Propozycja Wrong
ocena: +4+x

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Półroczna Aktualizacja Zabezpieczeń: rozpoczęto randomizację numerów obiektów. Do czasu zakończenia aktualizacji bezpieczeństwa wszystkie pliki są zablokowane. W przypadku nagłych aktualizacji należy uzyskać dostęp do Awaryjnego Systemu Archiwizacji Danych (EDAS).

— Maria Jones, Dyrektor, RAISA


> 1635 pozostałych obiektów. Obiekt numer "SCP-001" wybrany.
> 1 plik zidentyfikowany przy wyszukaniu "SCP-001".

> Wybrano plik "SCP-001".
> Inicjowanie automatycznej randomizacji numerów obiektu.
> Skanowanie pliku w poszukiwaniu frazy "SCP-001"……


Boxer%20Peking.jpg

Zakazane Miasto, Pekin. Miejsce, w którym nastąpiło zdefiniowanie SCP-001 i ratyfikacja Konwencji Zakazanego Miasta.

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Euclid

Wymagane Upoważnienie: Poziom 5

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-001 nie można zabezpieczyć w sposób konwencjonalny i nie wiadomo, czy nie wystąpi w przyszłości. W związku z tym należy przyjąć wobec niego podejście reaktywne, w którego skład wchodzą następujące rozdziały Konwencji Zakazanego Miasta:

 1. Zapobieganie i zminimalizowanie warunków sprzyjających możliwości ponownego wystąpienia SCP-001 lub podobnego zjawiska poprzez Rozdział I Konwencji Zakazanego Miasta.
 2. Pokierowanie transformacją i ujednoliceniem organizacyjnym po wdrożeniu I Rozdziału Konwencji Zakazanego Miasta, poprzez odpowiednio II i III Rozdział Konwencji Zakazanego Miasta.

Wszystkie wyżej wymienione rozdziały Konwencji Zakazanego Miasta nie mogą być zmieniane bez jednomyślnej zgody całej Rady O5.

Opis: SCP-001 jest Scenariuszem Restrukturyzacji Rzeczywistości Klasy CK, który wygenerował obecną rzeczywistość poprzez zmianę poprzedniej iteracji rzeczywistości. W oparciu o zeznania z pierwszej ręki, SCP-001 wystąpił 1 czerwca roku 1900 Anno Domini poprzedniej rzeczywistości. SCP-001 spowodował, że wszystkie przyczyny, wydarzenia, odniesienia do i Wojny Okultystycznej (zwanej "Piątą Wojną Okultystyczną" w poprzedniej rzeczywistości) zostały usunięte i zastąpione różnymi anomaliami i nieanomaliami w obecnej rzeczywistości.

Wiedza Fundacji dotycząca i Wojny Okultystycznej pochodzi z anegdotycznych relacji trzynastu nieanomalnych ludzkich istot, które zachowywały swoje wspomnienia z poprzedniej iteracji rzeczywistości poprzez zjawisko mogące być określane jako "częściowa odporność na SCP-001". Jednakże mechanizm za to odpowiadający jest nieznany, choć nie ma być uznawany za anomalny, zgodnie z decyzją Rady O5. Wysiłki mające na celu zidentyfikowanie dodatkowych osób (jeśli takowe istnieją) posiadających również częściową odporność na SCP-001 zostały wstrzymane na czas nieokreślony, zgodnie z decyzją Rady O5.

Poniżej znajduje się skrócona lista wydarzeń mających miejsce podczas i Wojny Okultystycznej i ich prawdopodobnych odpowiedników w obecnej rzeczywistości; zobacz Dokument OWi, aby uzyskać rozszerzoną listę.

Przyczyna i pochodzenie SCP-001 są nieznane i nie mogą być ustalone. Nie wiadomo czy SCP-001 lub podobne zjawisko wystąpiło wcześniej lub może wystąpić w przyszłości. Ponadto nie wiadomo czy SCP-001 stanowi typowe czy nietypowe wystąpienie Scenariusza Restrukturyzacji Klasy CK. W przypadku, gdyby SCP-001 lub podobne zjawisko wystąpiło lub miało wystąpić, spekuluje się, że większość (jeśli nie wszyscy) ludzi i/lub innych istot rozumnych nie byłoby w stanie o nim i wydarzeniach jego poprzedzających pamiętać. Również nie można z pewnością stwierdzić czy ta częściowa odporność na SCP-001 miałaby zastosowanie do przyszłych wystąpień SCP-001 lub podobnych zjawisk.

Definicja SCP-001 została oficjalnie sformułowana przez Radę O5 po głosowaniu 5-4-4 wraz z ratyfikacją Konwencji Zakazanego Miasta 7 września roku 1901 Anno Domini.

Dodatek 1: Fragmenty Konwencji Zakazanego Miasta

ROZDZIAŁ I: FUNDACJA

Następujące organizacje mają zostać rozwiązane i zdezawuowane od swoich patronów, a ich personel i zasoby mają zostać scalone:

 • Fundacja Jej Królewskiej Mości Studiująca Cudaczności i Przywidzenia (HMFSCP);
 • Estate noir;
 • Carscy Prorocy;
 • Kaiserliches Deutsches Prüfamt für Paranormale Angelegenheiten (KDPPA);
 • Amerykańska Inicjatywa Bezpiecznego Przechowania (ASCI);
 • Komisja Cesarska ds. Transgresywnych Wydarzeń;
 • Królewskie Biuro ds. Chrześcijańskich Artefaktów;
 • Specjalna Komisja Śledcza Holenderskiej Kompani Wschodnioindyjskiej;
 • Towarzystwo Ekspedycyjne Afryki Wewnętrznej;
 • Rycerze Orderu Wojskowego Borja y Aragón;
 • Biuro Onmyō (陰陽寮);
 • Instytut Anormalności (異學會);
 • Zerowy Pułk Antykultowy.

Na ich miejsce ma powstać jedna unitarna organizacja.

Misją tej organizacji będzie zabezpieczenie i przechowywanie różnych anomalnych obiektów w celu ochrony Ludzkości przed nimi.

Ustalono, że nazwą stosowaną wobec tej organizacji będzie "Fundacja"; następujące alternatywne nazwy (tj. "Instytut", "Organizacja" i "Front") zostały zaproponowane i odrzucone.

Wspomniane wyżej trzynaście organizacji, z których powstanie nowa Fundacja, mają być odtąd określane "organizacjami prekursorskimi".

ROZDZIAŁ II: RADA O5

Tymczasowy zarząd Fundacji składa się z rady wykonawczej złożonej z trzynastu osób, po jednej z każdej organizacji prekursorskiej Fundacji.

Wspomniane trzynaście osób wchodzące w skład rady wykonawczej zostało wybranych ze względu na następujące kryteria:

 • Pełnienie pozycji przywódcy w odpowiedniej organizacji prekursorskiej Fundacji;
 • Posiadanie wspomnień dotyczących i Wojny Okultystycznej.

Przyszli członkowie tej rady wykonawczej nie są zobowiązani do posiadania obu wyżej wymienionych cech.

Ustalono, że nazwą stosowaną wobec tej rady wykonawczej będzie "Rada O5"; następujące alternatywne nazwy (tj. "Komitet Nadzorczy", "Rada 5 Poziomu" i "Dowództwo O5") zostały zaproponowane i odrzucone.

Funkcją Rady O5 ma być ułatwienie wstępnego procesu transformacji organizacji prekursorskich w Fundację.

Każdy członek Rady O5 będzie oznaczony rzymską cyfrą od Jeden do Trzynaście.

Wszelkie przyszłe organizacje włączone do Fundacji będą pozbawione prawa do reprezentacji w Radzie O5.

ROZDZIAŁ III: ORGANIZACJE

Grupy osób posiadające wiedzę o anomalnych zjawiskach, znajdujące się poza kontrolą Fundacji, mają być odtąd określane jako "Organizacje" (GoI).

Standardowym podejściem Fundacji do Organizacji ma być dążenie do ich zniszczenia, zakończenia działalności i/lub asymilacji ich personelu i zasobów.

Dodatek O5-(1-13): Notatki w sprawie SCP-001 dla przyszłych Nadzorców. Wyświetlany plik jest zależny od zalogowanego konta O5.

Weryfikacja upoważnienia logowania. Zidentyfikowano nadpisanie administratora (KOD WYJĄCEGO CZARNEGO KSIĘŻYCA). Wyświetlenie wszystkich plików.

Witaj O5-1

Do mojego następcy,

Jako główny redaktor SCP-001 napisałem już wszystko, co powinieneś wiedzieć. Po SCP-001, tylko trzynastu z nas wiedziało o tym i każdy z nas stał na szczycie swojej organizacji prekursorskiej. Z pewnością było nam pisane przejąć władzę i zjednoczyć się jako Fundacja.

Jak widać po głosowaniach, były jeszcze dwie inne alternatywy dla SCP-001 podczas naszej debaty w Pekinie. Zostały one ostatecznie odrzucone, ale Dwa i Dwanaście pozostawili swój ślad w historii Fundacji. Szkoda, że ograniczona znajomość języka angielskiego przez Dwanaście pozwolił mu jedynie na sformułowanie dość prostej wypowiedzi, w przeciwieństwie do wypowiedzi Dwójki i mojej. Niemniej jednak nasze inicjatywy zabrania głosu na pierwszym spotkaniu O5 zostaną zapamiętane i uhonorowane w prawie każdym artykule SCP, jaki kiedykolwiek zostanie napisany.

Co do misji Fundacji, mam nadzieję, że ty i twoi współpracownicy będziecie dalej kontynuować naszą pracę.

Witaj O5-2

Do mojego następcy,

Santayana kiedyś powiedział: "ten, kto nie pamięta przeszłości, będzie skazany na to, że ją przeżyje powtórnie". A teraz jako całość nie możemy pamiętać przeszłości. Ale czy ona się powtarza? Uważam że tak.

Czy w czasie II wojny światowej nie było kolejnego autorytarnego dyktatora terroryzującego Europę i czy w Chinach nie doszło znów do masakry? Oczywiście szczegóły są inne, a Ameryka nie rozpadła się przez całą tę wojnę. Lecz może ta wojna domowa powtórzyła się za twojego życia albo powtórzy się wkrótce. Albo ta przeskalowana potyczka to było to. To wciąż pozostawia Fabrykę, ale ona jest mocno iluzoryczna.

Produkt anomalii powinien być anomalią samą w sobie; SCP-001 i ten świat nie są wyjątkami. Kawałek po kawałku, ten świat cofa się i powtarza. Dla każdego SCP niebędącego (choćby w minimalnym stopniu) pod naszą kontrolą, ten proces trwa. Do tego czasu w systemie będzie panował chaos. Raz zaproponowałem, abyśmy poprowadzili świat z powrotem do pierwotnego stanu, ale pozostali nie zgodzili się na takie ustanowienie tyranii. Ostatecznie, zgodziłem się. Nie ma potrzeby walczyć o moje poglądy. Nic nie zmieni tego procesu.

Nie trzeba podejmować żadnych działań, poza oczekiwaniem. Lub w skrócie "Keter".

Witaj O5-3

Do mojego następcy,

Anormalność i normalność — obie te rzeczy podlegają konsensusowi. To, co dzisiaj jest anomalią, mogło być wczorajszą normalnością i na odwrót. Skandal, który ujawnił Dziewięć, jest jednym z takich przykładów; drapetomania przestała być anomalią, gdy konsensus tak zdecydował, gdyż nie miało to już sensu.

Zastosujmy konsensus dla SCP-001. Dla reszty świata, wojny okultystyczne nie istnieją. Istnieją tylko dla tych, którzy wiedzą o anomaliach. Dla tych, którzy wiedzą o anomaliach, i Wojna Okultystyczna nie istnieje. Tylko trzynastu ludzi wierzy, że istniała i to mógł być SCP-001.

Jednakże rada ustaliła nasz własny konsensus i moja opinia zmieniła się w tym kierunku, gdy został on ogłoszony. Większość z nas zdecydowała, że powinniśmy ustanowić porządek nad wszystkimi anomaliami, zamiast sugerować, że to my możemy być problemem. Był to tylko pierwszy z wielu osiągniętych konsensusów, w których mieliśmy wpływ na światowe koncepcje tego, co jest normalne, a co nie. Być może ich efektem jest świat, w którym się wychowałeś.

Dlatego pamiętaj o tym. Konsensus ma wartość, a bycie normalnym to podporządkowanie się konsensusowi.

Witaj O5-4

Do mojego następcy,

Jestem jednym z niewielu, którzy walczyli na frontach obu Piątych Wojen Okultystycznych. Byłem mocno rozczarowany oficjalną Piątą Wojną Okultystyczną, która była raczej małą potyczką. Ci Bokserzy po prostu nie mogli się równać z Dewitami i mechanicznymi czcicielami. Nawet po uznaniu prawie każdej innej agencji i kultu za naszych wrogów, to ukryte społeczeństwo nie może równać się z wojną totalną.

Być może przemawia przeze mnie młodzieńcza żądza krwi. To częste dziwactwo, odkąd SCP-001 się wydarzył, jak podczas Pekinu, gdy pod wpływem impulsu zagłosowałem za propozycją Dwójki. Nie obchodziła mnie jego dziwna teoria. Chciałem tylko walczyć dalej. Tyle ofiar już poniesiono, a ja również poniosłem znaczące ofiary. Nie mogą się one zakończyć w cichych dniach.

Ale teraz jestem stary i przyjdzie po mnie cisza. Ale ty jesteś tu, aby walczyć dalej. Upewnij się, że nie skończy się to wieczną ciszą.

Witaj O5-5

Do mojego następcy,

Wiesz teraz, że świat został kiedyś uchroniony przed całkowitym zniszczeniem dzięki niekontrolowanemu wydarzeniu. A ponieważ było ono niekontrolowane, nie możemy zagwarantować, że się powtórzy. Ani czy będzie ono dla nas korzystne. Nie możemy polegać na takich niepewnościach jak SCP-001.

Jako gatunek, opanowaliśmy i zdeptaliśmy wszystkie bestie i krainy świata. Wiele rzemiosł znajdujących się dotąd w naszych marzeniach zostało przez nas opanowanych. Przywrócenie świata do stanu, w jakim powinien być, jest po prostu kolejną rzeczą, którą po prostu musimy opanować. Jeśli świat może sam wrócić do stanu, w jakim powinien być, my też możemy tak zrobić.

Dzięki połączeniu naszych zasobów, magnum opus, które sobie wyobraziłem, może stać się rzeczywistością. Być może w twoich czasach jego budowa została już ukończona bądź wciąż trwa, ale SCP-001 nie będzie miał znaczenia, gdy będzie gotowy. Dzięki naszej woli, ludzkość będzie rządzić wiecznie.

Witaj O5-6

Do mojego następcy,

Zgodziliśmy się, że SCP-001 się wydarzył, ale nie wiemy, czy był to jedyny, kiedy SCP-001 kiedykolwiek się wydarzył. Czy może się to powtórzyć? Czy świat musi być bliski zagłady, aby tak się stało? Do jakiego stopnia więc? Co z retencją pamięci trans-rzeczywistości, terminem trafniejszym niż ten źle zdefiniowany kompromis? Jak to działa? Dlaczego tylko my? Czy można byłoby to zreplikować? Lista pytań ciągnie się tylko dalej.

Poziom niepewności tego niezwykłego zjawiska z pewnością wymaga kwantyfikacji. Klasa "Euclid" ma przypominać o przekonaniu, że o SCP-001 należy wiedzieć więcej. Przypuszczam, że miałbyś takie zapędy, kultywowane przez Fundacyjną metodologię naukową. Przechowywanie i chronienie nie mogą być naszymi celami; jest nim wiedza. Ale większość oryginalnej rady za bardzo bała się i chciała albo go porzucić albo być w nim zapobiegawczym. Ani jedno, ani drugie tak naprawdę nie rozwiązuje problemu.

Ale możesz dołożyć swoją cegiełkę w rozwiązaniu tego problemu. Tylko ty możesz to zobaczyć i masz dostęp do jakkolwiek niewielkiej ilości informacji, które mogę doprowadzić do nowych odkryć, więc niech będzie to twój punkt wyjścia. Obyś był w stanie dostarczyć i wnieść nowych informacji w sprawie SCP-001.

Witaj O5-7

Do mojego następcy,

Oficjalnie tylko trzynaście osób było odpornych na SCP-001. Ale był jeszcze jeden mężczyzna, Jibril Mani. Był konsultantem pracującym dla Porty Ottomańskiej i spotkaliśmy się, gdy z powodu inwazji Napoleona zmuszony byłem uciekać do Konstantynopolu. Był bardzo gościny i szybko zostaliśmy przyjaciółmi pomimo tradycyjnej wrogości między Chrześcijaństwem a Dar al-Islam. Byliśmy razem aż do wystąpienia SCP-001, w wyniku którego znalazłem się w Rzymie.

W obecnym świecie udało mu się ze mną skontaktować i wiedziałem, że pamięta naszą przyjaźń z utraconej przeszłości. Podczas naszego spotkania, rozmawialiśmy obszernie o naszych wspomnieniach z i Wojny Okultystycznej. Zaprosiłem go, aby dołączył do mnie w nadchodzącym spotkaniu w Pekinie z innymi ludźmi, którzy pamiętali wojnę, ale on grzecznie odmówił.

Jibril wolał bronić swoich pobratymców i klanowiczów, zwłaszcza że Bliski Wschód pogrążony był wtedy w dużym chaosie. Był sceptyczny wobec Jedynki i jego organizacji, ale nie mogłem winić jego podejrzliwości i uszanowałem jego wolę. Od tamtej pory nie mieliśmy już kontaktu. Podczas gdy ja przyjąłem tytuł O5-7, Jibril powiedział mi, że powróci do Iranu, żeby zebrać sojuszników dla swojej sprawy.

Tak jak jego powinnością byli jego bliscy i ich ochrona, tak moim obowiązkiem był świat i jego ochrona.

PS. Z szacunku postanowiłem nie mówić Radzie o Jibrilu. Mam nadzieję, że organizacje, które Jibril i Rada ostatecznie stworzą, nie popadną ze sobą w konflikt. Obaj chcemy tylko chronić.

Witaj O5-8

Do mojego następcy,

Jak można wywnioskować z naszych głosów, były trzy opcje, które ostatecznie doprowadziły do SCP-001. Propozycja Jedynki z nich była jedyną realną opcją. Pozostałe były głupie. Dwójka zasadniczo wymagała od nas zostania anarchistami, podczas gdy Dwunastka zakładała, że jesteśmy bandą szaleńców, którzy powinni się naćpać jakimś orientalnym narkotykiem. Za obie podziękuję!

Większość z nas od początku zajmowała się zbieraniem anomalnych obiektów, więc współczesna Fundacja nie różni się zbytnio od przynajmniej połowy swoich prekursorów. Co do drugiej połowy, inne GoI będą traktować wszystkie tak samo.

Powinieneś wykonywać tę pracę już od dłuższego czasu, więc oczekuję, że nadal będziesz ją kontynuował.

Witaj O5-9

Do mojego następcy,

SCP-001 to restrukturyzacja rzeczywistości, taki jest nasz konsensus. Dlatego SCP-001 jest manipulacją rzeczywistości. Dwójka twierdził, że rzeczywistość nieuchronnie powróci do stanu, w jaki świat był, co jest zgodne z twierdzeniami wygłoszonymi w słynnym przemówieniu Scrantona na ten temat. Jednak Scranton uważał, że zostanie to spowodowane przez manipulatora rzeczywistości. Może być trudno kontrolować taką istotę rozumną, choć niektórzy uczeni uważają, że opracowanie odpowiedniego urządzenia mogłoby teoretycznie zwiększyć takowe prawdopodobieństwo. Ta perspektywa przynosi nadzieję — że największy znany akt manipulacji rzeczywistością może zostać odwrócony.

A kiedy to się stanie, świat może powrócić do poprzedniego stanu — wraz z moim domem w Wolnym Państwie Afrykańskim, gdzie nie doszło do Scenariusza Klasy IK. Równie dobrze mogła to być jedyna bezpieczna przystań w poprzednim świecie. Jednak ta stabilność została utracona po SCP-001, a ja skończyłem, pracując w mniej przyjaznym środowisku.

Nawet jeśli nie byłem przychylny koncepcji Jedynki, to Fundacja jest zdecydowanie lepszym środowiskiem. To także dobre miejsce, aby odkryć sposób, w jaki można zrealizować koncepcje Scrantona, a przynajmniej zainwestować w kogoś, kto by potrafił. Mimo dostarczonych przeze mnie pieniędzy i przedmiotów, postępy były powolne i pogodziłem się z faktem, że mogę nigdy nie odzyskać poniesionych strat.

Jednakże istnieje szansa, że Ty będziesz mógł, SCP-001 powinien się powtórzyć. Powinieneś kontynuować badania, w jakikolwiek sposób możesz, bo nie powinieneś tak jak ja stracić tego, co Twoje. Nikt na to nie zasługuje.

Witaj O5-10

Do mojego następcy,

Było trzynaście grup, które założyły Fundację, ale nie wszystkie były sobie równe. Weźmy na przykład Instytut Anormalności Dwanaście, który nie był popierany przez Qing. Moja organizacja była równie podupadła. Osoba, której imię dumnie nosiliśmy w nazwie, była łowcą czarownic, ale nikt z nas nie spotkał w życiu prawdziwej czarownicy. GoI byłoby trafniejszą klasyfikacją dla Rycerzy Borji z końca XIX wieku, gdyby nie wspomnienia, które miałem z i Wojny Okultystycznej, tak byśmy z pewnością skończyli.

Kiedy Jeden mówił o swoim wielkim planie, miałem wątpliwości co do walki z anomaliami. Każde nowe pokolenie rycerzy było cieniem poprzedniego i było to widać. W i Wojnie Okultystycznej pamiętałem, jak moi rycerze zostali unicestwieni przez mechanicznych żołnierzy Napoleona. Nie byli (i nie są) gotowi na wojnę okultystyczną czy walkę z demonami czy czarodziejami. Poddanie się propozycji Jedynki skazałoby ich ponownie na makabryczną śmierć. Jako ich wielki mistrz, nie wysłałbym ich na śmierć.

Kiedy głosowanie przechylało się na moją niekorzyść, przez chwilę rozważałem, aby nie podporządkować się warunkom scalenia. Ta myśl zginęła jednak gdy usłyszałem propozycję Ósemki, żeby wspierać jedność naszej nowo powstałej Fundacji. Po tym wydarzeniu zdecydowałem, że moi rycerze powinni przynajmniej umrzeć z sensem przeciwko potworom, a nie jako ofiara.

Wszyscy ostatecznie umrzemy. Spraw jednak, aby ta śmierć miała znaczenie dla tych, za których jesteś odpowiedzialny.

PS. Biorąc wszystko pod uwagę, zasoby od innych organizacji prekursorskich zapewniły, że ostatnie pokolenie rycerzy było lepsze od swoich poprzedników.

Witaj O5-11

Do mojego następcy,

Gratuluję twoich zasług dla Fundacji. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że musiałeś wspinać się w hierarchii, aby zdobyć tę pozycję, w przeciwieństwie do mnie, który otrzymał ją na mocy bycia pierwszym. Twoja cnota musi być zdumiewająca, w przeciwieństwie do mojej.

Podczas i Wojny Okultystycznej, Kioto padło łupem Dewitów. Cesarz Kōmei i większość rady zostali zabici. Szogun i jego ludzie uciekli jedynie do Ezo. Jako jeden z nielicznych opuściłem Kioto żywy, ale tylko dlatego, że obawiałem się o swoje własne życie. Ostatecznie żałowałem swojego wyboru, a wstyd mnie ogarnął. Nawet śmierć nie byłaby w stanie mnie wyzwolić. W tym nowym świecie przynajmniej cesarz Kōmei odszedł w mniej brutalny sposób.

To sprowadziło mnie do mojego ostateczne głosu w Pekinie, że mamy halucynacje i środki amnezyjne nas wyleczą. Właściwie to chcę tylko zapomnieć. Ale osiągnięto konsensus i nie wolno mi zapomnieć. Jeden upierał się, że jesteśmy skazani na współpracę i nikt inny nie będzie mógł zasiąść w tej radzie.

Przynajmniej było to znośne, wiedząc, że są inni tacy jak ja. Trzy, Siedem i Trzynaście mieli dużo pozytywnego wpływu. Mój następco, nie znam twoich kolegów z Rady O5 z twoich czasów, ale są oni twoimi zaprzysiężonymi sojusznikami. Pamiętaj o tym.

Witaj O5-12

Do mojego następcy,

Jestem pewien, że słyszałeś o środkach amnezyjnych i jestem pewien, że przez lata zostały one znacząco ulepszone. Ale ich geneza jest jedną z wielu tajemnic Fundacji, którą mam zamiar tobie właśnie zdradzić.

Środki amnezyjne była pierwotnie sekretem klanu alchemików Meng. Ożeniłem się z jedną z kobiet klanu, aby rościć sobie prawo do ich tworzenia. Pierwotnie chciałem wyleczyć się z serii niepokojących wizji, które obecnie uznajemy za wspomnienia z i Wojny Okultystycznej.

Zanim zdążyłem przygotować miksturę dla siebie, skontaktował się ze mną Jedenaście i opowiedział o podobnych wizjach. Wkrótce dowiedziałem się, że jest więcej mężczyzn, którzy doświadczyli takich wizji i zamierzają spotkać się w stolicy. Jako lekarz, moim obowiązkiem było dopilnowanie powrotu wszystkich do zdrowia i próbowałem ich przekonać, że będzie bezpieczniej, jeśli nie podejmiemy żadnych zbędnych działań. Większość z nich nie zgodziła się z moimi poglądami, więc nalegali na demokratyczne głosowanie zgodnie ze sposobami obowiązującymi na Zachodzie. Nie trzeba dodawać, że moje poglądy zostały odrzucone.

Ale nie środki amnezyjne. Pięć doszedł do wniosku, że będą przydatne, bo potrafią usuwać pamięć o wydarzeniach niejasno podobnych do SCP-001. W ten sposób środki amnezyjne przestały być lekiem na proponowaną przeze mnie chorobę, ale sposobem na wyleczenie ludu z jakiejkolwiek wiedzy o tym, co anormalne.

Niestety, Matriarcha Meng nie pochwaliła tej kradzieży sekretów jej klanu przez cudzoziemców, co spowodowało, że Klan Meng stał się jednym z najwcześniejszych GoI, z którymi mieliśmy do czynienia. Ich los był taki jak bokserów, choć jednemu lub dwóm młodym adeptom udało się uciec do Hongkongu ze skrawkami wiedzy o formule.

Proszę bądź użyteczny dla Rady. Jeśli zasłużyłeś na to stanowisko, to się na nim przydaj.

Witaj O5-13

Do mojego następcy,

Dokument SCP-001 mówi, że jedynie trzynastu przywódców organizacji prekursorskich było odpornych na jego działanie, ale to kłamstwo. Było ich tylko dwunastu.

Jeden i ja znaliśmy się od dziesięcioleci i wiele mu zawdzięczam. Naturalnie, kiedy poprosił o oddanie rozstrzygającego głosu, zgodziłem się. Aby dopełnić oszustwa, poinformował mnie o inwazji Dewitów na Indie. Kiedy były rzeczy, o których nie wiedziałem, zrzucałem winę na niechęć Brytyjczyków do otwartości wobec mojego pułku.

Pewnie już się wstydzisz tego tytułu, ale gdyby nie ja, to śmiem twierdzić, że moglibyśmy mieć obecnie trzy różne Fundacje w stanie wojny ze sobą. Dla mnie była to okazja, by być traktowanym poważniej przez Europejczyków i skorzystałem z niej. Od tego czasu wiele zdziałałem, aby inni nie znaleźli się w mojej sytuacji.

Obiecaj mi zatem, że będziesz głosował zgodnie ze swoją wolą, a nie cudzą.


> Skanowanie zakończone. Zidentyfikowano 40 fraz "SCP-001".
> Inicjowanie randomizacji numerów…

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported