Struktura zatrudnienia

Strona została zarchiwizowana z powodu jej przedawnienia.

Po więcej informacji odnoście zarchiwizowanych SCP, prosimy sprawdzić FAQ lub hub Archiwum SCP

Przegląd

Poniżej opisane zostały istniejące w Fundacji poziomy upoważnienia, przydziały oraz funkcje, które decydują o tym, do jakich informacji dany pracownik posiada dostęp. Warty zapamiętania jest fakt, iż upoważnienie samo z siebie nie udziela pracownikowi dostępu do wszystkich informacji objętych odpowiednią klasyfikacją; udzielony dostęp dotyczy jedynie wiedzy, która danemu pracownikowi jest niezbędna. Określaniem owej potrzeby według danego wydziału zajmują się wyznaczeni pracownicy ds. przepływu informacji danych departamentów.

Poziom 0. (Dane oficjalne)

Funkcje pracowników z upoważnieniem poziomu 0. nie wymagają od nich dostępu do informacji o obiektach, które zostały przez Fundację zabezpieczone. Upoważnienie poziomu 0. przyznawane jest zazwyczaj pracownikom biurowym, obszaru logistycznego oraz gospodarczego placówek, w których nie można uzyskać dostępu do danych operacyjnych.

Poziom 1. (Poufne)

Upoważnienie poziomu 1. przyznawane jest pracownikom pracującym w pobliżu obiektów, aczkolwiek nieposiadającym bezpośredniego, niebezpośredniego ani informatywnego dostępu do zabezpieczonych podmiotów. Upoważnienie to zazwyczaj posiadają pracownicy biurowi, obszaru logistycznego oraz gospodarczego, których stanowiska wymagają dostępu do informacji poufnych lub znajdują się w placówkach, w których zabezpieczone są obiekty.

Poziom 2. (Zastrzeżone)

Upoważnienie poziomu 2. przyznawane jest pracownikom ochrony i naukowym, których stanowiska wymagają bezpośredniego dostępu do informacji o zabezpieczonych obiektach i bytach. Upoważnienie to posiada większość pracowników naukowych, agentów polowych oraz specjalistów ds. przechowywania.

Poziom 3. (Tajne)

Upoważnienie poziomu 3. przyznawane jest starszym stażem pracownikom ochrony i naukowym, których stanowiska wymagają dostępu do szczegółowych informacje o źródłach, okolicznościach pozyskania i planach strategicznych względem zabezpieczonych obiektów. Upoważnienie to posiada większość starszych stażem pracowników ochrony, naukowych, menedżerów projektów, operatorów Sił Reagowania i Mobilnych Formacji Operacyjnych.

Poziom 4. (Ściśle tajne)

Upoważnienie poziomu 4. przyznawane jest starszym stażem pracownikom administracyjnym, których stanowiska wymagają dostępu do wszystkich informacji wywiadowczych lub strategicznych odnośnie do działalności Fundacji i projektów badawczych w zakresie odpowiednich placówek bądź regionalnym. Upoważnienie to posiadają zazwyczaj tylko Dyrektorzy Placówek, Dyrektorzy Bezpieczeństwa oraz Dowódcy Mobilnych Formacji Operacyjnych.

Poziom 5. (Thaumiel)

Upoważnienie poziomu 5. przyznawane jest najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Upoważnienie to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady O5 i wybranego personelu.

Przydziały

Przydziały pracowników zależą od tego, jak daleko ze względu na stanowisko znajdują się od niebezpiecznych anomalii, bytów czy artefaktów.

Klasa A

Pracownicy klasy A uznawani są za niezbędnych do przeprowadzania strategicznych operacji Fundacji i nie posiadają bezpośredniego dostępu do żadnych anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasy A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii (np. w placówce znajdują się jednostki przechowawcze), nie ma on prawa wstępu do sektorów placówki, w których anomalie są zabezpieczone i musi cały czas przebywać w bezpiecznych rejonach placówki. W razie sytuacji krytycznej pracowników klasy A należy w trybie natychmiastowym ewakuować do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca poza placówką. Członkowie Rady O5 przydzieleni są zawsze do klasy A.

Klasa B

Pracownicy klasy B uznawani są za niezbędnych do przeprowadzania lokalnych operacji Fundacji i mogą otrzymać dostęp do zabezpieczonych obiektów, które zostały wcześniej poddane kwarantannie i oczyszczone ze wszelkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków memetycznych. W razie uszkodzenia przechowalni lub podjęcia wrogiego działania wobec Fundacji przez inną grupę pracowników klasy B należy jak najszybciej ewakuować do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca poza placówką.

Klasa C

Pracownicy klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne. Pracownicy klasy C, którzy weszli w kontakt z obiektem stwarzającym zagrożenie memetyczne lub wpływającym na działanie umysłu, powinni zostać poddani obowiązkowej kwarantannie i ewaluacjom psychiatrycznym; potrzebę tę określają pracownicy ochrony. W razie uszkodzenia przechowalni lub podjęcia wrogiego działania wobec Fundacji przez inną grupę pracowników klasy C, którzy nie biorą udziału w działaniach obronnych, należy albo zgłosić do bezpiecznego, zamkniętego rejonu, albo ewakuować przy pomocy przebywających w placówce pracowników ochrony (ta opcja zalecana jest w razie uszkodzenia całości placówki bądź innej katastrofy).

Klasa D

Pracownicy klasy D to personel do utylizacji, wykorzystywany do obchodzenia się ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami. Pracownicy klasy D nie mogą wejść w kontakt z pracownikami klasy A ani B. Pracownicy ci są zazwyczaj rekrutowani z zakładów penitencjarnych na całym świecie; są to osoby zazwyczaj skazane za brutalne przestępstwa, a najczęściej osadzeni w celach śmierci. W razie potrzeby Protokół 12 umożliwia rekrutację pracowników klasy D także z innych źródeł — np. więźniów politycznych, uchodźców czy cywilów —. Osoby te mogą znaleźć się pod opieką Fundacji pod racjonalnym, acz także możliwym do zanegowania, powodem. Pracownicy klasy D muszą być regularnie poddawani obowiązkowym badaniom psychiatrycznym, a pod koniec miesiąca muszą zostać zneutralizowani przez pracowników ochrony lub medyków. W razie wystąpienia katastrofy w placówce pracowników klasy D należy w trybie natychmiastowym zneutralizować, o ile obecni pracownicy ochrony nie widzą dla nich innego zastosowania.

Klasa E

Pracownicy klasy E to personel tymczasowy. Przydział ten dotyczy agentów polowych i pracowników zabezpieczających, którzy zostali wystawieni na potencjalnie niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczania obiektu. Pracowników klasy E należy poddać kwarantannie najszybciej jak to możliwe, a następnie obserwować i analizować celem zauważenia u nich wszelkich niebezpiecznych zmian behawioralnych, osobowościowych i fizjologicznych. Pracownicy ci mogą powrócić na służbę wyłącznie po wydaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez komisję lekarską.

Funkcje personelu

Ogólny podział pracowników ze względu na funkcję.

Personel placówki

Specjalista ds. przechowywania

Specjaliści do spraw przechowywania pełnią w Fundacji dwie role. Pierwszą jest ich członkostwo w zespołach zabezpieczających, które wzywane są do potwierdzonych anomalii, by je zabezpieczyć i zaprojektować dla nich wstępne przechowalnie, a następnie przetransportować do najbliższych placówek przechowawczych Fundacji.

Drugą jest gotowość inżynierów oraz techników do projektowania, ulepszania i konserwowania jednostek i planów przechowawczych dla obiektów zabezpieczonych przez Fundację.

Naukowiec

Naukowcy przynależą do Wydziału Naukowego Fundacji. Rekrutowani są spośród najinteligentniejszych i najlepiej wyszkolonych badaczy z całego świata. Są wśród nich specjaliści każdej istniejącej dziedziny; począwszy od chemików i botaników, poprzez ezoteryków, a kończąc na fizykach teoretycznych i ksenobiologach. Celem projektów badawczych Fundacji jest lepsze zrozumienie niewyjaśnionych anomalii i sposobów ich funkcjonowania.

Funkcjonariusz ochrony

Funkcjonariusze ochrony — często określani po prostu jako strażnikami — mają za zadanie sprawowanie fizycznej i informatywnej kontroli bezpieczeństwa nad projektami, operacjami i zasobami ludzkimi Fundacji. Zazwyczaj rekrutowani są z instytucji wojskowych, porządkowych i korekcyjnych. Na przeszkolenie pracowników ochrony składa się ich trening w używaniu wszelkich rodzajów broni oraz egzekwowania protokołów awaryjnych, przygotowywanych z myślą o neutralizacji zagrożenia stwarzanego zarówno przez uszkodzenia przechowalni, jak i wrogie względem Fundacji działania. Funkcjonariusze ochrony odpowiedzialni są również za bezpieczeństwo informacji; przykładowo muszą odpowiednio zareagować na umieszczenie poufnych dokumentów w złych miejscach oraz przygotowywać systemy komputerowe placówek, by ryzyko włamania się do nich z zewnątrz zredukowane było do absolutnego minimum. Strażnicy stanowią pierwszą linię obrony placówki przeciwko atakom na nią grup wrogich wobec Fundacji.

Funkcjonariusz taktyczny

Siły reagowania — lub zespoły taktyczne — to elitarnie wyszkolone, ciężkozbrojne formacje bojowe, których zadaniem jest eskortowanie zespołów zabezpieczających, kiedy zaistnieje zagrożenie ze strony wrogiego obiektu bądź jednej z Podobnych Organizacji. Funkcjonariusze ci będą bronili placówek Fundacji przeciwko wrogim wobec nich działaniom. Siły reagowania to swoiste formacje wojskowe, stacjonujące w ważniejszych placówkach Fundacji i w każdej chwili gotowe do podjęcia ww. przedsięwzięć.

Personel polowy

Agent polowy

Agenci polowi to oczy i uszy Fundacji. Zostali przeszkoleni, by móc znajdować i dochodzić do źródeł na podstawie oznak oddziaływania anomalii. Pracownicy ci są często zakonspirowani w lokalnych lub regionalnych siłach porządkowych, ratownictwa medycznego itp. Jako pracownicy o utajnionej tożsamości agenci polowi zazwyczaj nie są odpowiednio wyposażeni, by móc wchodzić w kontakt z anomaliami o statusie potwierdzonym. Po zlokalizowaniu i odizolowaniu anomalii agenci polowi najczęściej wzywają posiłki z najbliższych jednostek polowych zespołów zabezpieczających, które są w stanie anomalie zabezpieczać.

Operator Mobilnej Formacji Operacyjnej

Mobilne Formacje Operacyjne to specjalistyczne jednostki składające się z doświadczonych pracowników polowych z całej Fundacji. Zadaniem formacji operacyjnych jest reagowanie na zagrożenia o określonej naturze. W ich składach mogą znajdować się naukowcy polowi, specjalizujący się w pracy z danym rodzajem anomalii, a nawet ciężkozbrojne pododdziały bojowe, od których oczekuje się zabezpieczania określonych rodzajów wrogich anomalii. Zobacz dokumentacje Formacji Operacyjnych dla szczegółowych informacji.

Administracja

Dyrektor placówki

Dyrektorzy istotnych placówek Fundacji to najważniejsi ich pracownicy, odpowiedzialni są za działalność i bezpieczeństwo placówki oraz wszelkie zabezpieczone w niej anomalie i aktywne projekty. Wszyscy dyrektorzy wydziałów odpowiadają przed Dyrektorem Placówki, który z kolei odpowiada przed Radą O5.

Członek Rady O5

Rada O5 to komitet, na który składają się najważniejsi dyrektorzy Fundacji. Pracownicy ci posiadają pełny dostęp do wszystkich informacji związanych z zabezpieczonymi obiektami, nadzorują wszystkie operacje Fundacji na świecie oraz ustalają plany strategiczne obszarów jej działalności. Z związku z ich stanowiskami członkowie Rady O5 nie mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z żadnym zabezpieczonym obiektem. Ponadto tożsamości wszystkich pracowników Rady O5 są poufne; do osób tych należy zwracać się wyłącznie po ich numerycznym oznaczeniu (od O5-1 do O5-13).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported