SCP-PL-GŚ-EX-J
ocena: +40+x

Idyntyfikatōr podmiotu: SCP-PL-GŚ-EX-J

Klasa podmiotu: Bezpiyczny

Poziōm zagrożynia: Bioły ○

Specjalne Czynności Przechowawcze: Cało hołda SCP-PL-GŚ-J trzimano je w izbie Dr Bercika w Ośrodku Czternostym. Ino łōn wiy, jak sie ôbchodzić z objektym.

Ôpis: SCP-PL-GŚ-J wyglōndŏ choby bioły proszek, kery padŏ w zima na placu koło Ośrodka Czternostego i cŏlym terynie Górnego Ślōnska.

Niy do sie przebadać SCP-PL-GŚ-J na gynau, ôd razu sie roztopio w rynkach. Roztopiony wyglōndŏ choby zelter, ino w smaku przepōminŏ wongiel. Niy wiadōmo, czy je to przez zmaraszōny luft, czy je to zupełniy nowŏ substancyjo.

Przełōnaczōne badaniŏ pokŏzały richtich to je choby wongiel, ino na opak. Kej wrazić to do kachlŏka abo innygo pjeca, ôd razu gynau gasi flama. Odkrywca tego cudu, Doktur Bercik niy wie, skōnd to sie biere, ale gŏdŏ co trza dalij to badać.

Notatka: Jeruna kandego, ô Pōn Boczku, co jŏ żech łodkrył! Czego nikt nigdy tego niy wciepoł do piyca, jŏ zbija na tym fortuna! Pierzińskie paciuloki ino paczą, by to spotrzebować dlŏ siebie! Ni dōm, cały bioły wongiel wyzbierom!!!


Dodatek: Fragment nagrania z kamery kotłowni centralnej Ośrodka 14.

Dr Bernard: Jŏ żech gyniusz, jŏ żech Einstein!

Agent Gustaw: Poczkej, kukna ino czymu tak piździ… Bercik!!! Coś Ty odpierdolił?!

Dr Bernard: Przestōń fandzŏlić, bioły wongiel żech odkrył!

Agent Gustaw: Franc, pōdź tu!!!

Agent Franciszek: Co je… ô pierōna…

Dr Bernard: Gyniusz nad gyniusze!!! Sio ôde mie, chapole!!!

Agent Franciszek: Bercik, broł żeś dzisiej pile?

Agent Gustaw: Wezwij no Technicznych, powiydz że Bercik zasroł piyc w kotłowni śniygiem…

Dr Bernard został uznany za niepoczytalnego podczas gaszenia pieca ciepłowniczego. W jego biurze zastano wybite okno i kilkadziesiąt kilogramów roztapiającego się śniegu. Niezrozumiały raport (Pierzińskie gōrŏle! — Dr Bernard) dotyczący SCP-PL-GŚ-EX-J został poddany rewizji i usunięty z bazy danych.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported