-292 był czczony przez niewielkie zgrupowania, jako "smutne bóstwo" bądź "władca przepełniony żalem". Wyznawcy mieli wykonywać regularnie Procedurę PL-292:Akkilu od momentu utworzenia instancji SCP-PL-292-1 około roku 400 n.e. do ich neutralizacji około roku 700 n.e.14

Według tych inskrypcji i malunków, wszyscy wyznawcy oddzielonych od siebie zgrupowań, w podobnym okresie doświadczyli silnej wizji, która ich wzburzyła przeciwko podmiotowi ich kultu. Nie jest do końca jasnym, co przedstawiała owa wizja.

Instancja kapliczki przechowująca obiekt SCP-PL-292-1 na wyspie Manhattan została oznaczona jako PL-292-2:1-Manhattan. Znajduje się ona ok. 30 metrów pod głównym budynkiem Kheiron University Hospital, Manhattan, Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Składają się na nią 3 pomieszczenia, w tym właściwa przechowalnia PL-292-1:1-Manhattan. Obiekt datuje się na V wiek n.e. Cała budowla została wykonana z bazaltu. Postument i ołtarz we właściwej przechowalni instancji SCP-PL-292-1 zdają się także być wykonane z bazaltu,15 jednak dokładniejsza analiza jest uniemożliwiana przez SCP-PL-292-3. Drewno, z którego wykonano stojak i pędzle zostało zidentyfikowane jako sosnowe, niemożliwe było zidentyfikowanie dokładnego gatunku. W przypadku włosia pędzli zdołano jedynie potwierdzić, że jest ono wykonane z naturalnych materiałów. Struktura jest uważana przez SCP-PL-292-3 za jej miejsce zamieszkania, którego nie może opuszczać, tym samym jest traktowane także jako przechowalnię tego podmiotu.

SCP-PL-292-3 jest samoświadomym, rozumnym bytem, podającym się za kapłankę obiektu SCP-PL-292. Na podstawie przesłuchań i danych psiometrycznych ustalono, że podmiot ten powstał niedługo po utworzeniu obiektu PL-292-1:1-Manhattan. Za powstanie i właściwości bytu odpowiada najprawdopodobniej SCP-PL-292. Potwierdzono, że obiekt wykazuje ograniczone zdolności ontokinetyczne w obrębie instancji SCP-PL-292-2, w której przebywa, oraz podejrzewa się, że posiada pewien zakres zdolności psionicznych. Obiekt aktywnie wykorzystuje swoje umiejętności do wywierania wpływu na swoje otoczenie oraz osoby w nim przebywające. Tym samym możliwość dokładnych badań na obszarze PL-292-2:1-Manhattan jest znacznie utrudniana lub wręcz uniemożliwiana przez obiekt. Podmiot swoje działania usprawiedliwia koniecznością dbania o sanktuarium SCP-PL-292.

Za najprawdopodobniejszą uważa się hipotezę mówiącą, że podmiot jest taumaturgicznie utworzoną, sztuczną osobowością psioniczną, posiadającą możliwość projekcji fizycznego ciała. Zdaje się, że nie potrafi ona kontrolować tej właściwości. Wskazuje na to fakt, że jej ciało fizyczne ulega materializacji jedynie, kiedy do PL-292-2:1-Manhattan wejdzie byt rozumny. Dodatkowo podczas każdorazowej manifestacji forma przyjmowana przez podmiot jest losowa i odpowiada morfologicznie znanym gatunkom kopytnych, czworonożnych ssaków roślinożernych,16 bądź kopytnym, czworonożnym gatunkom nieznanym, których morfologia wskazuje na roślinność jako podstawę diety.

Przyjmowanie takich form nie utrudnia w żaden sposób komunikacji wokalnej obiektu z Badaczami. Sugeruje się, że do komunikacji obiekt wykorzystuje swoje zdolności anomalne, aniżeli miałby wykształcać u każdej formy organ umożliwiający mowę. SCP-PL-292-3 nie jest w stanie wyjaśnić powodu przyjmowania przezeń takich form. Jedyną uzyskiwaną odpowiedzią jest stwierdzenie, jakoby taka była wola obiektu SCP-PL-292.

Podmiot zdaje się posiadać pewien zakres informacji na temat fenomenu SCP-PL-292 oraz powiązanych anomalii. Na tej podstawie przeprowadzono przesłuchania z obiektem, które pozwoliły odtworzyć Procedurę PL-292:Akkilu. Podmiot wykazuje biegłą znajomość znacznej liczby języków ludzkich,17 a także pewien zakres informacji na temat fenomenów niepowiązanych,18 lub umiejętność pozyskiwania takich informacji. SCP-PL-292-3 przejawia również zdolność analizy informacji na poziomie komputera optycznego drugiej generacji. Tym samym jest zdolna do natychmiastowego przetworzenia podanych informacji i podania prawdopobnej odpowiedzi. Te fakty umożliwiły potwierdzenie, że za incydent 4000/PL-292:Beta odpowiedzialny jest obiekt SCP-PL-292. Tym samym potwierdzono, że fenomen ten jest zdolny do wywołania zdarzenia ZA-Erkallu.

Początkowo uważano fenomen SCP-PL-292-4 za właściwość samego obiektu SCP-PL-292. Jednak w związku z zauważeniem rozbieżności statystycznych pomiędzy częstotliwością występowania tej anomalii w stosunku do obniżonej aktywności poznawczej SCP-PL-292 w wyniku regularnego stosowania Procedury PL-292:Akkilu, zdecydowano o przeprowadzeniu dokładnej analizy fenomenu i jego związku z SCP-PL-292. Wykazano, że podmiot ten jest w istocie, utworzoną przez SCP-PL-292, pozbawioną fizycznych podzespołów i nośnika, półautonomiczną, Sztuczną Inteligencją, zależną od SCP-PL-292. Działanie owej SI zdaje się obejmować cały obszar wpływu SCP-PL-292 w Nowym Jorku.

Przejęcie kontroli lub nawiązanie kontaktu z obiektem jest niemożliwe. Jednak zastosowanie dwóch, specjalnie zmodyfikowanych superkomputerów generacji Raven,19 połączonych wewnętrzną siecią, umożliwia monitorowanie aktywności i czynności podejmowanych przez podmiot. Na podstawie w obecnej chwili niezrozumiałych statystyk podejmuje on decyzje odnośnie zastosowania swojej anomalnej zdolności.

Zdolność ta pozwala podmiotowi na dematerializację różnych organicznych elementów organizmów wielokomórkowych, w obszarze jego działania. Efekt umiejętności obiektu może dotknąć zarówno organizmów żywych, jak i stosunkowo niedawno obumarłych.20 Defektem tej umiejętności jest chwilowe zniekształcenie rzeczywistości wokół zdematerializowanego elementu, co często skutkuje nietypową transmutacją materii w zniekształconym obszarze. Niektórzy badacze podejrzewają na tej podstawie, że ta zdolność SCP-PL-292-4 ma charakter taumaturgiczny.

Procedura PL-292:Akkilu to rytuał, którego stosowanie zdecydowanie zmniejsza aktywność poznawczą SCP-PL-292, skutkując brakiem występowania wizji u istot nimi dotykanych, lub sporadycznym pojawianiem się ich w nieregularnych odstępach czasu. Dodatkowym skutkiem jest obserwowalne zmniejszenie się aktywności SCP-PL-292-4, jednakże nie jest ono tak duże, jak w przypadku efektu poznawczego SCP-PL-292.21 Dodatkowo istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że ta procedura zapobiega wystąpieniu zdarzenia Erkallu. Pozyskane dane wskazują, że aby rytuał zachował wysoką efektywność w zabezpieczeniu anomalii SCP-PL-292, w stosunku do możliwych, do poniesienia przez Fundację kosztów, należy go wykonywać co 28 dni. Na rytuał ten składają się zestawy czynności wymagające odpowiednich warunków.

W celu poprawnego przeprowadzenia rytuału należy przygotować:

 • serce, mózg lub wątrobę dużego ssaka, najlepiej istoty przejawiającej zdolności abnormalne;
 • około 2 litry krwi dowolnego gatunku ptaka;22
 • około 0,25 litra krwi istoty przejawiającej zdolności ontokinetyczne;
 • około 0,4 litra oliwy lub około 300 gram łoju;
 • siedem naczyń glinianych w kształcie stągwi, o pojemności około litra, pokrytych rytymi inskrypcjami o śmierci i odrodzeniu, zapisanymi w piśmie demotycznym, najlepiej w języku semickim;
 • 27 miseczek z brązu, o wysokości około 4 cm i średnicy 6 cm;
 • krzesiwo;
 • misa wykonana z czaszki człowieka, z namalowanymi symbolami klinowymi odpowiadającymi językowi staroakadyjskiemu, których znaczenie przetłumaczone jest równoznaczne ze słowem "król";
 • nóż wykonany ze srebra próby co najmniej 700;
 • grzechotka;23
 • tamburyn lub podobny instrument;
 • białe płótno wykonane z naturalnych materiałów, o powierzchni umożliwiającej owinięcie w nie wcześniej wspomnianego, organu dużego ssaka;
 • taumaturga o dużym doświadczeniem i zręczności;
 • trzy osoby towarzyszące;
 • 4 białe szaty wykonane w całości z naturalnych tworzyw.

Analizy i testy pozwoliły wykazać, że Procedura PL-292:Akkilu nie musi być konieczne przeprowadzana wewnątrz PL-292-2:1-Manhattan. Jednakże efektywność Procedury jest wówczas kilku lub nawet kilkunastokrotnie niższa. Zarazem zauważono, że Procedura ta jest skuteczna tylko w przypadku zastosowania jej na obszarze wpływu SCP-PL-292. Dodatkowo wykazano, że stągwie i miski z brązu mogą zostać zastąpione odpowiednio przygotowanymi naczyniami, wykonanymi z innych tworzyw niż podane. Również nie jest konieczne, by miska na narząd była wykonana z czaszki człowieka.24 Także w procedurze może brać udział większa ilość osób, niż podano. Jednakowoż próby odejścia od zaleceń spotkały się z dezaprobatą SCP-PL-292-3, która następnie wykorzystywała swoje umiejętności do uniemożliwienia przeprowadzenia procedury wewnątrz PL-292-2:1-Manhattan.

Zdarzenie Erkallu to zdarzenie klasy ZA,25 które może nastąpić w obszarze wpływu SCP-PL-292, w którym występuje aktywna instancja SCP-PL-292-1. Warunkami wystąpienia zdarzenia wydaje się długotrwałe niewykonywania Procedury PL-292:Akillu w obszarze wpływu SCP-PL-292 oraz blokowanie26 działań podejmowanych przez SCP-PL-292-4.

Analizy wskazują, że cechą charakterystyczną dla zdarzenia jest rozpad elementów rzeczywistości, występujących w obszarze zdarzenia przez dłuższy czas. Rozpad ten następuje na poziomie elementarnym i wiążą się z nimi niestandardowe odkształcenia materii i czasoprzestrzeni. Najbardziej specyficzną obserwacją związaną ze zdarzeniem Erkallu, wydają się niewielkie obszary wykazujące całkowity brak, lub bardzo niskie natężenie rzeczywistości. Nie wiadomo dlaczego obszary te nie ulegają zapaści pod wpływem obecności otaczającej ich materii. Zaobserwowano, że anomalie te normalnie nie oddziałują z otaczającą je materią. Reakcja zachodzi, dopiero kiedy materia zostanie wprowadzona w taki obszar z zastosowaniem pewnej siły. Obserwuje się wówczas silne odkształcenie materii i jej stopniowy zanik.

Dane pozyskane z liczników Kanta wykazały silne fluktuacje rzeczywistości w najbliższym otoczeniu instancji SCP-PL-292-1 występującej w obszarze zdarzenia Erkallu. Sądzi się, że rozpad rzeczywistości w obrębie zdarzenia pełni rolę substytutu Procedury PL-292:Akkilu oraz działań SCP-PL-292-4, w celu dostarczena SCP-PL-292 tego, czego wymaga. Na podstawie hipotezy, że do zdarzenia dochodzi jedynie z powodu nieprzeprowadzania procedury PL-292:Akkilu oraz uniemożliwiania działania SCP-PL-292-4, sądzi się, że zdarzenie to jest wysoce nieefektywne w działaniu na korzyść SCP-PL-292 i jest środkiem ostatecznym. Aktualnie nie wiadomo jak obszar zniekształcony oddziaływałby z otoczeniem niedotkniętym zdarzeniem.

Przebieg procedury PL-292:Akkilu.

Incydent PL-292:Alfa.

Odkrycie zneutralizowanych instancja SCP-PL-292-1 i opuszczonych instancji SCP-PL-292-2.

Incydent 4000/PL-292:Beta.

Odkrycie, eksploracja i wstępna eksperytza wymiaru i6-kimahhu.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported