Zasady

Zasady witryny SCP-PL to spis najważniejszych praw i obowiązków użytkownika, reguł postępowania i obowiązujących procedur. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, obowiązkowo musisz zapoznać się z poniższą treścią. Nieznajomość zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

1. Zasady ogólne

 • 1.1. Witryna SCP-PL jest dobrem wspólnym wszystkich użytkowników. Każdy jest zobowiązany znać i respektować zasady, szanować witrynę, innych członków i dbać o dobre imię społeczności.
 • 1.2. Administracja strony nie stanowi właścicieli strony, pełniąc jedynie funkcję zarządzającą.
 • 1.3. Witryna posiada obowiązujące ograniczenie wiekowe. Użytkownicy mogą dołączać do witryny od skończenia 15 roku życia. Dołączenie do witryny przed ukończeniem 15 lat jest zabronione.
 • 1.3. SCP-PL to witryna fikcji literackiej, służąca tworzeniu i zapoznawaniu się z treścią związaną z uniwersum Fundacji SCP. Dzieła o tematyce innej niż wymieniona są zabronione z wyłączeniem dedykowanych dla nich wątków.
 • 1.4. Poszczególne, obowiązujące procedury zostały opisane w dedykowanych dla nich stronach, nazywanymi Poradnikami. Użytkownik zobowiązany jest znać i na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę związaną z ich zawartością w przypadku wprowadzenia zmian.
 • 1.5. Zabronione jest posiadanie na witrynie więcej niż jednego konta. W przypadku utraty dostępu do konta i konieczności stworzenia nowego, należy poinformować o tym fakcie administrację witryny; w takim przypadku stare konto zostanie usunięte z listy członków i będziesz mógł kontynuować na nowym koncie.
 • 1.6. Świadome posiadanie więcej niż jednego konta w celu ominięcia nałożonej kary, procedury dyscyplinarnej, bądź jakiegokolwiek działania niezgodnego z zasadami, skutkuje permanentnym zablokowaniem użytkownika.
 • 1.7. Każdy nowy użytkownik składający aplikację zobowiązany jest podać tajne hasło, aby dołączyć do projektu. Dzielenie się nim z innymi osobami celem ułatwienia ich przyjęcia bądź publiczne rozpowszechnianie jest zabronione pod groźbą blokady konta do 1 roku.

2. Zachowanie

 • 2.1. Użytkownik bez względu na wiek zobowiązany jest zachowywać się w sposób dojrzały i kulturalny. Wszelkie zachowania prowokacyjne, wykazujące brak kultury osobistej, atakujące innych użytkowników odnosząc się do ich osoby, osobistych przekonań i działalności na witrynie są surowo zabronione.
 • 2.2. Każdy ma prawo nie zgodzić się z opinią innego użytkownika i członka administracji, dopóki zachowuje przy tym kulturę wypowiedzi, i tworzy tę wypowiedź w sposób konstruktywny i nieobraźliwy.
 • 2.3. Wszystkie dzieła na witrynie posiadają możliwość oceniania ich przez dowolnego członka SCP-PL. Ocenianie może odbywać się z dowolnego powodu, o ile jego głos bazuje na sformułowanej przez użytkownika opinii na temat ocenianego dzieła. Zabrania się głosować na podstawie opinii na temat autora dzieła na podstawie chęci zmanipulowania średniej ocen, na zasadzie „odwetu” za wystawienie oceny negatywnej lub na podstawie chęci zmniejszenie różnicy punktowej pomiędzy danymi dziełami.
 • 2.4. Podczas oceny pracy, oceniający powinienem brać pod uwagę jedynie samo dzieło i elementy z nim związane. Ocenianie na podstawie pośrednich elementów, takie jak tożsamość autora, jest zakazane.
 • 2.5. Każdy użytkownik SCP-PL może skomentować każdą pracę w dowolny sposób, o ile nie złamie przy tym przyjętych reguł postępowania.
 • 2.6. Użytkownik sam pracuje na swoją opinię i jest za nią odpowiedzialny. Sposób postępowania użytkownika stanowi podstawę do tego, w jaki sposób inni członkowie będą go postrzegać.

3. Forum

 • 3.1. Istniejące na witrynie forum jest podstawowym narzędziem komunikacji między użytkownikami. Obowiązujące na forum zasady zachowania są identyczne, co na reszcie witryny. Poszczególne kategorie forum mogą posiadać swoje specjalne zasady, które są opisane w przypiętych i wyróżnionych wątkach na górze danej kategorii.
 • 3.2. Należy przestrzegać tematyki poszczególnych kategorii. Wielokrotne nieprzestrzeganie tej reguły stanowi podstawę do interwencji administracyjnej.
 • 3.3. Spam wątkami/postami jest zabroniony. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z forum celem sprawdzenia, czy wątek o danej tematyce już istnieje. Kilkukrotna publikacja wątku odnoszącego się do tej samej treści (krytyka, pomysł itd.) jest zabronione.
 • 3.4. Ogólne wytyczne dotyczące wątków:
  • Zamiast odpowiadać do swojego postu, należy edytować go poprzez „opcje”;
  • Opis wątku powinien zajmować jedynie tyle miejsca, ile jest wymagane;
  • Grafiki należy umieszczać w spojlerach.
  • Długie posty należy zamykać w spojlerach.
 • 3.5. Wątek łamiący zasady zostanie zamknięty i zablokowany przez członka administracji oraz przeniesiony do odpowiedniej, ukrytej kategorii.
 • 3.6. Wątki i posty nie mogą być usuwane przez użytkowników. W sytuacjach braku podstaw do działań dyscyplinarnych, jak przypadkowe stworzenie duplikatu postu, istnieje możliwość ich usunięcia przez kontakt z administracją. W przypadku podstaw do działań dyscyplinarnych, post zostanie schowany i zachowany jako dowód zajścia sytuacji.

4. Pisanie

 • 4.1. Każdy członek projektu ma prawo tworzyć i publikować dzieła na witrynie.
 • 4.2. Przed przystąpieniem do tworzenia swojego dzieła pod postacią raportu SCP należy obowiązkowo zapoznać się z poradnikiem Jak napisać SCP.
 • 4.3. Prace na forum należy publikować przy użyciu witryny SCP-PL Sandbox II lub innego projektu o identycznej funkcji. Dozwolone jest korzystanie z innych programów do edycji tekstu, jednak ostatecznie praca powinna znaleźć się na witrynie Sandboxa. Witryna SCP-PL Sandbox II posiada swoje własne zasady, wyszczególnione na jej stronie głównej, których użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać.
 • 4.5. Jakość publikowanych prac powinna być akceptowalna. Oznacza to stosowanie się do wytycznych, zachowanie dobrej jakości. Publikowanie dzieł dobrej jakości, lecz słabej treści, nie stanowi nigdy podstawy do ukarania użytkownika. Masowe publikowanie dzieł bardzo słabej jakości bez widocznej poprawy mimo pomocy użytkowników, wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji związanych z brakiem znajomości treści obowiązkowych poradników.
 • 4.6. Celem zachowania jakości na witrynie obowiązują procedury odnoszące się usuwaniu treści niskiej jakości oraz łamiącej zasady. Informacje dotyczące usuwania znajdują się w poradniku Omówienie usuwania treści.
 • 4.7. Żadnemu użytkownikowi nie wolno popełnić plagiatu innego dzieła. Za „popełnienie plagiatu” uznaje się skopiowanie lub obszerne merytorycznie zapożyczenie treści z innej pracy bez zgody jej autora, a następnie przedstawienie jej jako dzieła własnego.
 • 4.8. Użytkownicy chcący podjąć się tłumaczenia dzieła oryginalnego z innej witryny SCP zobowiązani są zaznajomić się z poradnikiem Tłumaczenie dzieł SCP.
 • 4.9. Każdy może krytykować dzieło innego użytkownika przed jego publikacją. Użytkownik chcący tego dokonać musi obowiązkowo zapoznać się z poradnikiem Krytykowanie.

5. Edycje

 • 5.1. Każdy użytkownik ma prawo do dowolnego edytowania i cofania wszelakich edycji dokonanych na swoich dziełach. W przypadku chęci wprowadzenia większych zmian bądź ponownego napisania danego dzieła użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z poradnikiem Omówienie przepisywania artykułów
 • 5.2. Wskazane jest uzupełnianie opisu wprowadzanych zmian, widniejącego na dole strony edycji. Wprowadzony opis zostanie wyświetlony w historii zmian i pomoże zorientować się użytkownikom oraz administracji we wprowadzonych w artykule edycjach.
 • 5.3. Zabronione jest usuwanie edycji naniesionych w formie interwencji administracji.
 • 5.4. Dodawanie tagów do swoich dzieł jest dozwolone, lecz zalecane jedynie w przypadku użytkowników znających system obowiązujących tagów. Nagminne dodawanie niewłaściwych tagów może stanowić podstawę do interwencji administracji.
 • 5.5. Drobne zmiany czyichś artykułów mogą być wprowadzane bez porozumienia z autorem czy administracją. Istotne zmiany muszą być ustalone z tymi osobami przed ich wprowadzeniem. Zmiany wprowadzane bez zezwolenia są traktowane jako wandalizm i są zabronione.
 • 5.6. W przypadku prac kolaboracyjnych każdy ma prawo dodawać własne treści. Dzieła takowe oznaczone są tagiem: „kolaboracja”. Treści substandardowe mogą zostać usunięte przez oryginalnego autora dzieła lub przez przedstawiciela administracji — i wyłącznie przez te osoby.

6. Administracja witryny

 • 6.1. Osoby zarządzające witryną nazywane są Przedstawicielami Administracji (PA). Dokładne informacje odnośnie poszczególnych stanowisk i ich kompetencji znajdują się w poradniku Struktura Administracji.
 • 6.2. Administracja nie jest zwolniona z przestrzegania zasad regulaminu i witryny. Wszelkie działania podjęte przez członka administracji nie zgodne z ideą zasad strony będą traktowane surowiej niż podjęte przez zwykłego użytkownika. W przypadku negatywnego podejścia do użytkownika ze strony członka administracji bądź zauważenia jego nieakceptowalnego zachowania fakt ten należy natychmiast zgłosić innemu PA.
 • 6.3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania oficjalnych zarządzeń i decyzji administracji. Posty i strony stanowiące oficjalną pozycje członka administracji są jasno oznaczone w ich funkcji; nie wszystkie wiadomości członków PA automatycznie oznaczają wiadomość administracyjną.
 • 6.4. Kontakt z administracją można przeprowadzić za pośrednictwem Strony Kontaktowej, gdzie zostały wyszczególnione osobiste kompetencje danego PA.
 • 6.5. Każdy użytkownik niebędący przedstawicielem administracji ma prawo zgłosić podejrzenie pogwałcenia zasad przez innego użytkownika. Użytkownicy niebędący przedstawicielami administracji nie mogą oficjalnie reagować na pogwałcenia regulaminu.
 • 6.6. Użytkownicy są zobowiązani znać i rozpoznawać aktualnych członków administracji witryny.
 • 6.7. Pierwsza część kodu do aplikacji to Tetri.

7. Polityka czynności dyscyplinarnych

 • 7.1. Każdy użytkownik nieprzestrzegający zasad zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany stosownie do przewinienia.
 • 7.2. Standardowa procedura dyscyplinarna przedstawia się w następujący sposób:
  • Ostrzeżenie
  • Wyrzucenie z członków witryny (z możliwością natychmiastowego powrotu)
  • Ban krótkookresowy (24 godziny — tydzień)
  • Ban średniookresowy (tydzień — miesiąc)
  • Ban długookresowy (miesiąc — rok)
  • Ban permanentny
 • 7.3. Przed nałożeniem blokady na konto użytkownika w większości przypadków przedstawiciel administracji poprosi właściciela tego konta o zmianę zachowania na poprawne. Blokada konta najczęściej nałożona zostanie za zignorowanie polecenia przedstawiciela administracji, które wydane zostanie w związku z nieprzepisową aktywnością użytkownika na witrynie.
 • 7.4. Użytkownik zawsze zostanie poinformowany o długości i powodzie blokady.
 • 7.5. Jeżeli dane przewinienie zostanie uznane za wyjątkowo rażące, wobec użytkownika zostanie nałożona sankcja „wyższego szczebla” z pominięciem łagodniejszych kar.
 • 7.6. Blokady konta nałożone za niespełnianie wymogu wiekowego zostają nałożone na okres odpowiedni do ukończenia przez użytkownika 15 roku życia. Administracja zazwyczaj wyśle wiadomość z zapytaniem o datę urodzin celem ustalenia dokładnej daty zakończenia blokady.
 • 7.7. Każdy użytkownik ma prawo odwołać się do decyzji administracji odnośnie nałożonej kary. Zostanie ona następnie rozpatrzona przez odpowiednio uprawnione osoby i właściwie do decyzji rozpatrzona bądź odrzucona.
 • 7.8. Blokady konta za niespełnianie wymogu wiekowego nie podlegają zdjęciu przed ukończeniem przez użytkownika 15 roku życia.
 • 7.9. Po usunięciu blokady konta użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przez administrację.
 • 7.10. Aby zostać ponownie przyjętym do projektu po zdjęciu blokady, należy ponownie złożyć aplikację.
 • 7.11. (ad. 1.5) W przypadku stwierdzenia używania przez jedną osobę więcej niż jednego konta, administracja zablokuje permanentnie każde dodatkowe.
 • 7.12. Tworzenie nowych kont celem ominięcia nałożonej blokady skutkuje zmianą wyznaczonego jej okresu na ban permanentny. Blokada ta nie podlega apelacjom. Dodatkowe konto jest blokowane zgodnie z punktem 7.11.
 • 7.13. Blokada permanentna na SCP-Wiki.net.pl przekłada się na korzystanie z witryny Sandbox SCP-PL II, gdzie również jest nakładana na konto użytkownika.
 • 7.14. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi do 5 dni na administracyjne pytanie dotyczące wieku użytkownika, zostanie on przezornie wyrzucony z projektu. Działanie to ma na celu zapobiegnięcie ewentualnym przypadkom ignorowania poleceń administracji bądź próbom ucieczki.

Dołączając do projektu zgadzasz się przestrzegać wszystkich wymienionych wyżej zasad i norm postępowania. Jeżeli nie godzisz się na przestrzeganie zasad witryny bądź ich części, nie ma powodu, dla którego powinieneś uczestniczyć w tym projekcie.


Administracja zastrzega sobie prawo do zmieniania, usuwania, dodawania nowych zasad czy przywrócenia starych. O wszelkich zaistniałych zmianach administracja informuje poprzez Ogłoszenia Administracyjne bądź wątek dyskusyjny strony zasad (najczęściej). Jeżeli masz wątpliwości, pytania odnośnie obecnie obowiązujących zasad, skontaktuj się z wybranym administratorem: Kontakt.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported