[USUNIĘTO PROTOKOŁEM 4000-ESHU]
ocena: +21+x

.

TabooWarningfix.png

Up-in-the-Air_Gabriela-Pinto_CC2_edited2.jpg

Ryc. 1.1. Miejscowy humanoid manifestujący się w powietrzu.


Identyfikator podmiotu: Ograniczone zgodnie z protokołem 4000-Eshu.

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Opisana poniżej lokalizacja pozawymiarowa, a także zawarte w niej podmioty i punkty orientacyjne są zagrożeniem nomenklaturowym (Klasy Eshu), dlatego nie można się do nich odwołać żadną nazwą, tytułem, bądź określeniem. Tylko opisy mogą być używane w odniesieniu do lasu poza przestrzenią normatywną i jego okolicznych podmiotów. Zmiany w opisach muszą być dokonywane za każdym razem, gdy opisywany jest podmiot. Opisy mogą być kodowane dla jasności,1 a także korzystać z barwnego opisu celem zróżnicowania nomenklaturowego.

W przypadku nomenklaturowego naruszenia zabezpieczeń, standardowy protokół zabezpieczania klasy Eshu powinien zostać przeprowadzony przez osobę odpowiedzialną za przełamanie. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie wykonać procedury, odpowiedzialność spoczywa na najbliższym krewnym tej osoby.

Jeśli osoba odpowiedzialna za naruszenie nie zna najbliższego krewnego, nazwisko danej osoby powinno zostać usunięte z wszystkich istniejących dokumentów i zapisów; innym osobom nazywającym się tak samo należy podać środki amnezyjne typu G i przypisać im nowe tożsamości.

Zgodnie z Rozkazem O5-4000-F26, co najmniej raz do roku ekspedycja powinna zostać zorganizowana do dziwnego i niebezpiecznego obszaru leśnego aby zlokalizować wszelkie odstępstwa od bazowej anomalii. Ze względu na wysokie ryzyko związane z wejściem do miejsca, w którym żyją bezimienni, personel wysłany w celu przeprowadzenia badań musi być przeszkolony ze Standardowego Protokołu Eksploracyjnego jak opisano w 4000-SEP.

Nieautoryzowana dokumentacja lasu znalezionego w kominku musi zostać kontrolowana za pomocą standardowego protokołu zabezpieczania informacji. Nieautoryzowanym jednostkom posiadającym wiedzę o Procedurze 4000-Halloway mają zostać podane preparaty amnezyjne2 i mogą one zostać wypuszczone po okresie rehabilitacji.

Opis: SCP o którym mowa to wielowymiarowy zalesiony obszar z licznymi anomalnymi cechami, wliczając zjawisko zagrożenia nomenklaturowego. Ta anomalna lokacja jest dostępna po wykonaniu 4000-Halloway (patrz dokument DOC-4000-H). Po zakończeniu procedury, podmioty wyjdą ze zniszczonej ceglanej studni, przymocowanej do podłoża lasu.

Jedynym sposobem na niezawodne przemierzanie niezwykłego terenu jest użycie jedynej ścieżki. Eksploracje które odbiegały od wspomnianej trasy spowodowały natychmiastową utratę kontaktu z jej uczestnikami. Jedyną bezpieczną drogę można przemierzać tylko w jednym kierunku, a wszelkie próby zawrócenia i powrotu, spowodują podobną utratę kontaktu.

Nienazwany świat nie przestrzega ograniczeń przestrzeni liniowej. Starania kartograficzne doprowadziły do zarejestrowania różnych tras z każdą inną ekspedycją, części obowiązkowego szlaku które powinny logicznie się nakładać lub przecinać, nie robią tego.3 Jedyną spójnością w układzie jest punkt startowy, znajdujący się po obu stronach głównej drogi.

Jedyną drogą, by bezpiecznie opuścić lasy bez nazwy po rozpoczęciu wędrówki, jest przejście całej długości i dojście do miejsca z którego zacząłeś na przeciwległym końcu.

Różnorodne, anomalne jednostki środowiska bez nazwy zostały udokumentowane. Miejscowe podmioty często doznają zmian fizycznych gdy są nieobserwowane, co utrudnia badaczom okreslenie które zarejestrowane jednostki są unikalnymi istotami, a które nowymi iteracjami starych. Podmioty twierdzą, że nie mają kontroli nad zmianami i często wyrażają niezadowolenie gdy się pojawią.

Miejscowe podmioty często blokują ścieżkę, którą przechodzą uczestnicy, czyniąc koniecznym interakcje uczestników z nimi, w celu dokonania kroczenia na przód. Miejscowe podmioty są mądre i często temperamentne, lecz interakcja z nimi może być bezpieczna tak długo, jak środki bezpieczeństwa 4000-SEP są przestrzegane.4 Konsekwencje zlekceważenia danych środków ostrożności będą się różnic w zależności od charakteru urażonego podmiotu: stopnie odwetu napotkane przez badaczy obejmują, nagany słowne, akty przemocy oraz anomalne zmiany fizyczne, psychiczne bądź nomenklaturowych atrybutów podmiotu.

Po zastosowaniu spójnej nomenklatury mogą pojawić się różnorakie anomalne zjawiska nienazywalnego królestwa, jego podmioty, bądź charakterystyczne cechy. Te zjawiska są dalej słabo poznane, częściowo ze względu na zakaz eksperymentów nomenklaturowych wynikający z rozkazu O5-4000-F26.

Udokumentowane zjawiska nomenklaturowe obejmują:

 • Epizodyczne bóle głowy.
 • Audiowizualne halucynacje, zazwyczaj obejmujące środowisko i podmioty opisane spójną nomenklaturą. W nielicznych przypadkach odnotowano również halucynację fantomowe i smakowe.
 • Nagłe rozpoczęcie amnezji psychogennej.
 • Rozwój nieludzkich cech fizycznych, takich jak pióra i woreczki pyłkowe.
 • Rozwój biologicznych komponentów na niebiologicznych nośnikach, na których zapisano bądź zarejestrowano spójną nomenklaturę.
 • Nagłe i mimowolne przeniesienie narażonych jednostek do dziczy nienazywalnych rzeczy bez skorzystania z Procedury 4000-Halloway.
 • Manifestacja różnej roślinności w wewnętrznych przestrzeniach, gdzie zastosowano spójną nomenklaturę.
 • Nagłe przeniesienie się rodzimych przedmiotów na obszar w którym zastosowano spójną nomenklaturę.
 • Biologiczna fuzja narażonych podmiotów z rodzimymi przedmiotami.
 • Biologiczna fuzja rodzimych podmiotów z architektonicznymi przestrzeniami w których zastosowano spójne nazewnictwo.
 • Ekstremalny niedobór żelaza, przy braku innych oczekiwanych środków ubocznych.

Rozkaz O5-4000-F26 został ratyfikowany przez Radę Nadzorczą w 1954 roku. Poprawka z 1970 roku wymaga aby O5-4000-F26 otrzymywał jednogłośne poparcie Rady co 10 lat, aby pozostał w mocy. Do dziś żadne notatki dotyczące O5-4000-F26 nie zostały rozpowszechnione dla niższych poziomów upoważnienia.


.


.

.


.

.


.

.


.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported